Uitbreiding van een agrarisch bouwblok: beloofd is beloofd?

Met de Verordening ruimte beperkt de provincie Noord-Brabant agrarische ontwikkelingen als nieuwvestiging en uitbouw. Voor “lopende zaken” is overgangsrecht gecreëerd waarop via ontheffing aanspraak kan worden gemaakt. Die regeling heeft tot een reeks van rechtszaken geleid. Steeds gaat het om de vraag of aan de voorwaarden voor ontheffing is voldaan. Gedeputeerde Staten verlangen een tijdige schriftelijke aanvraag en door de gemeente schriftelijk toegezegde medewerking. De afgelopen maanden heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een aantal uitspraken gedaan over de vraag of het gemeentebestuur planologische medewerking heeft toegezegd aan het vergroten van een agrarisch bouwblok.

Verordening ruimte
In de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant is bepaald dat intensieve veehouderijen onder voorwaarden mogen uitbreiden tot een omvang van maximaal 1,5 hectare. Voor de uitbreidingen, die vóór de inwerkingtreding van de Verordening aangevraagd zijn en die dit maximum overschrijden, kan het college van Gedeputeerde Staten onder voorwaarden ontheffing verlenen. Via ontheffing kan dan voor uitbreiding alsnog ruimte in een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning worden gecreëerd. Er moet een tijdige aanvraag zijn. Verder verlangt de regeling dat de aanvrager er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat planologische medewerking aan de uitbreiding zou worden verleend. Gerechtvaardigd vertrouwen kan slechts worden aangenomen als het gemeentebestuur (of een ambtenaar krachtens mandaat) schriftelijk te kennen heeft gegeven aan een uitbreiding medewerking te zullen verlenen. Maar wanneer is er sprake van schriftelijke medewerking? Deze vraag moest de Afdeling in meerdere zaken beantwoorden.

De Afdeling oordeelt…
In alle zaken werden door de aanvragers schriftelijke documenten aangereikt om te proberen schriftelijke medewerking aan te tonen. Het ging bijvoorbeeld om een brief van burgemeester en wethouders waarin stond dat uitbreiding van het bouwblok naar 2,5 hectare “in principe beleidsmatig” mogelijk was, een brief waarin stond dat onvoldoende gegevens beschikbaar waren, een brief met een welstandsadvies en een koopovereenkomst waarin impliciet ook besloten zou zijn tot principe-medewerking aan vergroting van het bouwblok. De Afdeling stond voor de vraag of deze documenten voldeden aan de Verordening ruimte.
Volgens de Afdeling bleek uit geen van de documenten dat daadwerkelijk medewerking aan de gewenste uitbreiding  was toegezegd. De verschillende aanvragers mochten er op grond van de beoordeelde stukken niet op vertrouwen dat het gemeentebestuur medewerking zou verlenen aan de vergroting van hun intensieve veehouderij. Daarmee werd niet aan alle voorwaarden voor het verlenen van een ontheffing voldaan.  De weigering van gedeputeerde staten  om ontheffing te verlenen bleef daarmee in stand. De Afdeling beoordeelt van geval tot geval heel precies of al dan niet aan de ontheffingsvoorwaarden is voldaan. In een paar gevallen leidde dat tot vernietiging van de weigering van de ontheffing door gedeputeerde staten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Goumans, advocaat Overheid en Omgeving, via p.goumans@gca.nl of op 0492 – 780193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×