Regeling compensatie transitievergoeding

Op 19 juli 2018 hebben wij jullie al geïnformeerd over het feit dat de Tweede Kamer op 5 juli 2018 heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding die bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid dient te worden betaald aan een werknemer. Sinds 5 juli 2019 bestond er bij werkgevers veel onduidelijkheid over hoe en wanneer de compensatieregeling in werking zou treden.  Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De wet en de compensatieregeling regelen dat werkgevers de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015.

Compensatieregeling transitievergoeding goorts coppens deurne helmond

>

Regeling compensatie transitievergoeding

In de regeling is (onder meer) het volgende opgenomen:

 • Regels voor de aanvraag:
  De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020, maar ook op vergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn verstrekt. Voor vergoedingen op of na 1 april 2020 verstrekt, is bepaald dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aangevraagd kan worden. Als een werkgever de transitievergoeding in termijnen heeft betaald, dan kan hij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling. Voor de oude gevallen moet de aanvraag uiterlijk binnen zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding worden ingediend.
 • Door de werkgever te verstrekken gegevens:
  Een aanvraag voor compensatie valt onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op grond van de Awb moet de aanvraag alle gegevens en bescheiden bevatten die voor de beslissing nodig zijn en waarover de aanvrager redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. Dit betekent dat de werkgever gegevens zal moeten overleggen voor de onderbouwing van het recht op compensatie en de hoogte daarvan. Het UWV stelt een online formulier ter beschikking waaruit blijkt welke informatie UWV nodig heeft voor het kunnen beoordelen van een aanvraag. Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, zal de werkgever hiertoe veelal de volgende gegevens verstrekken:

  • De arbeidsovereenkomst:
  • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn: de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of  de vaststellingsovereenkomst die ziet op het (na afloop van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
  • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
  • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.
 • Beslistermijn UWV:
  Na ontvangst van een complete aanvraag, dient het UWV binnen een redelijke termijn na ontvangst van de (volledige) aanvraag om compensatie te beslissen. Dit is in ieder geval binnen 8 weken. Indien UWV niet binnen acht weken een beschikking kan geven, stelt UWV de werkgever binnen die termijn hiervan op de hoogte en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking zal worden gegeven. Voor aanvragen die oude gevallen betreffen is bepaald dat UWV voor deze oude gevallen binnen zes maanden na ontvangst op de aanvraag moet beslissen.

Advies nodig?

Mocht je een zieke werknemer (slapend) in dienst hebben en heb je hulp nodig bij de te sluiten vaststellingsovereenkomst, neem dan contact op met een van onze advocaten van team Arbeid.

Maud Saes / (m.saes@gca.nl) / (0493-352070)

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van de juridische ontwikkelingen? Meld je dan GRATIS aan voor dé juridische nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×