Wet openbaarheid van bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kan iedereen een verzoek om informatie aan een bestuursorgaan richten. De gedachte achter de wet is dat burgers met behulp van deze gegevens inzicht krijgen in het doen en laten van de besturen van gemeenten, provincies en het Rijk.

Persoonsgegevens
Het moet daarbij gaan om informatie die in een document is opgenomen en een bestuurlijke aangelegenheid betreft. Gegevens die niet geschikt zijn om openbaar te maken mogen niet bekend worden gemaakt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bedrijfs- en fabricagegegevens die in vertrouwen aan de overheid zijn medegedeeld of gegevens die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maken. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is van mening, dat het belang van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het algemeen belang van informatie. Het begrip persoonsgegevens heeft niet alleen betrekking op de personalia en hoedanigheid van personen. Ook gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon of kunnen bijdragen aan identificatie, mogen niet bekend worden gemaakt. Er geldt wel een uitzondering voor mensen die zich uit hoofde van hun functie in de openbaarheid presenteren.

Leges
Op 28 april 2010 heeft de rechtbank in Den Haag bepaald, dat het heffen van leges voor het in behandeling nemen van een Wob-verzoek, niet is toegestaan. In de wet is geen bepaling opgenomen die dit toelaat. Ook op basis van de Legesverordening is dit niet toegestaan. Gemeenten mogen alleen leges heffen, indien zij werkzaamheden verrichten die als dienst kunnen worden aangemerkt. Enkel werkzaamheden die buiten het gebied van de publieke taakuitoefening van een gemeente vallen en verband houden met dienstverlening voor een individueel belang, mogen als dienst worden aangemerkt. De rechtbank is van mening, dat bij de behandeling van een Wob-verzoek het algemene belang van openbaarheid van informatie voorop staat. Omdat geen dienst wordt geleverd, is het verboden om als gemeente leges te hebben.

Kortom, een ieder kan bij een bestuursorgaan informatie opvragen. Gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon of kunnen bijdragen aan identificatie, mogen niet door het bestuursorgaan worden vertrekt. Daarnaast mogen er geen kosten in rekening worden gebracht voor het vetrekken van de gegevens.

Vragen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Irene van Geel, vakgroepleider Bestuursrecht op 0493-352070 of viai.van.geel@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×