Werkgever aansprakelijk voor val werknemer door bellen

Een werkgever moet de schade vergoeden van één van zijn productieleiders, die anderhalve meter naar beneden is gevallen op een bouwplaats. Door de val liep de man een armfractuur op, waardoor hij arbeidsongeschikt werd en na twee jaar werd ontslagen.

De productieleider controleerde betonelementen op een zogenaamde trilplaat toen zijn mobiele telefoon ging. Omdat eventuele veranderingen in opdrachten vaak door de werkgever op de valreep werden doorgegeven, kon hij het zich niet veroorloven het gesprek niet aan te nemen. Hij moest dus bellen terwijl hij op een trilplaat stond. In dit geval was de werkgever aansprakelijk omdat hij een op hem rustende zorgplicht jegens zijn werknemer had geschonden.

Artikel 7:658 BW legt op de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werknemers en regelt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die zijn werknemers lijden als gevolg van het niet nakomen van de zorgplicht.
De reden van deze strenge zorgplicht is gelegen in het feit dat:
a) de werkgever de zeggenschap heeft over de arbeidsomstandigheden ;
b) de werknemer zich in een afhankelijke positie bevindt;
c) de werkgever de bevoegdheid heeft om aanwijzingen te geven (instructiebevoegdheid) .
 
De zorgplicht krijgt invulling door middel van geschreven en ongeschreven normen:
 
Geschreven normen:
Publiekrechtelijke regelgeving: zoals de Arbowet, Arbeidsomstandighedenbesluit, Arbeidsomstandighedenregeling. Het moet echter wel gaan om voorschriften die zien op concrete werkzaamheden, of die bescherming beogen te bieden tegen een specifiek gevaar. Indien vaststaat dat een publiekrechtelijke veiligheidsverplichting is overtreden, welke bescherming biedt tegen het ontstane letsel, dan staat vast dat de werkgever aansprakelijk is voor de geleden schade
• Verdergaande maatregelen van de werkgever (artikel 3 Arbowet); het zelfstandig voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid dat mede gericht is op de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Er moet dan gelet worden op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. Hiertoe hoort onder andere ook het opmaken van een ongevallenrapport
• De werkgever heeft verder een onderzoeksplicht (artikel 5 Arbowet) met betrekking tot de risico’s in de werkomgeving (risico-inventarisatie en -evaluatie). Het hangt van de omstandigheden van het geval af of een werkgever, die een werknemer naar een karwei wil sturen, verplicht is vooraf een risico-inventarisatie te maken of een interne regeling dient te hebben om de werknemers duidelijk te maken op welke risico’s ze bedacht dienen te zijn. Het ontbreken van een dergelijke inventarisatie kan als een tekortkoming van de werkgever worden gezien.
• CAO’s en arboconvenanten.
 
Ongeschreven normen:
• Kenbaarheid van het risico: de zorgplicht van de werkgever strekt zich uit tot gevaren die de werkgever kent en behoort te kennen. Of een werkgever een bepaald risico behoort te kennen hangt af van de stand van de wetenschap en de informatie die binnen en buiten Nederland beschikbaar is. Uit vaste rechtspraak volgt dat een werkgever ook aansprakelijk kan zijn wanneer zich een gevaar verwezenlijkt dat hij in het geheel niet kon kennen. Dit is het geval indien hij heeft nagelaten veiligheidsmaatregelen te nemen tegen gevaren die hij wel kende en daardoor het risico heeft vergroot op gevaren die hij niet kende. De enige manier om aan aansprakelijkheid te ontkomen is aan te tonen dat naleving van de veiligheidsmaatregelen het onbekende risico niet had kunnen voorkomen .
• Te verwachten onoplettendheid: de werkgever zal hier rekening mee moeten houden door middel van het nemen van technische maatregelen. Dit betekent ook dat de werkgever moet toezien op de naleving van de instructies.
• De bezwaarlijkheid van voorzorgsmaatregelen: de werkgever moet niet alleen maatregelen nemen, maar hij moet de werknemers ook voldoende instrueren veilig te werken. Bij het nemen van veiligheidsmaatregelen zal de werkgever in ieder geval moeten voldoen aan hetgeen gebruikelijk is in bedrijven met soortgelijke activiteiten.
 
Een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeluk door gebrekkige zaken of schadelijke producten, door geweld of gewoon in of om het huis; jaarlijks worden enorm veel mensen slachtoffer van een ongeval. Een ongeval zit in een klein hoekje.
 
Goorts & Coppens Advocaten wil slachtoffers met letselschade informatie geven over hun rechten. Indien mogelijk zullen de gespecialiseerde advocaten jouw schade namens jou op de aansprakelijke partij verhalen.

Meer informatie? Neem gerust contact op met Luc Tacx, vakgroepleider Ondernemings- en Verbintenissenrecht op 0475-420033 of via l.tacx@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×