Wat wordt verstaan onder het begrip “zorgvuldige dialoog” in de Verordening Ruimte 2014?

De rechtbank Oost-Brabant heeft uitleg gegeven over wat onder het begrip “zorgvuldige dialoog” in (de artikelen 7.3 en 34 van) de Verordening Ruimte 2014 van de Provincie Noord-Brabant moet worden verstaan (ECLI:NL:RBOBR:2016:1903).

In een zaak waarin ‘omgevingsvergunning tweede fase’ was verleend voor het oprichten van een nieuwe vleesvarkensstal en het handelen in strijd met het bestemmingsplan, werd aan de vergunninghouder tegengeworpen dat geen zorgvuldige dialoog was gevoerd met omwonenden. Ingevolge de artikelen 7.3 en artikel 34 van de VR 2014 moet een zorgvuldige dialoog zijn gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving in de planontwikkeling.

De rechtbank is van oordeel dat aan het vereiste van een ‘zorgvuldige dialoog’ wordt voldaan als een persoonlijke ontmoeting tussen omwonenden of andere eigenaren van percelen in de omgeving van de projectlocatie is georganiseerd. De omwonenden of andere belanghebbenden moeten worden uitgenodigd voor een bespreking, vooraf informatie krijgen over het project en de gelegenheid krijgen hierop te reageren. De rechtbank sluit niet (op voorhand) uit dat ook op andere wijze vorm kan worden gegeven aan het voeren van een ‘zorgvuldige dialoog’.

Om aan het bepaalde in de artikelen 7.3 en artikel 34 van de VR 2014 te voldoen, is het volgens de rechtbank niet nodig dat de uitgenodigde personen daadwerkelijk (allemaal) verschijnen, noch is het vereist dat tijdens/na deze bespreking enig resultaat (in de vorm van een alternatief of van instemming met het project) wordt bereikt met de omwonenden.

Het volstaat dus om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren, waarvoor alle omwonenden en belanghebbenden worden uitgenodigd en dat bij die uitnodiging ook alle relevante informatie over het project wordt verstrekt. In die uitnodiging dient te worden vermeld dat mondeling gereageerd kan worden tijdens de bijeenkomst, maar bijvoorbeeld ook schriftelijk (per e-mail of per post) gereageerd kan worden op het voorgenomen project.

De rechtbank concludeert dat vergunninghouder in dit geval aan het vereiste van een zorgvuldige dialoog heeft voldaan, omdat hij zijn plannen heeft voorgelegd en toegelicht aan omwonenden. De omwonenden hebben tijdig een uitnodiging gehad voor een voorlichtingsbijeenkomst, waarbij hen de gelegenheid is geboden om te reageren op de plannen en in samenspraak de wijze van uitvoering te bezien. Het voeren van een dialoog betekent niet dat instemming van de omwonenden is vereist, maar dat de plannen kenbaar zijn gemaakt en dat geluisterd is naar eventuele opmerkingen van de omwonenden.

Meer weten hierover? Neem dan contact op met Ruud Verkoijen, advocaat Milieu & Omgeving, via 0493-331474 of per e-mail r.verkoijen.nl       


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×