Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijze Hooglander B.V. en Hooglander Dienstverlening B.V. (hierna te noemen: Hooglander) omgaan met uw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan het recht op privacy en streven ernaar de persoonlijke gegevens die wij hebben te beschermen in overeenstemming met de wetgeving over gegevensbescherming.

De verwerking van persoonsgegevens binnen Hooglander vindt daarom uitsluitend plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Hooglander gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hooglander zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doet Hooglander door van tijd tot tijd na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van wetgeving omtrent gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen en voor elke doeleinden we deze persoonsgegevens verzamelen. In deze privacyverklaring wordt u tevens gewezen op de risico’s, regels, waarborgen en rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsook de wijze waarop de rechten met betrekking tot deze verwerking kunnen worden uitgeoefend.

Onze contactgegevens zijn:

Hoofdvestiging:                     Nevenvestiging:

Hooglander

Schootense Dreef 33                Heuvelstraat 14                                  Henri Wijnmalenweg 5B

5708 HZ Helmond                   5751 HN Deurne                                 5657 EP Eindhoven

Tel: 088 0034 300

Correspondentieadres:

Postbus 971

5700 AZ Helmond

officemanagement@hooglander-advocaten.nl

ALS U KLANT BENT BIJ HOOGLANDER

Welke persoonsgegevens verwerkt Hooglander van u?

Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van Hooglander heeft Hooglander een aantal persoonsgegevens nodig om haar diensten te kunnen uitvoeren en u te identificeren. Hooglander kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken ten behoeve van haar dienstverlening:

Persoonlijke gegevens Doeleinden
naam, bedrijfsnaam, contactgegevens, paspoortkopieën, financiële informatie, bankgegevens, uittreksels uit registers (openbaar of niet) contact met u op te nemen, een dossier te openen, geschillen op te lossen, onze diensten aan u te verlenen, u onze facturen toe te sturen, het voeren van administratie voor het beheer van de verschuldigde rekeningen, om eventuele klachten en geschillen te behandelen, voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, en om onze (juridische) positie vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen.

 

Enkel wanneer Hooglander bijzondere persoonsgegevens nodig heeft om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zal Hooglander deze verwerken.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Hooglander, omdat deze 1) door u op eigen initiatief zijn verstrekt,  in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, 2) door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of 3) via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Waarom gebruiken wij uw gegevens?

Hooglander baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u uit te voeren. In enkele gevallen is Hooglander wettelijk verplicht om persoonsgegevens van u te verwerken. Daarnaast verwerkt Hooglander uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang. Hiervan is sprake als Hooglander persoonsgegevens verwerkt van relaties, samenwerkingspartners, wederpartijen en/of betrokkenen bij een dossier. Deze persoonsgegevens heeft Hooglander nodig om contact te leggen met de hiervoor genoemde partijen en om de werkzaamheden uit te voeren. Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar officemanagement@hooglander-advocaten.nl.

In de gevallen waarin geen sprake is van een van bovenstaande grondslagen, is Hooglander verantwoordelijk voor een rechtmatige verwerking van deze persoonsgegevens. Zo vraagt Hooglander uw toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven en het verwerken van uw persoonsgegevens voor trainingen en evenementen. Als Hooglander uw toestemming heeft om persoonsgegevens te verwerken, heeft u te allen tijde het recht de toestemming in te trekken.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

Hooglander deelt uw persoonsgegevens enkel binnen Hooglander, of met derde partijen zoals een incassobureau voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij kunt u denken aan het verstrekken van persoonsgegevens in verband met een (gerechtelijke) procedure of in verband met het uitvoeren van een deskundigenonderzoek. Hooglander zal te allen tijde dataminimalisatie van uw persoonsgegevens in acht nemen.

Ter uitvoering van haar wettelijke taken kan Hooglander persoonsgegevens verstrekken aan onder andere de Orde van advocaten, de raad voor rechtsbijstand en overige bevoegde instanties of organisaties. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Indien u wilt weten hoe deze partijen met uw gegevensverwerking omgaan kunt u hiervoor de privacyverklaring van deze derden raadplegen.

