Veelgestelde juridische vragen

Veelgestelde vragen van onze klanten hebben wij op hieronder een rij gezet. De desbetreffende vragen zijn ook gerangschikt terug te vinden per actueel themagebied.

Zit jouw prangende vraag hier niet tussen? Bel dan gratis en vrijblijvend met een van onze adviseurs. Zij helpen je graag verder.

 

 
Heeft de vrije advocaatkeuze invloed op mijn premie?
De vrije advocaatkeuze kan invloed hebben op de hoogte van jouw premie. Het kan dus zijn dat de premie hoger is wanneer de verzekeraar een relatief hoog bedrag vergoedt voor een eigen advocaat (het kostenmaximum).
Wat kan ik doen als ik geen toestemming krijg van de verzekeraar om een eigen advocaat te kiezen?
Als je geen toestemming krijgt van de verzekeraar om zelf een advocaat in te schakelen, dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij het klachtenbureau van de verzekeraar. Ben je hierna nog steeds niet tevreden? Dan kun je een officiële klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit is een onafhankelijk instituut, dat problemen helpt op te lossen tussen consumenten en verzekeraars. In het uiterste geval kun je naar de rechter gaan.
Ben ik verplicht om een advocaat te kiezen bij de door de verzekeraar voorgestelde advocatenkantoren?
Nee, je bent dit niet verplicht. Veel verzekeraars werken samen met advocatenkantoren. Zij hebben onderling afspraken gemaakt over de prijzen, waardoor het voor de verzekeraar voordeliger is om een zaak bij zo’n advocatenkantoor neer te leggen. Maar voor jouw recht op vrije advocaatkeuze maakt dit geen verschil. Je mag dus ook zelf een andere advocaat kiezen.
Heb je alleen recht op vrije advocaatkeuze als een advocaat verplicht is in een procedure?
Nee, je hebt in alle procedures het recht om zelf een advocaat te kiezen. Dus ook in procedures waarbij een advocaat niet verplicht is zoals kantonzaken. Of er ook recht op vrije advocaatkeuze bestaat in administratieve procedures (bijvoorbeeld een bezwaarprocedure of een UWV-procedure) wordt als het goed is op 7 april duidelijk. Dan komt het Europese Hof van Justitie met een uitspraak in twee zaken waar aan de orde was, of een recht op vrije advocaatkeuze ook in bestuursrechtelijke procedures bestaat.
Maakt het uit hoe lang geleden ik een rechtsbijstandverzekering heb afgesloten?
Nee, dit maakt in principe niets uit. Let wel op dat de verzekeraar een wachttermijn kan hanteren. Dit betekent dat de gebeurtenissen die binnen deze termijn plaatsvinden, niet zijn gedekt. Dit kunnen bijvoorbeeld de eerste drie maanden na het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering zijn.
Mag ik zelf een advocaat inschakelen?
Je mag als verzekerde niet zelf een advocaat inschakelen. Je mag wel zelf een advocaat kiezen. Wanneer je wilt dat jouw eigen advocaat je zaak behandelt, moet je toestemming aan de verzekeraar vragen. Zij geven dan opdracht aan de door jou gekozen advocaat. Vraag je geen toestemming, dan vergoedt de verzekeraar de kosten van de gekozen advocaat niet. Het vragen van toestemming is in principe een formaliteit, want de verzekeraar mag het recht op een eigen advocaat niet weigeren.
Hoe vaak mag ik een advocaat kiezen?
Het is gebruikelijk dat je één keer per zaak een advocaat mag kiezen. Sommige verzekeraars nemen de zaak nadat je een eigen advocaat hebt gekozen, niet meer in behandeling. Het is daarom goed om dit te controleren voordat je de keuze maakt om een eigen advocaat te kiezen.
Hoe vaak mag ik een advocaat kiezen?
Het is gebruikelijk dat je één keer per zaak een advocaat mag kiezen. Sommige verzekeraars nemen de zaak nadat je een eigen advocaat hebt gekozen, niet meer in behandeling. Het is daarom goed om dit te controleren voordat je de keuze maakt om een eigen advocaat te kiezen.
Tot welk bedrag worden de kosten van mijn advocaat vergoed?
Dit is afhankelijk van de verzekering die je hebt afgesloten. Normaal gesproken worden de kosten vergoed voor zover dit ‘normale, gebruikelijk en redelijke’ kosten zijn. Er zijn ook verzekeraars die een vast maximum bedrag hanteren. Het is kenmerkend dat de maximale kosten die worden vergoed voor het inschakelen van een gekozen advocaat door de verzekerde, beduidend lager is dan de maximale kosten die een verzekeraar zou vergoeden wanneer de zaak door een van zijn medewerkers wordt behandeld. Het verdienmodel van een verzekeraar is er namelijk op ingericht om zo min mogelijk externe kosten te maken. In principe is het kostenmaximum dat door de verzekeraar wordt vastgesteld voldoende om de zaak te kunnen behandelen.
Mag ik altijd een eigen advocaat kiezen?
Nee dit mag niet altijd. Je mag in ieder geval in de volgende twee situaties zelf een advocaat kiezen: 1. Als zowel jij als de tegenpartij een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten bij dezelfde verzekeraar, of, 2. Als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure. In de polisvoorwaarden van de verzekeraar kunnen ook andere situaties worden genoemd waarin je recht op vrije advocaatkeuze hebt. * Wat is een administratieve procedure? Van een administratieve procedure is sprake als je bezwaar wilt maken tegen een besluit van de gemeente of een andere overheidsinstantie. Ook is een ontslagprocedure bij het UWV een administratieve procedure. * Wat is een gerechtelijke procedure? Hiervan is sprake als er een procedure wordt gevoerd bij een gerechtelijke instantie zoals een rechtbank, een kantonrechter of een gerechtshof.
Bij welke verzekeraars heb ik het recht op vrije advocaatkeuze?
Alle verzekeraars (zoals ARAG, DAS, Achmea, SRK) moeten zich houden aan de Europese Richtlijn 87/34/EEG en artikel 4:67 van de Wet op het financieel toezicht waarin staat opgenomen dat je in bepaalde situaties het recht hebt om een eigen advocaat te kiezen.
Wat is het recht op vrije advocaatkeuze?
Dit recht houdt in dat een rechtsbijstandsverzekerde zelf een advocaat mag inschakelen om hem bij te staan in een geschil. De verzekeraar betaalt de kosten van de advocaat. Het recht op vrije advocaatkeuze geeft je de mogelijkheid om een eigen advocaat te kiezen die jouw zaak behandeld.
Geldt de aanzegtermijn ook voor uitzendovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten?
De aanzegtermijn houdt in dat de werkgever één maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst van ten minste zes maanden schriftelijk aan moet geven of hij wel of niet met de werknemer door wil. Voor uitzendovereenkomsten geldt deze aanzeggingsplicht niet, bij detacheringsovereenkomsten met een looptijd van meer dan zes maanden geldt deze aanzeggingsplicht wel. Indien een werkgever niet voldoet aan de aanzeggingsplicht, is hij een boete verschuldigd van ten hoogste een maand loon.
Wat is het verschil tussen uitzendwerk en detachering?
Bij zowel uitzenden als detachering worden arbeidskrachten aan derden ter beschikking gesteld tegen een bepaalde vergoeding. Er zijn wel een aantal verschillen, die met name te maken hebben met de aard van het dienstverband. Bij detachering heeft u een formele arbeidsrelatie. Er is sprake van een opzegtermijn, u krijgt loon in periodes wanneer er geen werk beschikbaar is en u kunt niet zomaar ontslagen worden. Dit is bij uitzendwerk niet het geval.
Voor welke periode kan een uitzendbeding worden gesloten?
Een uitzendbeding is alleen geldig in de eerste 26 weken dat u voor het uitzendbureau werkt. Bij cao kan deze termijn verlengd worden. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid mag dit tot maximaal 78 weken verlengd worden.
Wat is een uitzendbeding in een uitzendovereenkomst?
Een uitzendbeding regelt dat de uitzendovereenkomst automatisch eindigt op het moment dat de inlener de opdracht beëindigt. Er is geen nadere opzegging vereist. Ook een uitzendkracht kan, zolang het beding geldt, de overeenkomst onmiddellijk beëindigen.
Welke arbeidsvoorwaarden heb ik als uitzendkracht?
Bij een uitzendovereenkomst heeft u een arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau, niet met het bedrijf waar u werkzaam bent. Uitzendbureaus zijn verplicht om zich aan bepaalde regels te houden, bijvoorbeeld: U moet wat betreft arbeidsvoorwaarden hetzelfde worden behandeld als werknemers die werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van het bedrijf waar u voor werkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan loon, vakantiedagen, pauzes en overwerk. In de cao kunnen andere dan wettelijke afspraken staan. Informeer hiernaar bij het uitzendbureau. Het uitzendbureau mag u geen geld of andere tegenprestatie vragen voor het uitzenden. Het uitzendbureau moet u van tevoren schriftelijk inlichten over de arbeidsomstandigheden op de werkplek.
Krijg ik als oproepkracht loon als ik ziek ben?
