Versterking positie maker door Wet auteurscontractenrecht

Door de inwerkingtreding van de Wet auteurscontractenrecht op 1 juli 2015, zijn de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten op bepaalde punten gewijzigd. De wet heeft als doel om makers van auteursrechtelijke werken beter te beschermen. De belangrijkste wijziging is de toevoeging van een hoofdstuk over de exploitatieovereenkomst.

De belangrijkste wijzigingen zullen hieronder puntsgewijs besproken worden:

  • De maker van een werk heeft recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatierechten. De minister kan de hoogte van deze vergoeding bepalen.
  • De maker kan een aanvullende vergoeding vorderen indien er ernstige onevenredigheid bestaat tussen de vergoeding en de opbrengsten van de exploitatie van het werk (de bestsellerbepaling). Indien het werk een groot succes blijkt te zijn, kan dus een aanvullende vergoeding worden gevraagd.
  • De maker kan de overeenkomst ontbinden wanneer de exploitant het werk niet binnen redelijke termijn exploiteert (use-it-or-lose-it-bepaling). Ontbinding is pas toegestaan indien de maker de exploitant schriftelijk heeft laten weten binnen welke redelijke termijn het werk moet zijn geëxploiteerd. Indien het werk na afloop van die termijn nog steeds niet geëxploiteerd is, mag de overeenkomst worden ontbonden.
  • Bezwarende bedingen zijn vernietigbaar; dat houdt in dat makers onduidelijke of onredelijk lange aanspraken op de exploitatie van toekomstige werken kunnen vernietigen
  • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan een geschillencommissie instellen voor het beslechten van geschillen.
  • De maker van een kort wetenschappelijk werk kan  na verloop van een redelijke termijn beslissen om het werk gratis beschikbaar te stellen voor publiek via open access. De bron waar het werk het eerst gepubliceerd was, moet hierbij duidelijk worden vermeld.
  • Voor filmmakers geldt dat zij niet alleen een billijke vergoeding ontvangen voor overdracht van hun rechten, maar ook een proportionele  vergoeding  voor het uitzenden of op een andere manier ter beschikking stellen aan publiek.

Al deze bepalingen gelden uitsluitend voor natuurlijke personen. De bepalingen gelden voor overeenkomsten die gesloten zijn na 1 juli 2015. De use-it-or-lose-it-bepaling, de vernietigingsbepaling en de open acces-bepaling gelden echter ook voor oudere contracten. Het moge duidelijk zijn: sinds de invoering van deze wet staat de maker van een werk een stuk sterker in zijn schoenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maud Saes, advocaat Intellectueel eigendom en Onderneming via m.saes@gca.nl of 0493-331479.

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Intellectueel eigendom

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×