Voorbereidingsprocedures in de Wabo, deel 2

2. Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wanneer van toepassing
In de gevallen zoals omschreven in artikel 3.10 van de Wabo, is niet de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing maar wordt de beslissing op de aanvraag voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De uitgebreide voorbereidingsprocedure moet bijvoorbeeld worden gevolgd bij een aanvraag omgevingsvergunning voor milieu, gebruiken in afwijking van het bestemmingsplan of het slopen, wijzigen en ontsieren van beschermde monumenten.

Wanneer voor één van de aangevraagde toestemmingen de uitgebreide voorbereidingsprocedure is aangewezen, wordt voor de volledige omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd. Als iemand bijvoorbeeld een varkensstal wil bouwen voor het houden van 70 varkens, dan is hiervoor een omgevingsvergunning voor bouwen (reguliere voorbereidingsprocedure) en een omgevingsvergunning voor milieu (uitgebreide voorbereidingsprocedure) vereist. De aanvraag moet worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Zienswijzen
In tegenstelling tot de reguliere voorbereidingsprocedure hoeft bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure geen kennisgeving van de aanvraag plaats te vinden. Dat betekent dat voorafgaand aan de beslissing op de aanvraag het bevoegde gezag altijd een ontwerp van de te nemen beslissing (ontwerpbesluit) en alle daarop betrekking hebbende stukken ter inzage legt. Gedurende de termijn van de terinzagelegging (zes weken) kan eenieder zienswijzen bij het bevoegd gezag inbrengen. 

Beslistermijn
Zijn tegen het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren gebracht, dan moet de beslissing op de aanvraag zo spoedig mogelijk worden genomen, maar uiterlijk binnen 6 maanden nadat de aanvraag is ontvangen. De beslistermijn kan met ten hoogste zes weken worden verlengd.  Anders dan in de reguliere voorbereidingsprocedure, geldt dat verlenging van de beslistermijn in de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet gebeuren binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag en voordat het ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd.

Zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren gebracht, dan is de beslistermijn aanzienlijk korter. Het bevoegd gezag moet dan binnen 4 weken, te rekenen vanaf het moment waarop de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken, op de aanvraag beslissen. Deze termijn kan niet worden verlengd.

Het besluit kan niet eerder in werking treden dan nadat het bekendgemaakt is. De bekendmaking gebeurt door toezending van het besluit aan de aanvrager. Verder wordt een mededeling gedaan in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze.

Overschrijding beslistermijn
Overschrijding van de beslistermijn in de uitgebreide voorbereidingsprocedure leidt echter, in tegenstelling tot bij de reguliere voorbereidingsprocedure, niet tot een omgevingsvergunning van rechtswege. Als het bevoegd gezag de beslistermijn overschrijdt, dan kan de aanvrager een beroep doen op de Wet dwangsom en beroep niet tijdig beslissen. Bij niet tijdig beslissen kan het bevoegd gezag, alvorens de aanvraag hem in gebreke heeft gesteld, een dwangsom verbeuren.

Voor meer informatie over de Wabo kun je contact opnemen met Irene van Geel, vakgroepleider van de Vakgroep
Overheid & Omgeving via il.van.geel@gca.nl of 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×