Zelf aan de slag!

Aan te leveren bewijsstukken in verband met alimentatie. 

Wil je weten of hoeveel alimentatie je kunt betalen of wil je je alimentatie laten herberekenen? Verzamel dan de bewijzen van al jouw inkomsten en vaste lasten Het is natuurlijk goed mogelijk , dat je inkomen en je lasten er na de echtscheiding anders uit komen te zien. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een gewijzigde hypotheek of levensverzekeringen die worden beëindigd waardoor geen premie meer verschuldigd is. Geef je advocaat een idee van de toekomstige (woon)plannen.

Hoe beter je ons informeert, des te beter kunenn wij jou adviseren over kinder‐ of partneralimentatie. Onderstaande lijst kan daarbij een hulpmiddel zijn. De lijst bevat de elementen die bepalend zijn voor de berekening van je inkomen en lasten. Niet alles is van toepassing in jouw situatie en mogelijk ontbreken er naar jouw mening nog bepaalde posten. Geef (indien mogelijk) de bewijsstukken dezelfde nummers als hieronder zijn gebruikt (dit maakt de verwerking eenvoudiger). Het is ook mogelijk de onderstaande lijst als pdf-bestand te downloaden, klik hier.

Kom je er niet (helemaal) uit? Geen probleem. Neem contact op met ons kantoor en wij helpen je verder.

 


BOX 1: INKOMEN UIT WERK EN WONING

 Loon
41. Bruto arbeidsinkomen dienstbetrekking (bewijsstukken loon, overwerk, 13e maand etc., gratificaties, tantièmes, eindejaarsuitkering, belaste onkostenvergoedingen):
– Alle loonstroken vorig jaar
– Alle loonstroken dit jaar
– Laatste drie jaaropgaven werkgever
– Belastingaangiften Inkomstenbelasting laatste  drie jaar (inclusief – voorlopige aanslagen)

42. Bruto AOW‐uitkering:
– Uitkeringsspecificaties lopende jaar en toekenningsbeschikking

43. Bruto uitkering andere sociale verzekeringswetten (onder meer ZW, WW, WAO, WIA, WAJONG, WAZ)
– Toekenningsbeschikking van de uitkeringsinstantie
– Betaalspecificaties van de uitkeringsinstantie
– Bankafschriften met bewijs/specificatie uitkering(en) lopende jaar

50. Bruto pensioen
– Betalingsspecificaties van de pensioenuitvoerder vorig jaar en dit jaar
– Jaaropgaven pensioen(en)

 Werknemersaftrek 
62. Reisaftrek
– Evt. opgaaf van fiscale aftrek i.v.m. reiskosten openbaar vervoer
– Evt. opgaaf van de ontvangen vergoeding van de werkgever voor reiskosten

 Winst uit onderneming
65. Bedrijfsresultaat eenmanszaak (nr. 65) of verloningspotentie dga van een BV (nr. 41):
– Jaarrekeningen (eventueel voorlopig) tenminste lopende jaar en afgelopen 3 tot 5 jaar, inclusief:
– Balans
– Verlies‐ en Winstrekening
– Toelichting op balans en verlies‐ en winstrekening

– Belastingaangiften van de onderneming, waaronder:
– Vpb, Vennootschapsbelasting (bij een B.V.)
– BTW, Omzetbelasting (lopende jaar en afgelopen jaar)

– Belastingaangiften van de ondernemer, waaronder:
– IB, Inkomstenbelasting

– Belastingaanslagen (definitief)

– Taxatierapport(en) bedrijfspand(en)  / bedrijfsmiddelen

Ondernemersaftrek:
– Overzicht ondernemersaftrek, verleden en schatting voor lopende jaar en komende jaar, waaronder:
71. Zelfstandigenaftrek
72. Speur‐ en Ontwikkelingsaftrek
73 Meewerkaftrek
74. Stakingsaftrek

