Hoe moet ik als werkgever handelen na een arbeidsongeval?

In de vorige artikelen van deze reeks hebben we besproken dat je als werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor schade ten gevolge van een arbeidsongeval. Als werkgever ben je verplicht om maatregelen te treffen om deze schade te voorkomen of te beperken. Een manier om vast te stellen of de genomen maatregelen toereikend zijn, is het uitvoeren van een RI&E (zie artikel drie van deze reeks). In dit artikel wordt aan de hand van een stappenplan uitgelegd hoe je als werkgever moet handelen na een arbeidsongeval.

Stap 1: Stel een ongevallenrapport op

De eerste stap is het opstellen van een ongevallenrapport. Hierin moet je in ieder geval het volgende opnemen:

  • een beschrijving van het ongeluk;
  • de oorzaak van het ongeluk;
  • de risicobeperkende maatregelen die zijn getroffen.

Dit rapport kan je helpen met het bewijzen dat je voldoende maatregelen hebt getroffen om het ongeval te voorkomen dan wel te beperken.

Stap 2: Schakel de Nederlandse Arbeidsinspectie in

De tweede stap is het beoordelen of het nodig is het arbeidsongeval te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Je bent in ieder geval verplicht een melding te doen als de werknemer:

  • overleden is,
  • blijvend letsel heeft en daaronder wordt verstaan: amputatie, (deels) blindheid of chronische lichamelijke of psychische klachten,
  • of in het ziekenhuis opgenomen is (hieronder valt ook dagopname, maar geen poliklinische behandeling).

Als de werknemer als gevolg van het arbeidsongeval overleden is, moet je 0800-5151 bellen. In de twee andere gevallen kan je hetzelfde telefoonnummer bellen of een onlineformulier invullen.

Let op, als je het arbeidsongeval niet meldt terwijl je dat wel had moeten doen, kan je een boete opgelegd krijgen van maximaal € 50.000.

Naar aanleiding van jouw melding beslist de Arbeidsinspectie welke interventie gepast is: onderzoek naar het arbeidsongeval of een maatregel opleggen.

Onderzoek Arbeidsinspectie

Als de Arbeidsinspectie besluit om het arbeidsongeval te onderzoeken, is iedereen binnen de organisatie verplicht om mee te werken. Verstrek daarom alle hulp, gelegenheid en informatie. De Arbeidsinspectie mag, als ze dat noodzakelijk acht, samenwerken met andere opsporings- en inspectiediensten. Als de ongevalssituatie dusdanig ernstig gevaar oplevert, mag ze ook het werk per direct stilleggen.

Het onderzoek van de Arbeidsinspectie kan uit twee fasen bestaan. In de eerste fase wordt de ongevalssituatie onderzocht. De inspecteur kan dan foto’s maken, bewijs verzamelen, eventueel bewijsstukken meenemen, gegevens opnemen en – wanneer nodig – het ongeval reconstrueren. Laat de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd, want op deze manier kan de inspecteur het ongeval onderzoeken. In deze eerste fase neemt de inspecteur ook getuigenverklaringen op en onderzoekt hij alle relevante documenten. Daarnaast onderzoekt hij of het ongeval veroorzaakt is door een of meerdere overtredingen van de wet. Als dat het geval is, kan de Arbeidsinspectie een boete opleggen en bij ernstige overtredingen kan dat leiden tot een proces-verbaal. Een proces-verbaal is een verslag waarin alle feiten worden opgenomen en wat door een politieambtenaar wordt opgesteld. Een proces-verbaal betekent ook dat je strafrechtelijk vervolgd kan worden. Tot slot bespreekt de inspecteur met jou als werkgever de bevindingen van het onderzoek en welke maatregelen passend zijn om herhaling van het ongeval te voorkomen.

Na de eerste fase kan de Arbeidsinspectie besluiten dat nader onderzoek nodig is. Dit nader onderzoek wordt de tweede fase genoemd. Van elk onderzoek wordt een rapport gemaakt.

Stap 3: Meld het bedrijfsongeval bij je verzekeraar

De laatste stap die je als werkgever moet ondernemen na een arbeidsongeval, is het ongeval melden bij jouw verzekeraar of assurantietussenpersoon.

Bij welke verzekeraar je de melding moet doen, hangt af van waar je verzekerd bent. Zo kan je bijvoorbeeld een AVB-verzekering, SVI-verzekering of Wegas XL-verzekering bij werkgerelateerde verkeersongelukken hebben. Ga zelf na bij wie je verzekerd bent en waar je een melding moet doen.

Zorg dat je vooraf ook weet welke termijnen je verzekeraar hanteert wat betreft het melden van het arbeidsongeval. Zo kan in je verzekeringsvoorwaarden zijn bepaald dat je direct of binnen een bepaalde periode moet melden. Als je niet binnen de in je verzekeringsvoorwaarden opgenomen termijnen melding doet, kan de verzekeraar besluiten geen dekking meer te bieden. Bovendien is de verzekeraar exclusief bevoegd om het onderzoek en de behandeling van de letselschade af te handelen.

Ook het slachtoffer of zijn belangenbehartiger kan de schade op jou als werkgever verhalen als je niet-tijdig melding doet.

Let op met het erkennen van je aansprakelijkheid na het arbeidsongeval. Vaak wordt in de verzekeringsvoorwaarden een bepaling opgenomen waarin staat dat je de aansprakelijkheid van het arbeidsongeval niet mag erkennen. Dit wordt ook wel het verbod op erkenning genoemd wat als gevolg heeft dat de verzekering de schade niet meer dekt. Volgens de wet mag je wel erkennen als uit feiten blijkt dat je wel degelijk aansprakelijk bent. Dit wordt ook wel erkenning van feiten genoemd en heeft als gevolg dat de verzekering de schade alsnog dekt.

Conclusie

Als werkgever moet je na een arbeidsongeval allereerst een ongevallenrapport opstellen. Hierin moet je in ieder geval een beschrijving geven van het ongeval, de oorzaak van het ongeval en de al getroffen maatregelen. Met dit rapport kan je later aantonen dat je adequaat gehandeld hebt.

Vervolgens moet je in bepaalde situaties een melding doen van het arbeidsongeval bij de Arbeidsinspectie: bij overlijden, blijvend letsel of ziekenhuisopname van de werknemer. De Arbeidsinspectie besluit dan wat ze gaat doen: het arbeidsongeval onderzoeken of een andere maatregel opleggen. Als ze onderzoek doet, is iedereen binnen de organisatie verplicht om mee te werken. Het onderzoek bestaat vaak uit één fase, maar kan ook uit twee fasen bestaan. Ten behoeve van het onderzoek van de Arbeidsinspectie moet je de ongevalssituatie ongewijzigd laten.

Tot slot moet je het arbeidsongeval melden bij je verzekeraar of assurantietussenpersoon. Als je dat niet tijdig doet, kan je verzekeraar of assurantietussenpersoon jou een sanctie opleggen of kan het slachtoffer de schade op jou verhalen.

Volgende keer

In het volgende artikel wordt besproken hoe de Arbeidsinspectie toezicht houdt op een onveilige werkomgeving en wat de consequenties zijn van zo’n werkomgeving.

Vragen

Heb je vragen over hoe je als werkgever moet handelen na een arbeidsongeval, bijvoorbeeld hoe je het beste een ongevallenrapport kan opstellen, neem dan contact op met Team Arbeid. Wij helpen en adviseren je graag.

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×