Wat doet het kadaster?

Nederland is dichtbevolkt en het ruimtegebruik is intensief. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de geo-informatievoorziening en aan de dienstverlening bij onroerend goed transacties. Het Kadaster levert daarvoor basisvoorzieningen met optimale betrouwbaarheid en actualiteit tegen zo laag mogelijke kosten.
Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze bij in openbare registers en op kadastrale kaarten en stelt deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar. Tot ‘registergoederen’ behoren niet alleen onroerende zaken, zoals huizen en appartementen, maar ook roerende zaken als schepen en luchtvaartuigen. Kortom, het Kadaster registreert en informeert; er gaan gegevens in en er komt informatie uit. Dit zijn al sinds 1832 de taken van het Kadaster. Om al die taken goed uit te kunnen voeren, is het Kadaster sinds 1994 een zogenaamd ‘Zelfstandig Bestuursorgaan’ (ZBO). Dit betekent dat het Kadaster een publiekrechtelijke rechtspersoon is, die als organisatie haar taken zelfstandig uitvoert.

Wat moeten koper en verkoper weten?
Bij de koop en verkoop van een huis of perceel, moeten verkoper en koper natuurlijk precies weten waar het om gaat: hoe de grenzen lopen van het perceel, hoe groot het perceel is, of er sprake is van erfpacht, erfdienstbaarheid, of er hypotheken of beslagen op rusten, enzovoort. Deze informatie, die rechtszekerheid verschaft, is te verkrijgen op basis van de gegevens van het Kadaster. Verder kun je bij het Kadaster nagaan wat de geschiedenis van het perceel is.

Perceelsindeling
Het komt nogal eens voor, dat bij verkoop de grenzen van een perceel veranderen. Dit komt doordat bij ongeveer een kwart van het totale aantal overdrachten slechts een gedeelte van een perceel wordt verkocht. Het Kadaster moet dan de nieuwe grenzen opmeten. Hierbij wijzen de koper en verkoper de nieuwe grenzen aan. Het Kadaster legt de metingen vast en verwerkt deze in de kadastrale kaart. De kadastrale kaart geeft dan de correcte situatie van de percelen uit het openbare register weer.

Publiekrechtelijke beperkingen
De beschrijving van een perceel houdt bij het Kadaster niet op bij de coördinaten en de eigenaar. Er is meer informatie opvraagbaar uit de Basisregistratie van het Kadaster, bijvoorbeeld over publiekrechtelijke beperkingen. Er kan bij voorbeeld een beschermd monument op het perceel staan. Publiekrechtelijke beperkingen zijn vooral bij koop en verkoop van groot belang. Niet alleen moet de nieuwe eigenaar weet hebben van deze informatie voordat hij het perceel koopt, maar ook kunnen deze beperkingen van betekenis zijn voor de waarde van het perceel.

Wettelijk kader
Het Kadaster voert zijn taken uit in het belang van de rechtszekerheid en de geo-informatievoorziening. Deze taken worden beschreven in een aantal wetten, met name de Kadasterwet en de Wet Inrichting Landelijk Gebied. Naast deze wetten vormt de Organisatiewet Kadaster het kader voor de juridische en bestuurlijke status van het Kadaster. De Kadasterwet kent aan het Kadaster de volgende taken toe:
–  het houden van de openbare registers en het bijhouden van de kadastrale registratie en de kadastrale kaart;
–  de registraties van schepen en luchtvaartuigen;
–  het in stand houden van een net van coördinaatpunten (Rijksdriehoeksmeting);
–  het registreren en het cartografisch weergeven van geografische gegevens;
–  het verstrekken van informatie op basis van deze registraties.

Heb je nog vragen, neemt u dan contact op met Guido Goorts, vakgroepleider Vastgoed via g.goorts@gca.nl of op 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×