76. Resultaat uit overige werkzaamheden:  
– Bewijsstukken afgelopen drie tot vijf jaar en lopende jaar:

Toelichting: Het begrip resultaat uit overige werkzaamheden dient ruim geïnterpreteerd te worden. Daaronder vallen o.a. inkomsten die voortvloeien uit enige vorm van arbeid in het economisch verkeer en die niet als belastbaar loon of belastbare winst kunnen worden aangemerkt. In dat geval kunnen geen onbelaste vergoedingen en verstrekkingen worden ontvangen (te denken valt aan: het houden van lezingen, freelance werkzaamheden, politieke functies als lid van gemeenteraad).
Onder resultaat uit overige werkzaamheden valt eveneens het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een eigen onderneming, b.v. het verhuren door een directeur‐grootaandeelhouder van een aan hem in eigendom toebehorend pand aan zijn besloten vennootschap.

Alle inkomsten zijn belast en alle kosten (voor zover toegestaan) zijn aftrekbaar.

77. Aftrekbeperkingen:

– Specificaties met bewijs van aftrekbeperkingen

Toelichting: Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt becijferd overeenkomstig de bepalingen voor de winst uit onderneming. Een aantal aftrekposten is echter uitgezonderd, bijvoorbeeld met betrekking tot privé getinte uitgaven. Raadpleeg in het voorkomende geval een belastingalmanak.

79. Periodieke uitkeringen en verstrekkingen:
– Betalingsspecificaties van de uitkerende instantie afgelopen jaar en lopende jaar
– Vermelding datum ingang en datum einde uitkering (bewijs)

Toelichting: Dit betreft onder meer termijnen van lijfrente, pensioenuitkeringen, pensioenverrekenings‐ en vereveningsuitkeringen, alimentatie en uitkeringen op grond van een vrijwillige AOW‐ en ANW‐verzekering.

80. Aftrekbare kosten:
– Overzichten met bewijs.

Toelichting: Aftrekbaar zijn kosten tot verwerving, inning en behoud van een periodieke uitkering of verstrekking. Vaak worden deze kosten eenmalig gemaakt in welk geval deze hier niet opgevoerd moeten worden.

82. Eigenwoningforfait 
– Beschikking WOZ waarde van de eigen woning
– Recente aanslag(en) onroerende zaakbelasting gemeente
– Aanslagen Inkomstenbelasting laatste 3 jaar

83. Rente en kosten van (hypothecaire) schulden in verband met de eigen woning 
– Jaaroverzichten afgelopen twee jaar en lopende jaar van recente overzichten van de eigen woning rente. In de meeste gevallen is dit de betaalde hypotheekrente.

84. Periodieke betalingen van erfpacht e.d. 
– Bewijsstukken van de verschuldigdheid van erfpacht en betaalbewijzen

86. Premies voor lijfrenten 
– Lijfrente polis, premie overzichten, bewijzen premiebetaling (bankafschriften)
– Premies voor lijfrente ter compensatie van een pensioentekort zijn in bepaalde omstandigheden aftrekbaar.

87. Premies voor uitkering bij invaliditeit, ziekte of ongeval 
– Hoofdzakelijk AO (arbeidsongeschiktheid)
– Polis, premie overzichten, bewijzen premiebetaling (bankafschriften)

91. Buitengewone uitgaven
– Uitgaven wegens o.a. ziekte, invaliditeit, bevalling en overlijden van belastingplichtige, zijn partner en zijn jonger dan 27‐jarige kinderen zijn fiscaal aftrekbaar voor zover de drempel wordt overschreden.

92. Scholingsuitgaven
– Uitgaven voor het door de belastingplichtige volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk of woning zijn fiscaal aftrekbaar  voor zover de drempel wordt overschreven.

BOX 2: INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG  

Er is onder meer sprake van aanmerkelijk belang als men, al dan niet tezamen met zijn partner direct of indirect voor tenminste 5% van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is.

