In de praktijk komt het regelmatig voor: een arbeidsconflict na een fors beoordelingsgesprek of een meningsverschil met een collega. Dit zijn zowel voor werkgever en werknemer lastige situaties. In de praktijk blijkt dat deze situaties leiden tot een ziektemelding van de werknemer of zelfs een einde van het dienstverband.

Ziekmelding

Afhankelijk van de omvang van het conflict, is het verstandig, voordat je de werknemer verwijst naar de bedrijfsarts, het gesprek met de betreffende werknemer(s) aan te gaan. Als dat niet tot een oplossing leidt, komt de bedrijfsarts in beeld.

Een bedrijfsarts benoemt de ziekmeldingen die voortvloeien uit een conflict veelal als situatieve (of situationele) arbeidsongeschiktheid. De wet kent echter geen definitie voor deze situatie. De Hoge Raad heeft op 27 juni 2008 wel richtlijnen gegeven: namelijk dat van “situatieve arbeidsongeschiktheid” sprake is in het geval de werknemer zich op grond van (dreigende) psychische of fysieke klachten niet in staat acht tot het verrichten van zijn werkzaamheden, terwijl ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid geen medische beperkingen van psychische of fysieke aard, kunnen worden vastgesteld. Daarbij is tevens geoordeeld dat het de werknemer is die feiten en omstandigheden moet stellen en zo nodig aannemelijk moet maken die tot het oordeel kunnen leiden dat in die periode de arbeidsomstandigheden door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen, voor hem zodanig waren dat, met het oog op (de dreiging van) psychische of lichamelijke klachten van hem redelijkerwijs niet kon worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden verrichtte.

Bedrijfsartsen hanteren bij voornoemde arbeidsconflicten ofwel de zogeheten STECR-werkwijzer of de NVAB-richtlijn Conflicten in werksituatie. Beide documenten zijn voor bedrijfsartsen een hulpmiddel waarop zij werkgevers een advies kunnen geven.  De STECR-werkwijzer kent een korte periode van maximaal twee weken, waarin de werknemer niet op het werk hoeft te verschijnen. De NVAB geeft meer interventiemogelijkheden. Tijdens voornoemde interventieperiode krijgt de werknemer zijn loon doorbetaald. Daarnaast wordt veelal mediation geadviseerd. De mediation kan zowel gericht zijn op de oplossing van het conflict, zodat partijen weer met elkaar verder kunnen, als op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op een manier waarin beide partijen zich kunnen vinden.

In de rechtspraak wordt geoordeeld dat een werkgever het initiatief moet nemen om de arbeidsverhouding te normaliseren bij een arbeidsconflict. De praktijk leert dat werkgevers moeite hebben met de werknemer die als gevolg van een conflict thuis zit. Het is belangrijk dat je als werkgever het advies van een bedrijfsarts niet naast je neerlegt. Dit kan namelijk grote gevolgen hebben op het moment dat je bij een rechter een verzoek tot ontbinding wegens een verstoorde arbeidsrelatie indient.

Persoonlijk

Laagdrempelig

Luisterend oor

Samen

Verstoorde arbeidsrelatie

Mochten partijen er na diverse pogingen niet uitkomen, kan ervoor gekozen worden om een ontbindingsverzoek in te dienen bij de rechter op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. Van een verstoorde arbeidsverhouding is sprake als de relatie tussen de werknemer en de werkgever ernstig en duurzaam is verstoord. Voor het aannemelijk maken van de verstoorde verhouding moet de werkgever: 1) aannemelijk maken dat van een verstoring sprake is, en 2) dat herstel van de arbeidsrelatie, al dan niet door herplaatsing van de werknemer binnen de onderneming, niet mogelijk is.

Het is raadzaam om bij conflictsituaties al in een vroeg stadium op de achtergrond een advocaat of jurist in te schakelen zodat je op tijd de juiste stappen kan zetten. Daarbij kan je denken aan een loonsanctie of advisering over de beëindiging van het dienstverband.

Heb je vragen over bovenstaande, neem dan contact op met één van onze specialisten van team Arbeid.

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Gratis adviesgesprek?

Vul onderstaand formulier in en je hoort binnen 1 werkdag van ons!

Neem contact met ons op

Neem je liever zelf contact met ons op? Lees hieronder onze contactgegevens.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×