Nieuws


Nieuws Werkgever moet schadevergoeding betalen voor het weigeren van een beëindigingsvoorstel van een langdurig zieke werknemer 20/01/2020

Onlangs oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat een werkgever een schadevergoeding ter hoogte van de transitievergoeding moet betalen aan een zieke werknemer, ondanks dat de arbeidsovereenkomst van deze werknemer van rechtswege is geëindigd vanwege het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd.

N 20200120
Nieuws Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving vanaf 2020 15/01/2020

Twee weken geleden is het nieuwe jaar van start gegaan. Een nieuw jaar betekent vaak ook nieuwe wet- en regelgeving. In dit artikel zetten we een aantal belangrijke veranderingen vanaf 1 januari 2020 op een rij. 

N 20200115
Nieuws Verbreding A58 uitgesteld 14/01/2020

Eerder berichtten we op onze website over de uitbreidingsplannen van de A58 en de gevolgen hiervan. Hoewel de (juridische) voorbereidingen van de plannen onverminderd door blijven lopen, heeft het project vertraging opgelopen door de stikstof-perikelen.

N 20200114
Nieuws Is het stikstofslot weer geopend voor de bouw- en infrasector? 09/01/2020

Eind november 2019 organiseerde ons kantoor voor de bouw- en infrasector een stikstofbijeenkomst. Sinds onze stikstofbijeenkomst is het niet stil gebleven in politiek Den Haag. Ondanks dat een bekend gezegde luidt ‘haastige spoed is zelden goed’, was een spoedwet om de ‘stikstofcrisis’ te lijf te gaan hard nodig.

N 20200109
Nieuws Werknemer die opzegtermijn niet in acht nam moet schadevergoeding betalen 08/01/2020

Recent oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een werknemer die de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn beëindigde, aan de werkgever een schadevergoeding moest betalen, omdat er geen dringende reden was voor ontslagname op staande voet.

N 20200108
Nieuws Wijziging compensatieregeling transitievergoeding en oproep tot beëindiging slapende dienstverbanden! 20/12/2019

Vanaf 1 april 2020 kan compensatie worden aangevraagd voor een betaalde transitievergoeding aan een langdurig zieke werknemer. Bedoeling is dat werkgevers hierdoor het dienstverband met een langdurig zieke werknemer (na twee jaar) beëindigen.

N 20191220
Nieuws Wat doen als je in de financiële problemen komt door het voorfinancieren van de transitievergoeding? 16/12/2019

In november dit jaar heeft de Hoge Raad bepaald dat een werkgever in beginsel gehouden is in te gaan op het voorstel van een langdurig zieke werknemer tot het beëindigen van het slapend dienstverband, onder betaling van de transitievergoeding. Maar wat als je als werkgever in de financiële problemen komt, wanneer je het dienstverband moet beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding?

N 20191216
Nieuws Update PFAS: handreiking voor PFAS-normen Brabant 11/12/2019

Op 29 november 2019 heeft minister Van Veldhoven op advies van het RIVM een brief aan de Tweede Kamer aangeboden over de aanpassing van het tijdelijk handelingskader PFAS. Hiermee is er landelijk een nieuwe (tijdelijke) achtergrondwaarde voor PFAS voor de land- en waterbodem. Dit betekent dat de (onhandelbare) norm van 0,1 tijdelijk verhoogd is naar een nieuwe norm die per direct van kracht is:  0,8 μg/kg.

N 20191211
Nieuws AVG-besluit over gegevensbeschermingseffectbeoordeling gepubliceerd 05/12/2019

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft recent een besluit gepubliceerd dat ziet op de vraag wanneer een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (data protection impact assessment, hierna: DPIA) verplicht is. Wat is een DPIA? En voor welke verwerkingen is deze verplicht?

N 20191205
Nieuws Heeft de levering van uw Kia Niro vertraging opgelopen? 05/12/2019

Een boot met elektrische Kia Niro’s is vertraagd en komt naar verwachting pas in 2020 aan in Europa. Erg vervelend als u aan het wachten bent op uw auto. De langere wachttijd is echter niet de enige consequentie: door verandering in fiscale regelgeving, gaat u waarschijnlijk meer bijtelling betalen.

