Vergunningsvrij bouwen en Wabo 2

In de vorige uitgave van deze nieuwsbrief is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besproken. Deze wet treedt op 1 oktober 2010 in werking en zal ervoor zorgen dat er vanaf 1 oktober 2010 moet worden gesproken van een omgevingsvergunning. In deze uitgave zullen de veranderingen die de Wabo met zich meebrengt voor vergunningvrij bouwen worden besproken.

De omgevingsvergunning kan nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken. De circa 25 nu nog bestaande vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten zullen worden geïntegreerd tot één omgevingsvergunning. Er is dus nog maar één vergunningaanvraag nodig voor het gehele project.

Wat gaat veranderen?
Met de invoering van de Wabo zal veel veranderen, niet alleen procedureel, maar tevens zullen de vereisten voor vergunningvrij bouwen veranderen. 

Niet voor elk bouwplan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bij de huidige bouwvergunning wordt onderscheid gemaakt tussen vergunningsvrij, lichte bouwvergunning en een reguliere bouwvergunning. De voorschriften voor bouwvergunningsvrij bouwen zijn op dit moment opgenomen in het Besluit bouwvergunningsvrije en bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb).

Met de komst van de omgevingsvergunning zal het Bblb komen te vervallen. Wanneer een bouwwerk vergunningsvrij kan worden opgericht zal na 1 oktober 2010 zijn geregeld in het Besluit omgevingsrecht (Bor). De invoering van het Bor zal er onder meer voor zorgen dat de mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen zullen worden verruimd.  

De belangrijkste wijzigingen ten aanzien van vergunningsvrij bouwen:
– De lichte bouwvergunning verdwijnt.
– Vergunningvrij bouwen wordt ook bij niet-woningen mogelijk. Dit betekent onder meer dat straks een jacuzzi of zwembad 
  in je tuin mag bouwen zonder vergunning.
– Het verschil tussen aan- en uitbouwen en bijgebouwen en overkappingen zal verdwijnen.
– Een aantal bouwwerken is toegevoegd aan de lijst, hierbij valt te denken aan bouwwerken ter ondersteuning van
  bouwwerkzaamheden. Tevens worden de mogelijkheden voor het vergunningsvrij bouwen van een dakkapel verruimd. 
– Er zal een onderscheid worden gemaakt tussen 1. vergunningsvrij bouwen 2. vergunningsvrij bouwen en
  bestemmingsplan. Dit onderscheid zal ik nader toelichten.

Vergunningsvrij bouwen
In het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat een lijst van bouwwerken die vergunningsvrij kunnen worden gebouwd. Bij deze categorie dient het bouwplan te worden getoetst aan het bestemmingsplan. Voldoet het bouwplan aan het bestemmingsplan en het voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 3 dan is er geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen. Voldoet het bouwplan niet aan het bestemmingsplan (er is dus sprake van planologisch strijdig gebruik) dan moet voor de strijdigheid met het bestemmingsplan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Er moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor het planologisch strijdige gebruik. De activiteit bouwen blijft vergunningsvrij!

Vergunningsvrij bouwen en bestemmingsplan
In het Bor staat ook een lijst van bouwwerken die vergunningsvrij kunnen worden gebouwd en gebruikt. Als het bouwwerk in deze lijst voorkomt, dan is er geen omgevingsvergunning nodig. Het bouwplan hoeft bij toepassing van dit artikel niet te worden getoetst aan het bestemmingsplan en mag daar dus mee in strijd zijn.

Advies
Of jouw bouwplan na 1 oktober 2010 vergunningsvrij kan worden opgericht is te raadplegen op www.omgevingsloket.nl. Uiteraard kun je ook de specialisten van de vakgroep Overheid & Omgeving van Goorts & Coppens Advocaten om advies vragen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Irene van Geel, vakgroepleider Overheid & Omgeving op 0493-352070 of via i.van.geel@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×