Of u als oproepkracht recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte, is afhankelijk van het soort oproepcontract dat u heeft. Bij een oproepcontract met voorovereenkomst geldt dat wanneer u ziek wordt tijdens een oproepperiode , uw werkgever u minstens 70% van uw loon over de afgesproken periode betaalt. Als dit lager is dan het minimumloon, heeft u recht op het minimumloon. Als de oproep afloopt, is het arbeidscontract ook afgelopen. De werkgever hoeft dan ook geen loon meer te betalen. Ook als u ziek wordt buiten een oproepperiode heeft u geen recht op loon. Bij een nul-urencontract krijgt u tijdens een oproepperiode ten minste 70% van het loon over de afgesproken periode die u zou werken. Als dit lager is dan het minimumloon, krijgt u het minimumloon. Na afloop van een oproep heeft u geen recht meer op loon, ook niet als u dan nog ziek bent. Indien u ziek bent buiten de oproepperiode heeft u geen recht op doorbetaling van het loon. Zolang het arbeidscontract nog duurt heeft u ook geen recht op een ziektewetuitkering. Bij een min-maxcontract heeft u recht op minstens 70% van het loon over uw garantie-uren. Als dit bedrag lager is dan het minimumloon, krijgt u het minimumloon.
Hoeveel uur krijgt een oproepkracht minimaal betaald?
Voor elke oproep moet tenminste drie uur loon worden betaald, ook als de werknemer voor minder dan drie uur is opgeroepen. Deze regel geldt alleen indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: Er is een contract voor minder dan vijftien uur per week en er is geen afspraak over de werktijden De oproepkracht heeft geen vaste afspraak over het aantal uren dat gewerkt wordt (bijvoorbeeld een nul-urencontract) Het minimum geldt niet wanneer het aantal uren van het arbeidscontract duidelijk is afgesproken.
Welke soorten oproepcontracten zijn er?
Oproepcontract met voorovereenkomst: u bent niet verplicht om te komen als de werkgever u oproept. Ook is de werkgever niet verplicht om u op te roepen. Zodra u de oproep accepteert ontstaat er een arbeidsovereenkomst. Nul-urencontract: u bent verplicht om te komen als de werkgever u oproept. Er is geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat u werkt. De werkgever betaalt alleen over de uren die u gewerkt heeft. Min-maxcontract: er is een minimum aantal uur wat u per week, maand of jaar moet werken (garantie-uren). Daarnaast wordt een maximum aantal uren afgesproken dat de werknemer oproepbaar is. De garantie-uren worden altijd betaald, ook als deze niet daadwerkelijk gewerkt zijn.
Wat is het verschil tussen een handelsnaam en een merk?
Een handelsnaam is enkel de naam waaronder een onderneming wordt gevoerd. Een merk kan naast een bedrijfsnaam, ook een productnaam, een logo, etiket of vorm e.d. zijn.
Wat is een handelsnaam?
Een handelsnaam wordt volgens de wet gezien als de naam waaronder een onderneming of een onderdeel daarvan wordt gedreven. In de handelsnaamwet is bepaald dat iemand zijn onderneming niet mag drijven onder een naam die reeds door een ander wordt gebruikt. Ook mag een naam die daar slechts in geringe mate van afwijkt gebruikt worden als daardoor verwarring te duchten is. Mochten verschillende ondernemingen aanspraak maken op het gebruik van dezelfde handelsnaam, dan geldt dat de Handelsnaamwet degene met de oudste handelsnaam beschermd.
Moet ik mijn merk verplicht deponeren?
Nee, u hoeft uw merk niet verplicht te registeren. Maar volgens de Benelux Merkenwet geeft het enkel gebruik van een merk geen aanspraak op bescherming. Volgens het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door registratie. Zonder merkinschrijving wordt geen merkrecht verkregen en kan in beginsel niet worden opgetreden tegen inbreukmakers.
Wat is een merk?
Volgens het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) worden als merken beschouwd “alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of verpakking, mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”. Hieronder valt een woord, logo, etiket, vorm en zelfs geur of klank.
Wat is een kennelijk onredelijk ontslag?
De werknemer kan een kennelijk onredelijk ontslag procedure starten nadat de arbeidsovereenkomst via het UWV is beëindigd. Als het contract op een andere manier is beëindigd is deze procedure niet mogelijk. Indien de werkgever toestemming heeft gekregen van het UWV om de werknemer te ontslaan, wil dit nog niet zeggen dat het ontslag niet kennelijk onredelijk is. Dit zal door een rechter getoetst moeten worden. Dit gebeurt als de werknemer binnen 6 maanden na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een kennelijk onredelijk ontslag procedure begint. In zo’n procedure zal de werknemer een schadevergoeding eisen dan wel herstel van zijn dienstverband. Let op: de kantonrechtersformule mag niet worden toegepast in een kennelijk onredelijk ontslag procedure. Dit betekent dat de rechter individueel aan de hand van de omstandigheden moet bepalen of een werknemer recht heeft op een schadevergoeding en zo ja, hoe hoog deze vergoeding moet zijn. De volgende factoren zijn daarbij van belang: - Duur van het dienstverband - Leeftijd van de werknemer - Reden van opzegging - Eventuele verwijtbaarheid m.b.t. het ontslag aan de kant van de werkgever of werknemer - Hoe de werknemer in dienst van de werkgever gefunctioneerd heeft - Financiële positie van de werkgever - In het geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer: de oorzaak daarvan - De moeite die werkgever gedaan heeft om werknemer aan nieuw werk te helpen - De kansen die de werknemer op de arbeidsmarkt heeft - Of de werkgever al een ontslagvergoeding aan werknemer heeft aangeboden en de hoogte hiervan.
Wat is het verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding?
Een concurrentiebeding vormt een directe beperking voor de vrijheid van arbeidskeuze, omdat de (ex-)werknemer geen arbeid mag verrichten voor bedrijven die aan de voorwaarden van het concurrentiebeding voldoen. Het kan zijn dat de je niet zo streng voor jouw werknemer wilt zijn, omdat de reden dat je een concurrentiebeding opneemt is dat jouw werknemer bij vertrek de klanten niet ‘meeneemt’. Als dit het geval is, kun je ook besluiten om een relatiebeding in plaats van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. In een relatiebeding wordt het de werknemer verboden om binnen een bepaalde tijd na beëindiging van de arbeidsovereenkomst contact op te nemen met de relaties van de oude werkgever. Op niet-naleving van het relatiebeding kan, net als bij een concurrentiebeding, een boete worden gesteld.
Mag de arbeidsovereenkomst zomaar aangepast worden?
Nee, het is niet toegestaan om een lopende arbeidsovereenkomst zomaar achteraf eenzijdig aan te passen. Dit is óók niet zomaar toegestaan als een beding hierover in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Het is natuurlijk wel toegestaan om een aanpassing in onderling overleg te doen. Uit de rechtspraak is wel gebleven dat een werknemer onder andere op grond van het ‘goed werknemerschap’ akkoord moet gaan met redelijke voorstellen tot wijziging van de arbeidsovereenkomst. Hij mag een wijziging in principe dus alleen afwijzen als de aanvaarding redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht. Is er een wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen, dan mag de werkgever hier niet zomaar gebruik van maken. Eenzijdige aanpassing op grond van dit beding mag alleen als de werkgever hier een zwaarwichtig belang bij heeft. Hierbij moet een afweging gemaakt worden tussen het zwaarwichtig belang van de werkgever en het belang van de werknemer, waarbij gekeken wordt of het naar redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is dat het belang van de werknemer wordt geschaad.
Aan welke eisen moet een arbeidsovereenkomst voldoen?
Een arbeidsovereenkomst moet voldoen aan vier voorwaarden: Er moet (1)gedurende een zekere tijd (2)een verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid ontstaan, welke verricht wordt (3) in dienst van een andere persoon die (4) de verplichting heeft om hier loon voor te betalen. Met ‘in dienst zijn van een andere partij’ wordt de gezagsverhouding bedoeld, wat betekent dat de werkgever aan de werknemer instructies kan geven met het oog op de door werknemer te verrichten werkzaamheden. Onder deze instructies vallen zowel de inhoud van het werk als de zogenaamde werkdiscipline (de werktijden, vakantiedagen, etc.). Omdat het voor dit criteria belangrijk is dat er de mogelijkheid tot het geven van instructies bestaat, en niet per se het daadwerkelijk geven van instructies, is er ook bij werknemers met een grote zelfstandigheid sprake van een gezagsverhouding.
Is mediation een optie in een scheiding?
Ja, mediation is een prima optie voor een scheiding, in het bijzonder als er kinderen bij betrokken zijn. De mediation is er immers op gericht om tot voor beide partijen acceptabele afspraken te komen. Dit heeft in het algemeen een positief effect op de verstandhouding tussen partijen, ook nadat de scheiding een feit geworden is. Bovendien kan met een succesvolle mediation een langdurige en kostbare scheidingsprocedure worden voorkomen.
Wat is een voorlopige voorziening?
