Wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof ingediend bij de Tweede Kamer

Nederland wordt door velen terecht gezien als een groen land met unieke natuurgebieden. Het belang van (een aantal -an) onze natuurgebieden wordt ook internationaal erkend. Deze natuurgebieden krijgen de status van “Natura 2000-gebied”. Natura 2000 is het Europese beleid om de biodiversiteit in natuurgebieden te beschermen. Echter worden onze Natura 2000-gebieden bedreigd door een te hoge stikstofbelasting als gevolg van economische activiteiten als landbouw, verkeer en industrie. Nederland heeft op grond van Europese richtlijnen de plicht om maatregelen te nemen om de doelen van Natura 2000 te behalen. Eén van deze doelen is het voorkomen van een te hoge stikstofbelasting in de Natura 2000-gebieden. Om deze reden heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken op 25 juni 2013 het aangepaste wetsontwerp voor de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: de PAS) naar de Tweede Kamer gestuurd.

De PAS is begin 2009 van start gegaan als onderdeel van Natura 2000 om de vastgelopen vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) weer op gang te brengen. De PAS bevat maatregelen die gelijktijdig zowel de schadelijke gevolgen van de neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden moeten beperken als ook economische ontwikkelingen mogelijk moeten maken. Het wetsvoorstel heeft tot doel het wettelijke kader van de Nbw 1998 op enkele punten aan te passen om de voorgestelde PAS mogelijk te maken. De belangrijkste aanpassingen zijn:

• Wanneer een project stikstofdepositie veroorzaakt, maar hierbij onder een bepaalde grenswaarde blijft, dan is het project vrijgesteld van de natuurbeschermingswet. De grenswaarde zal waarschijnlijk vastgelegd worden op 1,0 mol stikstofdepositie per hectare per jaar;

• De afstand tot Natura2000-gebieden kan verschillend worden vastgesteld, wanneer wordt gewaarborgd dat er geen negatieve effecten op het gebied te verwachten zijn;

• Het programma gaat enigszins vergelijkbaar met een salderingsbank werken;

• Er kunnen reserveringen worden gedaan voor belangrijke projecten (zoals projecten met een groot maatschappelijk belang). Door een reservering kan een project worden uitgevoerd zonder dat er op dat moment feitelijk ontwikkelruimte voor is. Hiermee dient het vastlopen van een vergunningsprocedure te worden voorkomen;

• Ook kunnen reserveringen gemaakt worden voor de vaststelling van plannen als bedoeld in artikel 19j van de Nbw 1998, bijvoorbeeld bestemmingsplannen die stikstofdepositieveroorzakende projecten mogelijk maken;

• Toebedeling van ontwikkelingsruimte vindt plaats in volgorde van de aanvragen om een toestemmingsbesluit;

• Reserveringen vervallen aan het einde van de programmaperiode, wanneer de ontwikkelingsruimte niet daadwerkelijk bij een toestemmingsbesluit is toegedeeld aan een project. De programmaperiode is zes jaar. De reservering kan in een aantal gevallen wel worden overgebracht naar de nieuwe programmaperiode.

Het streven is om de PAS op 1 januari 2014 in werking te laten treden. We houden u natuurlijk op de hoogte van de actualiteiten inzake dit onderwerp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Peeters, advocaat Overheid + Omgeving. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0492-544435 of m.peeters@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×