Nieuwsflits Wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

De PAS is begin 2009 van start gegaan als onderdeel van Natura 2000 om de vastgelopen vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) weer op gang te brengen. De PAS bevat maatregelen die gelijktijdig zowel de schadelijke gevolgen van de neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden moeten beperken als ook economische ontwikkelingen mogelijk moeten maken. Het wetsvoorstel heeft tot doel het wettelijke kader van de Nbw 1998 op enkele punten aan te passen om de voorgestelde PAS mogelijk te maken.

In de PAS worden de omstandigheden voor de bedreigde habitattypes op twee manieren verbeterd. De ene manier is: garanderen dat de daling van de stikstofdepositie in Nederland voldoende doorzet. Dat gebeurt door maatregelen op nationaal niveau die vooral ingrijpen in de uitstoot vanuit de landbouw. De andere manier maakt gebruik van zogenaamde herstelmaatregelen. Dat zijn maatregelen die in en rond natuurgebieden kunnen worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren voor de habitattypes die het moeilijk hebben. Hierbij kan worden gedacht aan het verwijderen van stikstof in de bodem door bijvoorbeeld te maaien en/of plaggen in natuurgebieden.

Als het zeker is dat de stikstofdepositie rond een bepaald gebied blijft dalen, en als er herstelstrategieën zijn opgesteld voor de bedreigde habitattypes in dat gebied die ecologisch zijn getoetst en voldoende geborgd, kan ontwikkelingsruimte aan bedrijven worden toegedeeld. Dan is er ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Voor alle Natura 2000-gebieden die in de PAS zijn opgenomen, wordt afzonderlijk de ontwikkelingsruimte berekend. Van belang daarbij is dat er sprake moet zijn van een per saldo voldoende afnemende stikstofdepositie.

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft op 25 juni 2013 het aangepaste wetsontwerp voor de PAS naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op 12 juli 2013 en 28 januari 2014 hebben wij in onze nieuwsflits al aandacht besteed aan de PAS.  Het streven was om de PAS in de zomer van 2014 in werking te laten treden. Eind april is de PAS aangenomen door de Tweede Kamer.  Op 9 september 2014 heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel behandeld.

Tijdens deze behandeling werden een tweetal moties ingediend die zich voornamelijk richtte op de borging van de beperking van de stikstofneerslag op de natuur en op de vraag of er geen ontwikkelingsruimte weggegeven wordt zonder er zeker van te zijn dat de uitstoot van stikstof wordt beperkt. Ook wordt de regering verzocht de kamer eenmaal per twee jaar te informeren over het verloop en de stand van de stikstofemissie en -depositie, onderscheidenlijk naar emissie en depositie van ammoniak en stikstofoxiden, gerelateerd aan de verplichtingen die resulteren uit de Natura 2000-afspraken.
Ondanks dat een groot deel van de senaat kritische vragen bij het wetsvoorstel heeft, heeft de meerderheid van de Eerste Kamer steun gegeven aan de PAS.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Ruud Verkoijen, advocaat Overheid & Omgeving via r.verkoijen@gca.nl of 0492-780180.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×