Een echtscheidingsprocedure waarbij ieder van partijen een eigen advocaat in de arm genomen heeft neemt een behoorlijke tijd in beslag. U moet denken aan een periode van 9 maanden of langer. Tijdens de echtsscheidingsprocedure kunnen geschillen ontstaan over de volgende vragen: welke partij mag in de echtelijke woning wonen tot het moment van echtscheiding? Bij wie gaan de kinderen voorlopig wonen en wat spreken ouders af over een voorlopige contactregeling ? Kan de ene partij aan de andere partij een voorlopige onderhoudsbijdrage (partner- en/of kinderalimentatie) betalen? Op verzoek van een van de partijen kan de rechter een voorlopige voorziening treffen voor voorgaande vragen. Dit is een ordemaatregel die geldt voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Vanaf het moment van echtscheiding gelden ten aanzien van deze aspecten definitieve beslissingen.
Hoe loopt het scheidingsproces?
Bij een duurzame ontwrichting van uw huwelijk kunt u besluiten te gaan scheiden. Er dient altijd een verzoek tot echtscheiding te worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig, omdat in echtscheidingszaken een verplichte procesvertegenwoordiging bestaat. Indien u kiest voor mediation worden, onder begeleiding van de advocaat – mediator, in overleg afspraken maken over onder meer de verzorging en opvoeding van de kinderen, alimentatie en verdeling van het gemeenschappelijke vermogen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. De advocaat-mediator zal vervolgens, door het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift echtscheiding, de rechtbank de echtscheiding laten uitspreken en de gemaakte afspraken laten bekrachtigen. Nadat deze beslissing van de rechtbank bij de burgerlijke stand is geregistreerd, bent u gescheiden. In de situatie dat overleg niet meer mogelijk is neemt u een eigen advocaat in de arm. U dient er rekening mee te houden dat een echtscheidingsprocedure dan langer kan duren. De andere partij wordt namelijk in de gelegenheid gesteld om een eigen advocaat te benaderen en een verweerschrift in te dienen. De rechtbank zal partijen bovendien uitnodigen voor een mondelinge behandeling zodat partijen en hun advocaten de zaak zelf kunnen toelichten. De rechtbank neemt vervolgens enige tijd later een beslissing in de vorm van een beschikking. Nadat deze beschikking bij de burgerlijke stand is geregistreerd, bent u gescheiden.
Hoe kan ik het samenlevingscontract ontbinden? Moet ik hiervoor naar de rechter?
In het samenlevingscontract staat meestal ook de wijze waarop de overeenkomst ontbonden kan worden. Partijen kunnen in de overeenkomst vastleggen dat de overeenkomst ontbonden wordt door middel van een aangetekende brief of dat deze ontbonden is vanaf het moment dat partijen niet meer samenwonen. Normaal gesproken heeft u dus voor de ontbinding geen advocaat of rechtbank nodig. Wel is het zinvol om u door een advocaat te laten adviseren over de soms verstrekkende gevolgen van de relatiebreuk.
Wanneer kan ik scheiden?
U kunt scheiden als uw huwelijk duurzaam ontwricht is. Dit betekent feitelijk dat sprake moet zijn van een onherstelbare situatie waarin voortzetting van de samenleving onmogelijk is geworden. Het maakt niet uit wie ‘schuldig’ is aan de duurzame ontwrichting. In de praktijk hoeft u de duurzame ontwrichting van uw huwelijk alleen te bewijzen als de wederpartij dit betwist bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding.
Kan ik vooraf of in een apart gesprek aan de mediator aangeven wat mijn eisen of wensen zijn in het geschil?
Nee, dit is niet mogelijk. In principe voert de mediator alle gesprekken met partijen gezamenlijk en vinden er, om de onpartijdigheid te waarborgen, geen ‘onderonsjes’ plaats. Ook vooraf eisen stellen ten aanzien van het eindresultaat is niet mogelijk. Het eindresultaat is immers de uitkomst van het onderhandelingsproces van partijen.
Leidt mediation altijd tot een verzoening van partijen?
Nee, dit is afhankelijk van het doel van de mediation. Mediation tijdens een echtscheidingsprocedure leidt niet tot een verzoening van partijen, maar leidt (indien geslaagd) wel tot een echtscheidingsconvenant waar beide partijen zich in kunnen vinden. Mediation in bijvoorbeeld arbeidsconflicten kan leiden tot een verzoening (terugkeer op de werkplek) of tot afspraken over een ontslag.
Hoe lang duurt een mediationproces ?
In de praktijk hebben partijen vaak meerdere mediation-sessies nodig om tot een oplossing te komen. Dit is ook logisch omdat partijen beginnen aan een mediationproces vanuit een conflictsituatie. De duur van het mediationproces is dus mede afhankelijk van de aard van de zaak en de bereidheid van partijen om tot een oplossing te komen.
Neemt de mediator een beslissing als de partijen dat niet zelf kunnen of willen?
Nee, de mediator neemt géén beslissingen in de mediation. Bij mediation bedenken partijen samen, onder begeleiding van de mediator, oplossingen voor het conflict. Door het stellen van vragen aan partijen creëert de mediator een goed onderhandelingsklimaat zodat partijen samen afspraken kunnen maken. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, opgesteld door de mediator. De ervaring leert dat dergelijke afspraken beter worden nageleefd dan een rechterlijke beslissing of bindende adviezen van een derde.
Is de mediator onpartijdig?
Ja, de mediator is neutraal en mag geen kant kiezen in het conflict. In het kader van de mediation maken partijen én hun mediator duidelijke afspraken met elkaar die deze onpartijdigheid waarborgen. Deze afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst.
Is mediation een oplossing voor alle conflicten?
Nee, helaas is mediation niet geschikt voor alle conflicten. Mediation is een goede optie als beide partijen – ondanks de tussen hen bestaande geschillen - bereid zijn om in onderling overleg en onder begeleiding van een onafhankelijke mediator tot een oplossing te komen. Als partijen niet willen luisteren naar elkaar of niet bereid zijn water bij de wijn te doen, dan heeft mediation geen zin. In zo’n situatie kunnen partijen beter een eigen advocaat of adviseur in de arm nemen, die hun belangen optimaal gaat behartigen.
Wie draait er op voor herstelkosten en reparaties aan het huurpand?
Wettelijk is vastgelegd dat de verhuurder verplicht is om op verzoek van de huurder gebreken aan het huurpand te herstellen, tenzij er sprake is van een kleine reparatie. In dat geval dient de huurder het gebrek te herstellen. Een kleine reparatie is bijvoorbeeld het vervangen van lampen. Daarnaast hoeft de verhuurder het gebrek niet te herstellen als de huurder aansprakelijk is voor het ontstaan ervan. Ten slotte hoeft de verhuurder een gebrek niet te herstellen als het herstel kosten met zich meebrengt die redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen. Bij een bedrijfs- of kantoorruimte kan hiervan in de huurovereenkomst worden afgeweken, waardoor het onderhoud grotendeels ten kosten van de huurder komt. Voor woonruimtes mag er niet ten nadele van de huurder mogen afgeweken van de wettelijke bepaling.
Onder welke voorwaarden kan een verhuurder de huurovereenkomst beëindigen?
Afhankelijk van de aard van het pand, kan de verhuurder de huurovereenkomst niet zomaar opzeggen. In de huurwet zijn gronden vastgelegd waarop de verhuurder in ieder geval op kan zeggen: -Als hij kan aantonen dat de huurder zich als een onbehoorlijk huurder gedraagt; -Als het een tijdelijke huurovereenkomst betreft. De verhuurder kan dan opzeggen zodat de overeenkomst niet stilzwijgend verlengd wordt; -Als de verhuurder de verhuurde ruimte zelf dringend nodig heeft (dit moet duidelijk aantoonbaar zijn); -Als de verhuurder een redelijk voorstel voor een nieuwe huurovereenkomst heeft gedaan, maar de huurder hier niet akkoord mee is gegaan. Dit geldt niet als de nieuwe huurovereenkomst puur op wijziging van de huurprijs of bijkomende kosten gericht is; -Als de woonruimte weer vrij moet komen met oog op het bestemmingsplan.
Is het bepalen van de huurprijs aan regels gebonden?
In de Huurprijzenwet zijn regels vastgesteld waar men rekening mee moet houden bij het bepalen van de huurprijs. Deze dient namelijk in overeenstemming te zijn met de kwaliteit van de woning. Aan de hand van een puntenstelsel kan men opmaken hoe het met de kwaliteit van de woning gesteld is. Uitzondering hierop zijn de woningen met een geliberaliseerde huurprijs, hier gelden geen regels voor het bepalen van de huurprijs. Wel kan de huurder in de eerste 6 maanden nadat de (eerste) huurovereenkomst is ingegaan naar de Huurcommissie stappen om de huurprijs te laten toetsen. Aan de hand van het puntenstelsel wordt dan getoetst wat de maximale huurprijs van de woning is. Ligt deze huurprijs onder de liberalisatiegrens, dan wordt de huurprijs hieraan aangepast en is de overeenkomst niet meer geliberaliseerd.
Wat zijn dringende redenen voor ontslag op staande voet?
Het is van belang dat er sprake is van een daad, eigenschap of gedraging waarvan het voor de werknemer duidelijk was dat dit een dringende reden voor ontslag op staande voet op zou leveren. De volgende situaties geven reden tot ontslag op staande voet: diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, belediging of bedreiging van collega’s, werkgever of diens familieleden, mishandeling, dronkenschap onder werktijd, ondanks daartoe gewaarschuwd te zijn. Let er op dat er rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Zo kan bijvoorbeeld de leeftijd, de duur van het dienstverband en de gevolgen die het ontslag voor de werknemer kan hebben een reden zijn om de werknemer een laatste waarschuwing te geven in plaats van meteen over te gaan op ontslag op staande voet. Mocht het ontslag op staande voet niet in verhouding zijn met de aard en ernst van de dringende reden hiertoe, dan kan de rechter bepalen dat het ontslag op staande voet ongerechtvaardigd is en dat het teruggedraaid dient te worden.