96. Reguliere voordelen (met name dividend)
– 
Bewijsstukken afgelopen jaren en prognose

BOX 3: INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN 

Indien u vermogen heeft anders dan bijvoorbeeld de eigen woning,  dan kan dat vermogen inkomen genereren.  Denk aan netto huurinkomsten van uw tweede huisje in Frankrijk. Voor de alimentatieberekeningen is naast de inkomstenbelasting in box 3 ook het werkelijk genoten / te genieten inkomen in box 3 (dus het werkelijke rendement op uw box 3 vermogen) van belang.

102. Werkelijke inkomsten (na aftrek van kosten) uit: 
a. (rechten op) onroerende zaken (+) Denk aan huurinkomsten van een tweede huis (min de kosten).
b. (rechten op) bepaalde roerende zaken (+)
c. rechten op geld (en overige vermogensbestanddelen) (+)
d. rente en kosten van schulden (‐)

NETTO INKOMSTEN

119. Netto inkomsten
a. Kindgebonden budget: specificatie, maak ook proefberekening op www.toeslagen.nl  
b. Klein inkomen / bijverdiensten: overzicht, zo mogelijk met specificatie

LASTEN 

123. Woonlasten:
– Huur: Huurovereenkomst en bewijs meest actuele huur (brief verhuurder) en huurbetaling (bankafschriften)
– Huurtoeslag: Bewijs huurtoeslag en bankafschriften huurtoeslag: maak proefberekening op www.toeslagen.nl
– Hypotheekrente: zie hierboven bij 83.
– Hypotheekaflossing / premie levensverzekering: bewijsstukken aflossingen op hypothecaire leningen en/of premies voor leven‐ of spaarhypotheken.
– Erfpachtcanon, zie hierboven bij 84.

124. Ziektekosten
– Polis ZVW (Zorgverzekeringswet) met premie‐overzicht, onderverdeeld in:
Nominale premie basisverzekering ZVW
Premie aanvullende ziektekostenverzekeringen
– Op aanslag zelf betaalde inkomensafhankelijke bijdrage ZVW
– Bankafschriften met premiebetalingen
– bewijs zorgtoeslag en verwachte zorgtoeslag (maak proefberekening op www.toeslagen.nl)

125. Premies voor uitkering bij ziekte, ongeval of invaliditeit, oudedagsvoorziening (bij werknemers voor zover niet door werkgever in te houden, maar zelf te betalen, bijvoorbeeld reparatie WAO / WIA‐gat)

126. Kosten kinderopvang
– Reële, noodzakelijke kosten van kinderopvang gemaakt om het inkomen te verwerven, worden na aftrek van de werkgeversbijdrage en de kinderopvangtoeslag volledig in de berekening meegenomen.
– Bewijs kosten kinderopvang
– Bewijs werkgeversbijdrage
– Bewijs kinderopvangtoeslag, maak proefberekening op www.toeslagen.nl.

128. Kosten omgangsregeling
– U wordt gevraagd om een zo reëel mogelijke inschatting te maken van de gewenste omgangsregeling: hoe vaak gaat u de kinderen zien en op welke dagen? In de vakanties en feestdagen, bij verjaardagen?
– Wij nemen vervolgens in de draagkrachtberekening het standaardbedrag van € 5,00 per kind per omgangsdag mee.
– Als u afstanden moet reizen voor de omgangsregeling doordat u op afstand van uw ex‐partner woont, wordt in principe gerekend met de openbaar vervoer kosten (graag uw opgaaf). Bij noodzakelijk gebruik van een auto worden de kosten berekend op basis van een kilometerprijs van € 0,125 per gereden kilometer.

129. Andere bijzondere kosten
– Eventueel kan hier worden gedacht aan andere bijzondere kosten, denk bijvoorbeeld aan autokosten, indien deze sociaal en/of medisch noodzakelijk zijn, terwijl daarvoor geen vergoeding kan worden verkregen.

