Voorbereidingsbesluit dwingt tot aanhouding bouwaanvragen

Wat voor gevolgen heeft het door provinciale staten genomen voorbereidingsbesluit? Het voorbereidingsbesluit houdt in dat de beslissing op alle bouwaanvragen met betrekking tot intensieve veehouderijen in de provincie Noord-Brabant wordt aangehouden. Vergunningaanvragen komen in feite op de plank te liggen. De aanhoudingsplicht geldt voor bouwaanvragen die zijn binnenkomen na 19 maart. Het voorbereidingsbesluit heeft een bevriezende werking voor alle intensieve veehouderijen.

Provinciale staten hebben helder gedefinieerd wat onder een intensieve veehouderij dient te worden verstaan: “intensieve veehouderij is een agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt en is gericht op het houden van dieren, zoals rundveemesterij, varkens-, vleeskalveren- pluimvee-, pelsdier- geiten- of schapenhouderij of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen.”  Hieronder zijn dus ook melkrundveebedrijven die geen beweiding toepassen begrepen.

De aanhouding kan worden doorbroken als een bouwaanvraag past in het nieuwe beleid zoals dat wordt vastgelegd in de Verordening ruimte. Gedeputeerde staten bekijken dit van geval tot geval. 
Doorbreking van de aanhouding is mogelijk voor:
– bouwaanvragen die na toepassing van de in een bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid passen binnen een bouwblok van 1,5 hectare
– bouwaanvragen die passen binnen bouwblokken die zijn vastgesteld in bestemmingsplannen die vóór 20 maart 2010 zijn vastgesteld en die een grotere omvang hebben dan 1,5 hectare.
– bouwaanvragen waarvoor de gemeente na 20 maart 2010 gebruik heeft gemaakt van een wijzigingsbevoegdheid tot uitbreiding van het bouwblok boven de 1,5 hectare mits wordt voldaan aan de criteria van de ontheffingsmogelijkheid die in de Verordening Ruimte wordt opgenomen.

Andere aanvragen worden pas weer in behandeling genomen als de Verordening ruimte definitief is. Lopende aanvragen voor vergunningen kunnen wel gewoon verleend worden met inachtneming van de wet- en regelgeving die gold op het moment van indiening.

Bij het voorbereidingsbesluit dienen wel kanttekeningen te worden geplaatst. De aanhoudingsplicht ziet enkel op intensieve veehouderijen. Het is de vraag of de beperking tot alleen intensieve veehouderijen past in de Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet.

Zolang de beslissing op een bouwaanvraag wordt aangehouden is het niet mogelijk om te bouwen. Tegen het besluit tot aanhouding van de bouwaanvraag staat bestuursrechtelijke rechtsbescherming (bezwaar en beroep) open. In de Wet ruimtelijke ordening is een bovendien regeling opgenomen voor schade die wordt veroorzaakt door de aanhouding van een aanvraag. De beoordeling van een dergelijke claim ligt in handen van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×