Waar moet op gelet worden bij een ontslag op staande voet?
Als een werknemer op staande voet wordt ontslagen, is daarvoor geen toestemming nodig van het UWV. Wel moet er sprake zijn van een dringende reden, waarbij er rekening dient te worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Als een dringende reden tot ontslag zich voordoet, moet de arbeidsovereenkomst direct en onder gelijktijdige mededeling hiervan worden opgezegd. De werknemer heeft dan waarschijnlijk geen recht op een WW-uitkering. Wel is het mogelijk dat hij het besluit aanvecht bij de kantonrechter. Wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd zonder dringende reden, zonder deze reden gelijktijdig mee te delen of pas enige tijd nadat de dringende reden ontstaan is, dan is de werkgever schadeplichtig. Zorg er voor de zekerheid ook voor dat een mondeling ontslag op staande voet altijd schriftelijk bevestigd wordt.
Wanneer kan de arbeidsovereenkomst ontbonden worden?
Met het huidige ontslagrecht is het mogelijk om een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen bij de kantonrechter. Dit kan alleen als de ontbinding plaatsvindt op grond van dringende redenen en bij verandering van omstandigheden. De werkgever moet aannemelijk maken dat de omstandigheden een ontbinding ook daadwerkelijk rechtvaardigen. Op basis van het verzoek tot ontbinding en het verweer van de werknemer zal de kantonrechter een beslissing nemen.
Wat wordt er bedoeld met ‘Nederland heeft een duaal ontslagstelsel’?
In Nederland is er sprake van een duaal ontslagstelsel, omdat de werkgever twee ontslagroutes heeft waarmee hij de arbeidsovereenkomst met een werknemer kan beëindigen: opzegging met toestemming van het UWV of ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.
Wat kan ik doen als mijn vergunning wordt geweigerd?
In het geval dat de vergunning wordt geweigerd en je het niet eens bent met de weigering, kun je in de regel bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit tot weigering van de vergunning heeft genomen. In bezwaar geef je gemotiveerd aan waarom je het niet eens bent met de beslissing van het bevoegd gezag. Je kunt ervoor kiezen om zelf bezwaar te maken. Met het oog op toekomstige procedures is het echter verstandig om het bezwaarschrift te laten opstellen door een advocaat. De bezwaargronden vormen namelijk de basis voor een eventuele procedure bij de bestuursrechter. De advocaat kan beter de bestuursrechtelijke kansen en valkuilen van de zaak inschatten, waardoor onnodig procederen kan worden voorkomen.
Op welke manier is het bestemmingsplan van belang voor de vergunningverlening?
Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een bouwwerk, wordt de aanvraag getoetst aan het voor het gebied geldende bestemmingsplan. Het bevoegd gezag onderzoekt of de vergunningaanvraag past binnen het geldende bestemmingsplan. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken of de hoogte van het bouwwerk in overeenstemming is met de maximale hoogte van bouwwerken volgens het bestemmingsplan. Is dat het geval, dan kan de vergunning (tenzij er sprake is van een andere weigeringsgrond) worden verleend. Voldoet de aanvraag niet, dan zal het bevoegd gezag de vergunning weigeren. In het geval dat de vergunning wordt geweigerd, dient het bevoegd gezag te motiveren waarom de vergunning is geweigerd.
Moet ik een merk registreren?
Jazeker. In het Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom is geregeld dat een merk pas beschermd is na registratie. Als een merk niet wordt gedeponeerd en ingeschreven, kan er ook niet opgetreden worden tegen inbreuk.
Hoe bewijs je dat je auteursrecht hebt?
Juist omdat het niet nodig, maar dus ook niet mogelijk is om je auteursrecht te registeren, is het als maker van een werk soms lastig te bewijzen dat jij de rechthebbende van het auteursrecht bent. Er zijn echter wel mogelijkheden die het bewijzen hiervan makkelijker maken: -Verstuur het werk aangetekend in een dichtgeplakte envelop naar jezelf en OPEN DEZE NIET. De poststempel op de envelop is namelijk het bewijs dat het werk op een bepaalde datum al bestond. -Het is ook mogelijk om je bewijspositie te versterken door een depotakte bij de notaris. Op deze depotakte staat een datum. Omdat een depotakte een zogenaamde ‘authentieke akte’ is, heeft deze dwingende bewijskracht.
Wat is het verschil tussen een octrooi en patent?
Er is geen verschil tussen een octrooi en een patent. “Octrooi” is de Nederlandse term, “patent” is het Engelse woord voor octrooi, dat we als leenwoord overgenomen hebben.
Hoe lang is octrooi geldig?
Een octrooi beschermt de uitvinding voor een maximum van 20 jaar, maar dit kan ook korter zijn. Dit is geheel afhankelijk van het besluit om de bescherming keer op keer te verlengen (tegen een jaarlijkse vergoeding). Zo lang er sprake is van een geldig octrooi, mag niemand anders de uitvinding namaken. Daardoor ontstaat de gelegenheid voor de uitvinder om de ontwikkelingskosten terug te verdienen.
Hoe kan ik octrooi aanvragen?
Octrooi kan worden aangevraagd bij het daarvoor bestemde bureau. Het is verstandig om je te laten vertegenwoordigen door een octrooigemachtigde. Onze specialisten staan je graag bij. Van tevoren zal je moeten beslissen in welke landen je bescherming wilt. Het is noodzakelijk om bij ieder land afzonderlijk een octrooi aan te vragen. Vanaf begin 2015 zou het Europese octrooi beschikbaar moeten zijn, waarmee een octrooi kan worden aangevraagd dat geldt voor 25 van de 27 lidstaten. Wil je wereldwijde bescherming van je uitvinding? Dan is het mogelijk om via de ‘Patent Cooperation Treaty’ (PCT) in de meeste landen ter wereld (138) tegelijk een octrooi aan te vragen. Je krijgt dan uiteindelijk niet één wereldwijd octrooi, maar een stapel nationale octrooien van ieder land waar via de PCT octrooi is aangevraagd.
Wat zijn de voordelen van Algemene Voorwaarden?
Als je Algemene Voorwaarden hanteert, heeft dat een aantal voordelen. Zo is de tegenpartij altijd op de hoogte van de door jou gestelde regels. Dit schept duidelijkheid tussen jou en de tegenpartij. Het onderhandelen over een overeenkomst wordt aanzienlijk verkort, omdat een groot gedeelte van de bepalingen al in de Algemene Voorwaarden is opgenomen. Hierdoor kun je bepaalde conflicten voorkomen. Dit zorgt er over het algemeen voor dat je meer zekerheid hebt.
Kan ik algemene voorwaarden gebruiken die ik heb gevonden op het internet?
Dat kan als deze algemene voorwaarden rechtenvrij zijn, maar het is niet verstandig. Je bent het meest gebaat bij voorwaarden die aansluiten bij wat je bedrijf doet, op maat gemaakte voorwaarden dus. Het is daarom aan te raden om de Algemene Voorwaarden zelf op te (laten) maken.
Zijn algemene voorwaarden verplicht?
Algemene Voorwaarden zijn niet verplicht. Het is echter wel verstandig om Algemene Voorwaarden op te stellen. In de Algemene Voorwaarden worden onder andere regels opgenomen over de betaling, levering en de aansprakelijkheid, maar ook garantie- en servicevoorwaarden kunnen hierin opgenomen worden.
Wat zijn de eisen waaraan algemene voorwaarden moeten voldoen?
De bepalingen die opgenomen worden in de Algemene Voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor de tegenpartij. De wet kent een zogenaamde ‘zwarte’ (artikel 6:236 BW) en ‘grijze’ (artikel 6:237 BW) lijst. De bepalingen op de zwarte lijst zijn in ieder geval onredelijk en mogen dus niet in de voorwaarden worden opgenomen. De bepalingen op de grijzen lijst kunnen onredelijk bezwarend zijn, het is aan de ondernemer om te bewijzen dat zo’n bepaling in zijn voorwaarden niet onredelijk is.
Waaruit bestaat de schadeloosstelling?
De rechtspraak bepaalt dat je als onteigende partij in dezelfde vermogens- en inkomenspositie moet komen te verkeren als voor de onteigening. Dat betekent dat de eigenaar van een woning volledig schadeloos wordt gesteld. De waarde van de onteigende woning zal in ieder geval moeten worden vergoed. Daarnaast kunnen ook aankoop-, verhuis-, aanpassings-, opknap-, en financieringskosten (bijkomende kosten) voor vergoeding in aanmerking komen. In het geval dat je inkomstenschade lijdt (bijvoorbeeld omdat je als agrariër een stuk landbouwgrond moet verkopen), kunnen deze kosten ook voor vergoeding in aanmerking komen.
Wat is de procedure bij onteigening?