130. Werkelijke verwervingskosten
– Bewijsstukken reële, noodzakelijke kosten, gemaakt om het inkomen te verwerven en bewijsstukken van de eventuele vergoeding van de werkgever van deze kosten.
Denk bijvoorbeeld aan:
– Reëel gemaakte en terugkerende kosten voor woon‐werkverkeer. Als met openbaar vervoer wordt gereisd, dan bewijs kosten en betaalbewijzen bijvoegen. Als u met uw eigen auto reist, dan graag opgaaf werkplaats en woonplaats en kilometers. We mogen rekening houden met € 0,125 per gereden kilometer. Indien het noodzakelijk was (voor het werk) om voor de aanschaf van een auto een lening aan te gaan, dan kan met de aflossing van deze lening in beginsel rekening worden gehouden. Dan ook bewijs daarvan bijvoegen (overeenkomst geldlening, bewijzen aflossingen).
– ‘Onontkoombare’ en terugkerende beroepskosten (bijvoorbeeld door de werkgever voorgeschreven beroepskleding, die niet door de werkgever worden vergoed).

131. Studiekosten
– Bewijs terugkerende studiekosten: Studiekosten kunnen in aanmerking worden genomen indien deze worden gemaakt met het reële vooruitzicht dat het inkomen en daarmee ook de draagkracht in de nabije toekomst stijgt. Voor zover sprake is van fiscaal voordeel als scholingsuitgaven, graag tevens bewijs van dit fiscale voordeel meesturen.

132. Rente en Aflossing schulden
– Bewijzen van rentebetalingen en aflossingen op schulden.
– Betaling van rente en aflossing op schulden, aangegaan ten behoeve van de gemeenschappelijke huishouding vóór de samenwoning van de echtgenoten werd verbroken, en andere uit die tijd stammende verplichtingen worden in beginsel altijd in aanmerking genomen.
– Soms spelen ten tijde van de alimentatievaststelling nog problemen met betrekking tot de verdeling van bezittingen en schulden tussen de echtgenoten. Veelal zullen deze betrekking hebben op het toedelen van bestaande schulden. Wanneer aannemelijk is dat deze uiteindelijk uit het inkomen van de onderhoudsplichtige zullen moeten worden betaald, wordt hiermee rekening gehouden, ook vóórdat de boedelscheiding is afgewikkeld.
– Dit kan anders zijn met schulden, aangegaan na het verbreken van de samenwoning. Weliswaar zijn dit ten tijde van de alimentatievaststelling bestaande verplichtingen, maar bekeken zal moeten worden of het aangaan van deze schulden zo noodzakelijk was, dat betaling daarvan prevaleert boven de verplichting tot alimentatie.

133. Herinrichtingskosten
– Met de kosten van herinrichting van degene die aan zijn ex‐partner de inboedel (grotendeels) heeft gelaten kan, afhankelijk van de omstandigheden, geheel of ten dele rekening worden gehouden, voor zover daarvoor een schuld moest worden aangegaan (niet als de kosten uit bijvoorbeeld spaargeld kunnen worden betaald). Een schuld van maximaal € 5.500 met een maandelijkse verplichting van € 125 wordt in het algemeen redelijk geacht, indien aannemelijk is dat deze kosten daadwerkelijk zijn of moeten worden gemaakt. Wanneer de noodzaak van herinrichting vaststaat en er geen spaargelden aanwezig zijn, kunnen financieringslasten tot een bedrag van maximaal € 125 per maand in aanmerking worden genomen.

134. Overige kosten waaronder advocaatkosten
Dit is een restrubriek voor niet algemeen voorkomende kosten, waaronder – soms – aflossing op advocaatkosten. In het algemeen worden advocaatkosten in het kader van een familierechtelijke procedure (helaas) meestal niet als een noodzakelijke last beschouwd die voorrang heeft boven de onderhoudsverplichting (alimentatie). Dit kan anders zijn in bijzondere omstandigheden. Als er lasten zijn, die hierboven niet  zijn genoemd, maar die volgens u wel meegenomen moeten worden, dat kunt u dat aangeven. Wij zullen dan inschatten, in hoeverre er een kans bestaat dat deze kunnen worden meegenomen.

Informatie over alimentatie: 
Wij kunnen je alle informatie over partneralimentatie alimentatie geven. Neem contact op met ons kantoor en wij helpen je verder.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×