Hoe lang bewaart Hooglander de verwerkte persoonsgegevens?

Hooglander bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang er een dienst-relatie tussen u en Hooglander bestaat en met inachtneming van gestelde termijnen in de wet- en regelgeving.

ALS U WILT SOLLICITEREN OF HEEFT GESOLLICITEERD

Welke persoonsgegevens verwerkt Hooglander van u?

De meeste van deze persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld uw persoonlijke contactgegevens en uw curriculum vitae, worden door u aan ons verstrekt. Wij kunnen ook persoonlijke gegevens over u verkrijgen van uitzendbureaus, headhunters of selectiebedrijven.

Persoonlijke gegevens Doeleinden
Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke situatie, geslacht, foto, onderwijs, competenties contact met u op te nemen, u te identificeren en te benaderen, u correct aan te spreken en de geschiktheid en beschikbaarheid voor een bepaalde functie te beoordelen
Hoe lang bewaart Hooglander de verwerkte persoonsgegevens?

Wanneer u heeft gesolliciteerd naar een functie bij Hooglander, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat u dat Hooglander heeft gevraagd of vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u Hooglander toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer te bewaren. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: officemanagement@hooglander-advocaten.nl.

ALS U DE WEBSITE BEZOEKT VAN HOOGLANDER OF ALS U CONTACT MET ONS OPNEEMT

Hooglander maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen.  Hooglander gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en om inzicht te krijgen in het surfgedrag van de bezoekers van onze website. Hiermee kan Hooglander de effectiviteit van onze internetadvertenties op onze website en op websites van derden bepalen. Hooglander maakt op basis van de geregistreerde handelingen een profiel voor u aan en kan daarmee de internetadvertenties op onze website en op websites van derden aanpassen aan uw voorkeuren.

U kunt de cookies accepteren of weigeren. Heeft u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser. De cookies en de hieruit voortvloeiende data wordt beheerd door Google Inc. (“Google”). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hierop heeft Hooglander geen invloed.

Als u per e-mail of anderszins contact opneemt met Hooglander, verwerken wij sommige persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Hierbij kan het onder meer om uw naam, e-mailadres en de inhoud van uw e-mail, post of andere communicatie. Deze informatie gebruiken wij om uw telefonisch verzoek, e-mail, post te verwerken en terug te keren naar uw e-mail, post of andere communicatie.

Alle e-mails die naar en door onze medewerkers worden verstuurd, worden gedurende 20 jaar opgeslagen in onze back-upbestanden voor administratieve doeleinden en om onze rechtspositie in geval van claims of geschillen vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen.

HOE WORDEN DE OP ONZE WEBSITE(S) VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Hooglander heeft privacy hoog in het vaandel staan. Om deze reden neemt Hooglander verschillende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken wij daar waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast neemt Hooglander de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging van al onze systemen.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN TEN AANZIEN VAN DE DOOR HOOGLANDER VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS?

Het is mogelijk om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken.  Dit kunt u doen door uw verzoek per e-mail te sturen naar officemanagement@hooglander-advocaten.nl. Hooglander zal binnen de wettelijke termijn reageren op het desbetreffende verzoek. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Hooglander niet of niet volledig aan uw verzoek kan voldoen, bijvoorbeeld in het kader van de geheimhoudingsplicht van advocaten of in verband met wettelijke bewaartermijnen. Ter controle van uw identiteit vraagt Hooglander een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Hooglander neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

WAT KAN IK DOEN ALS IK EEN KLACHT HEB OVER DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS DOOR HOOGLANDER?

Wanneer u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hooglander, dan kun u contact opnemen via het volgende e-mailadres: officemanagement@hooglander-advocaten.nl. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Hooglander blijft zich ontwikkelen en zal indien nodig deze Privacy Verklaring daarop aanpassen. Hooglander raadt aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

VRAGEN & CONTACT

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar officemanagement@hooglander-advocaten.nl.

 

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×