Allereerst dient de overheid als onteigenende partij te proberen om de grond die jij in eigendom hebt bij minnelijke overeenkomst te verkrijgen. Dat betekent dat de overheid met je moet onderhandelen over een mogelijke verkoop van je grond. In het geval dat jullie er samen niet uitkomen, dient een administratieve procedure te worden gestart. Tijdens de administratieve procedure kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen tegen de voorgenomen onteigening. Met de administratieve procedure kan de overheid een zogenaamd "Koninklijk Besluit" verkrijgen, waarna de gerechtelijke procedure kan worden gestart. In de gerechtelijke procedure wordt de onteigening uitgesproken en de hoogte van de schadeloosstelling bepaald.
Wat is onteigening?
Onteigening houdt in dat de overheid (bijvoorbeeld het Rijk, de provincies of de gemeenten) tegen schadeloosstelling grond kunnen ontnemen die in jouw bezit is. Onteigening zorgt ervoor dat je jouw grond gedwongen moet verkopen aan de overheid, bijvoorbeeld om de aanleg van een nieuwe snelweg mogelijk te maken. Onteigening is volgens de wet alleen mogelijk in het algemeen belang. Voor onteigening gelden strenge voorwaarden omdat er sprake is van een instrument dat ingrijpend inbreuk maakt op het eigendomsrecht van personen.
Hoe kan ik een scheiding aanvragen?
Een scheiding wordt door een advocaat aangevraagd bij de rechtbank door middel van een verzoekschrift. Ouders van minderjarige kinderen zijn verplicht om bij het verzoek een ouderschapsplan aan de rechter te overleggen. Scheiden is mogelijk als er sprake is van duurzame ontwrichting van de relatie. Daarvan is sprake als het niet langer mogelijk is om bij elkaar te blijven. Als beide partners de scheiding aanvragen, dan kan één advocaat de belangen behartigen. Bij een verzoek van één van beide partners of in het geval dat de partners het oneens zijn, moeten de partners allebei een eigen advocaat kiezen. Partners die het oneens zijn, kunnen ervoor kiezen om een mediator in te schakelen. De mediator helpt als neutrale derde om samen tot een wederzijds acceptabele oplossing te komen.
Kan ik vooraf of in een apart gesprek aan de mediator aangeven wat mijn eisen of wensen zijn in het geschil?
Nee, dit is niet mogelijk. In principe voert de mediator alle gesprekken met partijen gezamenlijk en vinden er, om de onpartijdigheid te waarborgen, geen ‘onderonsjes’ plaats. Ook vooraf eisen stellen ten aanzien van het eindresultaat is niet mogelijk. Het eindresultaat is immers de uitkomst van het onderhandelingsproces van partijen.
Is mediation ook mogelijk in een arbeidsgeschil?
Ja, mediation kan een uitstekende optie zijn bij arbeidsconflicten. Een succesvolle mediation kan leiden tot een terugkeer op de werkplek of tot voor beide partijen acceptabele afspraken over een ontslag. De inhoud van de mediationgesprekken tussen werkgever en werknemer mag overigens niet gebruikt worden tijdens een latere ontslagprocedure zodat partijen vrijuit over het geschil kunnen spreken.
Is mediation een optie in een scheiding?
Ja, mediation is een prima optie voor een scheiding, in het bijzonder als er kinderen bij betrokken zijn. De mediation is er immers op gericht om tot voor beide partijen acceptabele afspraken te komen. Dit heeft in het algemeen een positief effect op de verstandhouding tussen partijen, ook nadat de scheiding een feit geworden is. Bovendien kan met een succesvolle mediation een langdurige en kostbare scheidingsprocedure worden voorkomen.
Is de mediator onpartijdig?
Ja, de mediator is neutraal en mag geen kant kiezen in het conflict. In het kader van de mediation maken partijen én hun mediator duidelijke afspraken met elkaar die deze onpartijdigheid waarborgen. Deze afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst.
Wanneer mag ik rente in rekening brengen?
Soms betaalt een klant niet op tijd. Als die klant een onderneming of een overheidsinstantie is, dan treedt de Wet betalingsachterstand bij handelstransacties in werking. Over het openstaande bedrag kunt je dan de wettelijke rente berekenen.
Wanneer mag ik incassokosten in rekening brengen?
Incassokosten mogen doorberekend worden nadat de betaling van een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan. In de meeste gevallen wordt er eerst een aanmaning of herinnering verstuurd. Blijft de betaling na 14 dagen na de aanmaning alsnog uit, dan mogen er incassokosten in rekening worden gebracht.
Wat is octrooirecht?
Een octrooi of een patent is een exclusief eigendomsrecht om je uitvinding gedurende een periode in de toekomst te beschermen. De uitvinder kan door middel van octrooirechten anderen verbieden om de beschermde uitvinding te maken, gebruiken, (door)verkopen of beheren.
Wat gebeurt er met de werknemers en de arbeidsovereenkomst bij bedrijfsovername?
Bij een overgang van onderneming krijgen de betrokken werknemers van de vervreemder, onderneming of onderdeel daarvan dat wordt overgenomen, bescherming op grond van de wet. Dit betekent dat de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst alsook uit de van toepassing zijnde cao automatisch mee overgaan naar de verkrijger. De arbeidsvoorwaarden van de betrokken werknemers mogen dus niet achteruitgaan door de bedrijfsovername. De oude werkgever, vervreemder, en de nieuwe werkgever, verkrijger, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemers tot een jaar na de overgang van onderneming.
Kan Goorts + Coppens mij bijstaan bij de overname of fusie van een bedrijf?
De specialisten van Goorts + Coppens brengen je wensen, de mogelijkheden en risico’s in kaart met betrekking tot de beoogde overname of fusie van je bedrijf, waarna een plan van aanpak gemaakt wordt. In overleg bepalen we de strategie en zorgen wij voor de gehele juridische afwikkeling van de overname of fusie. In dit kader kunnen we ook een due diligence onderzoek doen. Wij staan zowel verkopers als kopers bij.
Hoe kan Recht Direct tegen zo’n lage prijs onbeperkt juridisch advies leveren?
Wij werken met kwalitatieve standaardmodellen die eenvoudig om te zetten zijn naar jouw specifieke situatie. Om deze reden kunnen wij de producten snel en goedkoop leveren.
Wat biedt een abonnement van Recht Direct mij?
Je kunt direct en onbeperkt juridisch advies inwinnen via de helpdesk van Recht Direct. Daarbij kun je standaardbrieven, contracten en processtukken downloaden alsmede handleidingen voor het gebruik hiervan. Verder kun juridische documenten laten scannen door een jurist. Ook krijg je korting op het tarief van de trainingen (verzorgd door advocaten) en op het advocatentarief bij nieuwe dossiers.
Wat kost een training?
De trainingen door Goorts + Coppens worden aangeboden voor € 295,00 per training. Dit geldt per aanmelding, exclusief BTW.
Ik heb een rechtsbijstandverzekering. Kan Goorts + Coppens mij toch ondersteunen bij mijn vraagstukken?
Ja. Door de het recht op vrije advocaatkeuze kan Goorts + Coppens over je schouder meekijken bij het werk dat de jurist van de rechtsbijstandverzekeraar voor je doet. Mocht de zaak te complex worden en tot een gerechtelijke of administratieve procedure leiden, dan heeft Goorts + Coppens alles in huis om de zaak goed over te (kunnen) nemen. De rechtsbijstandverzekeraar moet je keuze voor een eigen advocaat goedkeuren.
Wij willen gezamenlijk een oplossing vinden. Kan Goorts + Coppens ons mediation bieden?
Ja, Goorts + Coppens heeft ervaren advocaat-mediators in dienst die u kunnen bijstaan in diverse geschillen. Indien u gaat scheiden vindt u bij Goorts + Coppens deskundige advocaat- mediators die u door middel van het stellen van gerichte vragen tot een oplossing leiden. De mediator neemt geen beslissingen voor u, maar begeleidt u hierin.
Welke zaken worden bij het team familierecht behandeld?
Het team familierecht advocaten van Goorts + Coppens behandelt diverse zaken, zoals zaken over: echtscheiding; geschillen over de naleving van de omgangsregeling of het ouderlijk gezag; uithuisplaatsingen; ondertoezichtstellingen; naamswijziging; alimentatieberekeningen; bescherming van meerderjarigen (curatele, beschermingsbewind, mentorschap); huwelijksvermogensrecht en erfrecht.
Wat is een voorlopige voorziening?
Een echtscheidingsprocedure is vaak een emotioneel proces en kan enkele maanden tot zelfs jaren duren. Tijdens de echtsscheidingsprocedure kunnen moeilijkheden reizen over bijvoorbeeld de volgende vragen: welke partij mag in de echtelijke woning wonen tot het moment van echtscheiding? Welke goederen, die nodig zijn voor het dagelijks gebruik, mogen partijen gebruiken tot het moment van echtscheiding? Wat spreken ouders af over de omgang en het gezag over de kinderen tot het moment van echtscheiding? Hoeveel partner- en/of kinderalimentatie moet een partner betalen? Vanaf wanneer moet dit betaald worden? Op verzoek van een partij kan de rechter een voorlopige voorziening treffen voor voorgaande vragen. Dit is een ordemaatregel die geldt voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Vanaf het moment van echtscheiding gelden de afspraken die partijen hebben gemaakt in het echtscheidingsconvenant.
