Het tijdelijke maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek is daar! Biedt dit voldoende soelaas?

Op woensdag 13 november heeft het kabinet de plannen gepresenteerd om te komen tot een snelle aanpak van de stikstofproblemen. Het kabinet neemt nu drie maatregelen waarvan uit berekeningen van het RIVM blijkt dat deze op zeer korte termijn in te voeren zijn én op korte termijn leiden tot een daling van de stikstofdepositie:

  1. Snelheidsverlaging overdag op autosnelwegen; 
    De snelheid wordt overdag (van 6:00 – 19:00 uur) op alle autosnelwegen verlaagd naar 100 km per uur. De maximumsnelheid die nu geldt, zal in de avond en nacht hetzelfde blijven. Op enig moment kan worden besloten dat de snelheid weer kan worden verhoogd, bijvoorbeeld in het licht van de geplande verschoning van het wagenpark of als er andere bornmaatregelen zijn die hetzelfde effect hebben.
  2. Ammoniakreductie via voermaatregelen;
    Het is mogelijk om ammoniakuitstoot uit de veehouderij brongericht te verminderen door aanpassing van de samenstelling van het veevoer. Hiervoor zijn theoretisch meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld door het sturen op de hoeveelheid eiwit in het rantsoen van het dier.  Een andere samenstelling van het rantsoen mag niet leiden tot negatieve effecten op de gezondheid en welzijn van het dier of op andere emissies. Ook mogen er geen negatieve effecten optreden voor de volksgezondheid. De kosten van een voermaatregel zullen in beeld worden gebracht en het kabinet geeft aan maatregelen te nemen waardoor het voor boeren aantrekkelijk is om hiermee aan de slag te gaan.
  3. Warme saneringsregeling voor de varkenshouderij.
    Afgelopen zomer is vanuit de middelen die uitvoering moeten geven aan het Urgenda-vonnis €60 miljoen toegevoegd aan de oorspronkelijke €120 miljoen. Hierdoor komt het subsidieplafond voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen op €180 miljoen.

Met dit pakket aan (bron)maatregelen, is het kabinet voornemens de stikstofdepositie terug te brengen. Het uitgangspunt van het kabinet daarbij is, nu en bij volgende stappen, dat tenminste 30% van de verminderde depositieruimte ten goede komt aan de natuur. Een deel van de ruimte zal ingezet worden om bijvoorbeeld het project aan de A58 Tilburg – Eindhoven door te kunnen laten gaan.

Dit pakket van maatregelen, is een stap, maar is dit ook een voldoende stap en juiste stap in de goede richting? Wat zijn de mogelijkheden voor jou als ondernemer op zowel korte als lange termijn? Veel vragen staan nog steeds overeind.

Meer weten over de maatregelen en mogelijkheden? Goorts + Coppens organiseert twee kosteloze bijeenkomsten!

Op woensdag 27 november organiseren we een informatieve bijeenkomst specifiek gericht op de agro-sector waarbij we je bijpraten over de stikstof-problematiek.

Op donderdag 28 november zal er een informatieve bijeenkomst plaatsvinden gericht op de bouw-sector.

Beide avonden zijn geheel kosteloos en tevens zal op beide avonden gastspreker Drs. Pieter van Geel een toelichting geven op zijn visie op de stikstof-problematiek.

Inschrijven kan via onderstaande links!