Hoe loopt het scheidingsproces?
Bij een duurzame ontwrichting van uw huwelijk kunt u (samen) besluiten te scheiden van uw echtgenoot (elkaar). U kunt zelf of samen een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig, omdat u een verplichte procesvertegenwoordiging in echtscheidingszaken heeft. U kunt ervoor kiezen om een eigen advocaat te kiezen die uw belangen behartigt, of om samen een advocaat- mediator in de arm te nemen. Onder begeleiding van een advocaat - mediator kunt u in overleg afspraken maken over verdeling van de boedel, vermogen en schulden, welke vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. Ook kunt u afspraken maken over de verzorging en opvoeding van uw minderjarige kinderen (indien u deze heeft). Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dit moet sinds enkele jaren verplicht met het echtscheidingsverzoek meegestuurd worden. Als u geen overeenstemming kunt bereiken over bepaalde zaken, zoals een omgangsregeling, moet u dit aangeven bij het echtscheidingsverzoek. De rechter neemt hierover dan een beslissing in belang van het kind. Tot slot wordt in dit kader vaak een alimentatieberekening gemaakt, waarvoor partijen financiële gegevens moeten aandragen. In de situatie dat overleg niet meer mogelijk is, kunt u overwegen een eigen advocaat te nemen. U dient er rekening mee te houden dat een echtscheidingsprocedure dan langer kan duren en zelfs kan uitmonden in een vechtscheiding. Hiervan kunnen minderjarige kinderen het slachtoffer worden, de uitspraak ‘ kind van de rekening’ is in dit kader toepasselijk. Heeft u alles geregeld omtrent de afwikkeling van uw echtscheiding in het echtscheidingsconvenant? En/of kunt u over bepaalde zaken geen overeenstemming bereiken? Dan stuurt uw advocaat op uw verzoek het echtscheidingsconvenant met eventuele nevenvoorzieningen naar de rechter. De rechter beslist dan over de gevraagde nevenvoorzieningen (geschilpunten) en geeft een echtscheidingsbeschikking af. Let op: de echtscheiding is officieel vanaf het moment van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.
Hoe kan ik het samenlevingscontract ontbinden? Moet ik hiervoor naar de rechter?
In het samenlevingscontract staat de wijze waarop de overeenkomst ontbonden kan worden. Partijen kunnen in de overeenkomst vastleggen dat de overeenkomst ontbonden wordt door middel van een aangetekende brief, via een deurwaarder uitgebracht exploot of dat de overeenkomst eindigt vanaf het moment dat partijen niet meer samenwonen. In beginsel hoeft u daarom niet naar de rechter te gaan. Ook speelt de notaris in de regel geen rol bij het ontbinden van de overeenkomst.
Wanneer kan ik scheiden?
U kunt scheiden als uw huwelijk duurzaam ontwricht is. Hiervan is sprake als samenleving ondraaglijk is geworden wegens problemen binnen het huwelijk. Er bestaat geen uitzicht meer op herstel. In de praktijk hoeft u de duurzame ontwrichting van uw huwelijk alleen te bewijzen als de wederpartij dit betwist bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding.
Wat is een verklaring van executele?
Een verklaring van executele is een notariële akte waarin een notaris verklaart wie de overledene is, de executeur noemt en zijn bevoegdheden ter afwikkeling van de nalatenschap omschrijft. Op verzoek van de erfgenamen kan de notaris de verklaring van executele opnemen in de verklaring van erfrecht, zodat zij een gecombineerde akte krijgen.
Wat is een verklaring van erfrecht?
Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris verklaart wie de overledene is, welke personen op grond van de wet en/of op grond van een testament (indien van toepassing) de erfgenamen zijn en of zij de erfenis (beneficiair) hebben aanvaard of verworpen. Ook is daarin opgenomen wie de executeur, bewindvoerder of vereffenaar is of wie van de erfgenamen bevoegd is tot beheer en eventuele beschikking over de goederen van de nalatenschap.
Waarom zou ik de erfenis verwerpen?
Je kunt de erfenis verwerpen als een onderzoek naar de verhouding tussen baten en schulden of omvang en samenstelling van de nalatenschap niet nodig is, omdat je bijvoorbeeld zeker weet dat de erfenis een negatief saldo omvat. Een andere reden om te verwerpen is dat je niet met de nalatenschap of de familie te maken wil hebben. Verwerping van de erfenis bespaart je de formele afwikkeling van de nalatenschap volgens de regels van vereffening van de nalatenschap (bij beneficiaire aanvaarding), terwijl het per saldo tot hetzelfde resultaat kan leiden: je bent niet aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Bij verwerping wordt je geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Extra tip: erfgenamen die eensgezind zijn en een en dezelfde nalatenschap willen aanvaarden of verwerpen, kunnen door de rechtbank een akte laten opmaken. Dit bespaart moeite en griffiekosten, omdat op deze manier niet iedere erfgenaam afzonderlijk een verklaring, met bijbehorende griffiekosten, naar de rechtbank hoeft te sturen.
Wat betekent beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap?
Dit betekent dat je de erfenis aanvaardt onder voorbehoud dat deze geen negatief saldo omvat. Je loopt dan niet het risico dat je opgezadeld wordt met hoge schulden, welke moet worden voldaan uit eigen vermogen. Na deze aanvaarding wordt de nalatenschap in kaart gebracht volgens de formaliteiten omtrent de vereffening van de nalatenschap. Dit zijn wettelijke verplichtingen over de afwikkeling van de nalatenschap.
Wat betekent zuivere aanvaarding van de nalatenschap?
Dit betekent dat je de erfenis zonder voorbehoud aanvaard, waardoor je automatisch alle bezittingen en schulden van de erflater (overledene) krijgt. Bij een zuivere aanvaarding loopt je het risico dat de schulden de baten overtreffen. De schulden moet je dan uit eigen vermogen voldoen. Je kunt de erfenis zuiver aanvaarden door het afleggen van een verklaring van zuivere aanvaarding bij de rechtbank van het sterfhuis van de overledene. De rechtbank maakt van de verklaring van de erfgenaam een akte op, die wordt ingeschreven in het boedelregister. Let op: sommige gedragingen leiden tot zuivere aanvaarding, zoals het leeghalen van het huis van de overledene en het verdelen van de spullen.
Wat moet er allemaal geregeld worden na een overlijden?
De huisarts of behandelend arts van de overledene stelt een verklaring van overlijden op. Die heb je nodig om melding van het overlijden te maken bij de gemeente waarin de overledene is overleden. In de praktijk doet de begrafenisondernemer deze aangifte. Ga na of de overledene een testamant heeft en/of een overlijdensverzekering, die je kunt inschakelen. Heeft de overledene schulden? Wie zijn de (wettelijke) erfgenamen? Wat valt er onder de nalatenschap? Bij een vermoeden van schulden kun je, als erfgenaam, de erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden. Neem contact op met een uitvaartondernemer voor praktische zaken te regelen omtrent het regelen van de begrafenis en neem contact op met de erfrechtspecialisten van Goorts + Coppens voor vragen omtrent de afwikkeling van de nalatenschap. Tip: indien u niet weet of de overledene een testament heeft opgemaakt, kan het Centraal Testamentenregister worden geraadpleegd. Je kunt schriftelijk een aanvraag indienen ten aanzien van een overledene persoon, waarbij je een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister moet meesturen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Ik heb te maken met een overlijden in mijn gezin. Kan Goorts + Coppens mij adviseren over de nalatenschap?
Ja, neem contact op met de erfrechtspecialisten van Goorts + Coppens als er vragen of problemen ontstaan omtrent de afwikkeling van de nalatenschap.
Wanneer is er sprake van bedrijfsovername?
Er is sprake van een overgang van onderneming als een bedrijf of een onderdeel van een onderneming of vestiging wordt overgenomen door een ander bedrijf ten gevolge van een overeenkomst inzake fusie of splitsing. Het overgenomen deel van de onderneming moet een economische entiteit zijn met een eigen identiteit, anders is geen sprake van een overgang van onderneming zoals in de wet bepaald. Het begrip ‘ economische entiteit’ houdt een duurzame organisatie in: een georganiseerd geheel van personen en elementen waarmee een economische doelstelling kan worden nagestreefd. Kort gezegd impliceert dit een overgang van bedrijfsmiddelen of arbeidskracht. In de rechtspraak zijn factoren ontwikkeld ter beoordeling van de vraag of de onderneming zijn identiteit heeft behouden na de overgang. Enkele relevante vragen in dit kader zijn: Wat voor soort onderneming is het? Is de onderneming bijvoorbeeld arbeidsintensief of is de onderneming eerder afhankelijk van activa, bedrijfsmiddelen, en daardoor kapitaalintensief. Wordt de klantenkring overgedragen? Wat is de mate waarin de voor en na de overgang verrichtte activiteiten met elkaar overeenkomen?
Hoe lang duurt het voordat het faillissement is afgewikkeld?
De duur van een faillissement is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Afhankelijk van de omvang van de onderneming, de kwaliteit van de administratie/boekhouding en het aantal verschillende vorderingen, heeft de curator meer of minder tijd nodig om tot een goede inventarisatie te komen. Verder kan een faillissementsafwikkeling vertraging oplopen door bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid of andere bijzondere omstandigheden. Derhalve kan geen concreet antwoord gegeven worden op de vraag hoe lang het duurt voordat het faillissement is afgewikkeld.
Ik heb mijn vordering bij de curator/bewindvoerder ingediend. Wat gebeurt er verder?
De curator maakt een lijst van schuldeisers van de gefailleerde. Dit is een lijst met voorlopig erkende (concurrente) crediteuren. Bij betwisting van vorderingen kan deze lijst aangepast worden. Neem contact op met een faillissementsdeskundige van Goorts + Coppens als je nog een lopende overeenkomst hebt met de failliet en/of zaken heeft geleverd met eigendomsvoorbehoud of onder het recht van reclame. Het verdient dan aanbeveling niet lijdzaam af te wachten tot het moment de curator contact met je opneemt of tot het einde van het faillissement.
Mijn vordering is ontstaan na datum faillissement. Kan ik deze ook bij de curator indienen?
Nee, het faillissement geldt alleen voor vorderingen van voor datum faillissement. Indien je vordering is ontstaan na de faillietverklaring, dien je je rechtstreeks tot de failliet te wenden. Let op: als de curator je een opdracht geeft tot uitvoering van diensten ten behoeve van de afwikkeling van het faillissement, dan krijg je dit met voorrang betaalt uit de boedel. Dit is een boedelschuld.
Hoe kom ik erachter of er sprake is van faillissement?
Dagelijks worden bekendmakingen van faillissementen gepubliceerd in de Staatscourant en in het Centraal Insolventie Register (CIR). Dit register kun je digitaal raadplegen via de volgende link: http://insolventies.rechtspraak.nl/. In dit register kun je zoeken of een bedrijf of natuurlijke persoon failliet is.
Ik heb producten en diensten verleend, maar de debiteur kan niet meer betalen door faillissement. Ik heb een vordering op een faillissement. Wat nu?
Je kunt de vordering schriftelijk indienen bij de curator/bewindvoerder. Hierbij dien je bewijsstukken te overleggen van de vordering, zoals een overeenkomst of een factuur. Indien je een voorrangspositie hebt (preferente vordering) of beschikt over een zekerheidsrecht (hypotheek, pand, eigendomsvoorbehoud), moet je dit eveneens aangeven en bewijzen.
Leidt mediation altijd tot een verzoening van partijen?
Nee, dit is afhankelijk van het doel van de mediation. Mediation tijdens een echtscheidingsprocedure leidt niet tot een verzoening van partijen, maar leidt (indien geslaagd) wel tot een echtscheidingsconvenant waar beide partijen zich in kunnen vinden. Mediation in bijvoorbeeld arbeidsconflicten kan leiden tot een verzoening (terugkeer op de werkplek) of tot afspraken over een ontslag.
Hoe lang duurt een mediationproces ?
In de praktijk hebben partijen vaak meerdere mediation-sessies nodig om tot een oplossing te komen. Dit is ook logisch omdat partijen beginnen aan een mediationproces vanuit een conflictsituatie. De duur van het mediationproces is dus mede afhankelijk van de aard van de zaak en de bereidheid van partijen om tot een oplossing te komen.
Mag de mediator een partij kiezen tijdens de mediation of mag hij laten merken dat een van de partijen gelijk heeft?
Nee, een mediator dient partijen te allen tijde gelijk te behandelen. De mediator behartigt niet de belangen van een van de partijen en dient zich neutraal op te stellen. De mediator is onafhankelijk, anders kan het vertrouwen van partijen in hem geschaad worden en mislukt de mediation.
Neemt de mediator een beslissing als de partijen dat niet zelf kunnen of willen?
Nee, de mediator neemt géén beslissingen in de mediation. Bij mediation bedenken partijen samen, onder begeleiding van de mediator, oplossingen voor het conflict. Door het stellen van vragen aan partijen creëert de mediator een goed onderhandelingsklimaat zodat partijen samen afspraken kunnen maken. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, opgesteld door de mediator. De ervaring leert dat dergelijke afspraken beter worden nageleefd dan een rechterlijke beslissing of bindende adviezen van een derde.
Is mediation een oplossing voor alle conflicten?
Nee, helaas is mediation niet geschikt voor alle conflicten. Mediation is een goede optie als beide partijen – ondanks de tussen hen bestaande geschillen - bereid zijn om in onderling overleg en onder begeleiding van een onafhankelijke mediator tot een oplossing te komen. Als partijen niet willen luisteren naar elkaar of niet bereid zijn water bij de wijn te doen, dan heeft mediation geen zin. In zo’n situatie kunnen partijen beter een eigen advocaat of adviseur in de arm nemen.
Is er een minimaal te incasseren bedrag?
Nee, je mag elke factuur door ons laten incasseren. Neem contact op met Goorts + Coppens voor een intake.
Wat doen jullie voor mij?
Wij informeren je over debiteurenbeheer en ondersteunen je bij het slagvaardig innen van niet-betaalde facturen. Uiteraard kun je de niet-betaalde vorderingen ook volledig uit handen geven aan ons, op deze manier ontzorgen we. Het incasso-traject begint met een intake en onderzoek, waarin de vorderingen en betalingstermijnen in kaart worden gebracht (indien dit nog niet zodanig is aangeleverd/bijgehouden door de crediteur). Daarna zenden wij de debiteur een incasso-aanmaning. Indien dit alsnog niet tot betaling leidt, starten wij in overleg een incassoprocedure. De debiteur wordt gedagvaard en partijen krijgen de gelegenheid hun standpunten schriftelijk of mondeling toe te lichten voor de rechter. Het voordeel van zo’n procedure is dat je door het vonnis een executoriale titel krijgt. Dit betekent dat je beslag kunt leggen op rekeningen en boedel van debiteur. Kort gezegd kun je met een vonnis in de hand makkelijker een vordering daadwerkelijk innen.
Wanneer No Cure No Pay (en wanneer niet)?
In de advocatuur is het niet toegestaan om de declaratie afhankelijk te stellen van de uitkomst van de zaak. Sinds 1 januari 2014 is een landelijk no-cure-no-pay experiment gestart voor aangesloten advocatenkantoren. Goorts + Coppens doet hier ook aan mee. Aangesloten advocaten kunnen in letselschade- en overlijdensschade zaken een beloningsafspraak afhankelijk stellen van het geboekte resultaat. Dit betekent dat een cliënt enkel betaalt voor de kosten van rechtsbijstand als de advocaat de zaak ‘gewonnen’ heeft of als cliënt enige schadevergoeding ontvangt. De kosten worden dan als onderdeel van de schade bij de wederpartij geclaimd.
Hoe verloopt een letselschadezaak?
Op het moment dat je letselschade hebt geleden, kun je contact opnemen met een letselschadespecialist- en advocaat van Goorts + Coppens. Tijdens het eerste gesprek bij je thuis of op kantoor wordt de oorzaak van het ongeval of ongeluk met je besproken. Ook wordt vaak een afspraak bij een medisch letselschadespecialist gepland om de schade in kaart te brengen. De medisch specialist maakt hiervan een schaderapport, wat de letselschadespecialist van Goorts + Coppens kan vertalen naar schadevergoeding. Dit is nodig voor de procedure. Vervolgens kan in overleg de veroorzaker, verantwoordelijke en/of verzekeraar aansprakelijk worden gesteld. Vaak probeert de advocaat de schade eerst buitengerechtelijk af te handelen, waardoor een (langdurige) procedure vermeden kan worden. Concreet verstuurt de advocaat dan een aangetekende brief, waarin iemand aansprakelijk gesteld wordt. Als partijen er onderling niet uitkomen (de veroorzaker erkent de aansprakelijkheid bijvoorbeeld niet), dan gaat de letselschadespecialist over tot het starten van een gerechtelijke procedure. Het dagvaarden van de veroorzaker, verantwoordelijke en/of verzekeraar is het begin van de procedure. Het verdere verloop en de duur van de procedure is vervolgens afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Wat kan ik zelf doen na een schade-incident?
Neem contact op met de letselschadeadvocaat van Goorts + Coppens en verzamel zoveel mogelijk bewijs, zoals een bewijs dat er schade is (bijvoorbeeld aanrijdingsformulier) en bewijsstukken van de omvang van de schade (bonnetjes van medicijnen, kosten van fysiotherapie, overzicht inkomstenderving).
Ik kan niet (volledig) werken door mijn letselschade. Kan Goorts + Coppens mijn werkgever ook bijstaan?
Goorts + Coppens heeft veel ervaring en kennis op het gebied van onder meer letselschade. Wij staan zowel werknemers als werkgevers bij, waardoor je bij letselschade altijd contact met ons kan opnemen voor een intake en beoordeling van je zaak.
Ik heb een rechtsbijstandsverzekering. Kan ik dan toch door Goorts + Coppens mijn letselschade zaak laten behandelen?
Door het recht op vrije advocaatkeuze is het mogelijk om Goorts + Coppens een gerechtelijke of administratieve procedure te laten behandelen. De rechtsbijstandsverzekering is verplicht dit toe te staan. Neem contact op met de specialisten van Goorts + Coppens Advocaten als u hulp nodig heeft in het contact met uw rechtsbijstandsverzekeraar hierover en als u de zaak uit handen wil geven aan onze letselschadespecialist(en).
Hoe lang duur de afwikkeling van een letselschadezaak?
De duur van de afwikkeling van een letselschadezaak is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van je situatie. Sommige zaken zijn meer complex, dan andere zaken. Dit heeft invloed op het verloop en de duur van de procedure. Houdt er rekening mee dat een schadeafwikkeling in de praktijk vaak 2,5 tot 3,5 jaar duurt voordat sprake is van een (eind)beslissing.
Kan ik al rechtshulp inroepen als er nog geen schuldvraag bekend is?
Vanaf het moment dat je schade hebt geleden kun je rechtshulp inschakelen. Let op: In het kader van preventie kun je ook al contact opnemen met een juridisch deskundige. Dit ter voorkoming van het ontstaan van mogelijke schade.
Waarom wordt er onderscheid gemaakt in contracten voor de bouw?
Wij hebben veel relaties in de bouw en zien dat daar helaas afspraken soms onvoldoende worden vastgelegd. Daarom hebben we hiervoor een aparte training van een halve dag ontwikkeld.
Ik google een model voor een contract vaak via internet. Loop ik daarmee risico?
Als je niet juridisch onderlegd bent is het soms lastig te beoordelen of het contract wat je gevonden hebt goed is en aansluit op je wensen en behoeften. Op het oog ziet het er wellicht volledig uit, maar helaas komen wij regelmatig tegen dat het contract niet aansluit op de specifieke omstandigheden van het geval. Er ontbreken dan bijvoorbeeld belangrijke bepalingen of sommige bepalingen in het contract kunnen zelfs onjuist zijn of in strijd met de wet. Bijgevolg kan het voorkomen dat je contract ongeldig is. Daarom is het belangrijk dat je een contract altijd laat controleren door een deskundige!
Kun je inzien waar onteigent kan gaan worden (bijvoorbeeld plannen e.d.)?
?
Kun je onteigening voorkomen?
Ja, onteigening kan worden voorkomen door een zogenaamde 'minnelijke regeling' te treffen met de overheid. Door een minnelijke regeling sluit je een overeenkomst met de overheid tot verkoop van je grond. In het geval dat je er met de overheid niet uit komt, kan de overheid een onteigeningsprocedure starten. De wet stelt strenge eisen aan onteigening. Zo dient er een noodzaak voor de onteigening te bestaan. Daarnaast moet het algemeen belang worden gediend met de onteigening. De noodzaak van onteigening kan bijvoorbeeld ontbreken als de eigenaar van de grond de nieuwe ontwikkeling zelf kan en wil realiseren. In het geval van een (dreigende) onteigening is deskundige hulp absolute noodzaak. Onze specialisten staan u graag bij.
Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een planschade vergoeding?
U kunt op deze pagina een checklist downloaden om te controleren of u in aanmerking komt voor planschade
Hoe weet ik of ik een vergunning moet aanvragen voor een verbouwing?
Op de website van de Rijksoverheid, www.omgevingsloket.nl, kun je een zogenaamde "vergunningcheck" doen. Door de vergunningcheck weet je snel of je voor een (ver)bouwproject een omgevingsvergunning nodig hebt en zo ja, welke.
Hoe moet ik reageren als ik het niet eens ben met een bestemmingsplan?
?
Hoe lang kan ik reageren als een bestemmingsplan ter inzage ligt?
?
Wanneer kan ik planschade claimen?
De mogelijkheid om vergoeding van planschade te claimen ontstaat wanneer de waarde van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) daalt ten gevolge van (onder meer) een wijziging van het bestemmingsplan. Daarbij kun je denken aan de bouw van een hoog appartementencomplex naast je woning, waardoor je woning aan uitzicht en zon verliest en daardoor in waarde daalt. Ook inkomstenderving als gevolg van een bestemmingsplanwijziging kan voor planschade zorgen. Daarbij kun je denken aan de herbestemming van een stuk landbouwgrond naar natuurgebied, waarna je de grond niet meer voor agrarische doeleinden kunt gebruiken. Om in aanmerking te komen voor planschadevergoeding is van belang dat de schade niet voorzien was toen je de grond kocht. Daarnaast mag je niet op een andere manier schadevergoeding hebben ontvangen voor de bestemmingsplanwijziging.
Heb ik een vergunning nodig om te mogen bouwen?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van wat je wilt bouwen. Voor grotere projecten (zoals de bouw van een huis of bedrijfshal) heb je veelal een vergunning nodig. Deze vergunning wordt een omgevingsvergunning genoemd. Voor kleinere projecten (zoals de bouw van een dakkapel of een aanbouw aan je woning) heb je in bepaalde gevallen geen omgevingsvergunning nodig. Deze kleine projecten zijn omgevingsvergunningvrij. Wel moet je bouwwerk in alle gevallen voldoen aan de (bouw)technische regels die door de overheid aan bouwwerken zijn gesteld. Onze specialisten adviseren je graag over de (on)mogelijkheden met betrekking tot bouwen. Daarnaast helpen we je graag als je aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt geweigerd door de overheid.
Wat kost het me?
?
Hoe werkt het met het volgen van een dossier op de achtergrond?
?
Geldt het zowel voor Das, Arag, Achmea …?
Ja. Alle verzekeraars moeten zich houden aan de Europese Richtlijn 87/344/EEG en het daarmee corresponderende artikel 4:67 van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft).
Moet ik het melden bij rechtsbijstand als ik een eigen advocaat wil?
Als je een geschil hebt, moet je dit altijd eerst melden bij je rechtsbijstandverzekeraar. Indien er al sprake is van een procedure, kan je bij de melding aangeven dat je wenst dat de verzekeraar jouw geschil uitbesteed aan een advocaat van jouw keuze.
Mag ik altijd een eigen advocaat kiezen?
Nee, in de adviesfase van jouw geschil wordt jouw zaak behandeld door een jurist van jouw rechtsbijstandsverzekeraar. Daarna, gedurende de procedurefase, mag je zelf een advocaat kiezen.
Wat is het niveau van de training?
De trainingen worden gegeven op een niveau wat ligt tussen MBO en HBO. De cursusmap die een cursist meekrijgt is erg uitgebreid. Daarin wordt alles nogmaals uitgebreid uitgelegd.
Hoe praktisch zijn de trainingen ingericht?
De trainingen zijn praktisch ingericht. Er wordt gewerkt met behulp van een cursusmap die als naslagwerk dient. Het uitleggen van informatie wordt afgewisseld met cases die de cursisten vaak in groepjes van 2 personen behandelen en daarna klassikaal bespreken. Ook is er voldoende tijd tijdens de training om specifieke situaties en vragen vanuit de cursist te bespreken. Een aantal modellen/standaardbrieven krijgen de cursisten mee in de cursusmap voor direct gebruik in de praktijk. Tot slot kunnen cursisten in de weken na de training altijd nog even contact opnemen met de cursusleiders bij eventuele vragen. Deze service is inbegrepen bij de training!
Waarom een niet-goed-geld-terug-garantie?
Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van de trainingen en de extra waarde die de trainingen kunnen toevoegen. Daarom krijgt de cursist, op verzoek, zonder opgave van redenen zijn geld terug.
Waarom geeft een advocatenkantoor trainingen?
Goorts + Coppens geeft trainingen, omdat wij merkten dat vaak een directeur bij ons lezingen bezocht, het interessant vond, maar vervolgens overging tot de orde van de dag. De opgedane kennis kwam zo niet verder, terwijl juist de medewerkers van bedrijven geholpen zouden kunnen worden met het opdoen van juridische basiskennis over relevante onderwerpen voor hun vakgebied. Hierdoor worden in de regel minder fouten gemaakt bij bijvoorbeeld het opstellen van (arbeids-)contracten, algemene voorwaarden, alsook bij bouwen, vergunningen en debiteurenbeheer. Verder past dit goed in de filosofie en pay-off van Goorts + Coppens: "Voorkomen doen we samen"!
Wat moet ik doen als ik wil scheiden maar mijn partner wil niet meewerken?
Er dient een eenzijdig verzoek om scheiding te worden ingediend door de advocaat bij de rechtbank. De partner heeft vervolgens de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzoek om scheiding. Het bezwaar moet binnen zes weken door de advocaat van de partner worden ingediend bij de rechtbank. Er volgt een zitting bij rechter omdat de partners het oneens zijn met elkaar. Is een zitting niet noodzakelijk, dan neemt de rechter een beslissing op basis van het verzoekschrift.
Wat is een ouderschapsplan?
Een ouderschapsplan is een overeenkomst waarin ouders die uit elkaar gaan, afspraken maken over hun minderjarige kinderen. Ouders die gaan scheiden, het geregistreerd partnerschap ontbinden of uit elkaar gaan en het gezamenlijk gezag over de kinderen uitoefenen, zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken worden gemaakt over: - de verdeling van de zorg en opvoeding (zorgregeling) en de omgang met de kinderen (omgangsregeling); - de informatieverstrekking over de kinderen door de ouders (over belangrijke onderwerpen zoals gezondheid, schoolresultaten en schoolkeuze); - kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie). Ook andere afspraken kunnen in het ouderschapsplan worden opgenomen. Neem voor een gedegen advies over de mogelijkheden contact op met onze specialisten.