N 20191205
Nieuws You snooze, you lose? Aansprakelijkheid van de overheid bij te laat beslissen 02/12/2019

Het is in Nederland verboden om zonder vergunning te bouwen. Bedrijven en burgers met uitbreidingsplannen krijgen vroeg of laat dus te maken met vergunningen.

N 20191202
Nieuws Nieuwe bijeenkomst over de Wet arbeidsmarkt in balans! 26/11/2019

Wegens succes herhalen we onze bijeenkomst over de Wet arbeidsmarkt in balans.

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 9 december om 16.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur) op ons kantoor in Helmond.

N 20191126
Nieuws Vanaf 25 November inschrijving subsidieregeling sanering varkenshouderijen geopend 25/11/2019

Varkenshouders in veedichte gebieden kunnen zich vanaf vandaag (maandag 25 november 2019) aanmelden bij de RVO voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Door deel te nemen aan de regeling kunnen zij een vergoeding ontvangen voor het laten doorhalen van hun varkensrecht en daarmee hun bedrijf beëindigen. Ook ontvangen boeren een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen.

N 20191125
Nieuws Misbruik van bevoegdheid!? 22/11/2019

Je leest er regelmatig over. Sluiting van panden na vondst van drugs. Burgemeesters hebben op grond van artikel 13b Opiumwet, ook wel de Wet Damocles genoemd, de bevoegdheid om panden na de vondst van drugshandel tijdelijk te sluiten. Uit een onderzoek onder 224 gemeenten van NU.nl is gebleken dat burgemeesters in 2018 meer panden op grond van drugsvondst hebben gesloten dan in 2017. Ongeveer driekwart van de in 2018 gesloten panden zijn woningen, de overige panden zijn bedrijfspanden.

 

N 20191122
Nieuws SLIM-Regeling 20/11/2019

Vanaf maart 2020 kunnen mkb-bedrijven subsidie aanvragen om loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen, de vaardigheden van de werknemers up-to-date te houden of om een bedrijfsschool op te richten. Deze nieuwe regeling wordt ook wel de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM) genoemd. Het kabinet zal voor deze regeling structureel € 48 miljoen per jaar uittrekken.

N 20191120
Nieuws Aanzegging bij voorbaat in de arbeidsovereenkomst 19/11/2019

Als werkgever ben je verplicht om een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst uiterlijk één maand voor het einde schriftelijk te laten weten of het contract wordt verlengd of niet en onder welke voorwaarden. Deze verplichting geldt bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer. Op het moment dat de werkgever deze verplichting niet nakomt of de werknemer hierover te laat informeert, kan de werknemer aanspraak maken op een aanzegvergoeding. De aanzegvergoeding is gelijk aan een bruto maandsalaris als de werkgever niet heeft aangezegd. Als de werkgever te laat heeft aangezegd heeft de werknemer recht op een vergoeding naar rato.

N 20191119
Nieuws Alsnog onze Wab-informatiebijeenkomst bijwonen? 19/11/2019

De afgelopen weken hebben wij een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd over de Wet arbeidsmarkt in balans. Wij blikken terug op een drietal geslaagde bijeenkomsten.

Gebleken is dat er animo bestaat voor een nieuwe kennisbijeenkomst. Bij voldoende aanmeldingen organiseren wij daarom nóg een bijeenkomst op ons kantoor in Helmond.

N 20191119
Nieuws Wijst u uw werknemer op zijn recht op transitievergoeding? 18/11/2019

 

Wanneer een werkgever het dienstverband met een werknemer beëindigt of niet voortzet, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf dag één recht op deze vergoeding. Een werkgever dient deze vergoeding binnen één maand na het einde van het dienstverband uit te betalen. Betaalt een werkgever de transitievergoeding niet, dan kan de werknemer deze afdwingen bij de werkgever door binnen drie maanden na het einde van het dienstverband hiervoor een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter.

N 20191118
Nieuws Het UWV geeft nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag! 12/11/2019

Vanaf 1 oktober 2019 zijn de uitvoeringsregels met betrekking tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (BE) en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (LAO) gewijzigd.

N 20191112
Nieuws Hoge Raad: verplicht einde aan 'slapend dienstverband' 08/11/2019

De Hoge Raad heeft zich op 8 november 2019 uitgesproken over de vraag of, en zo ja onder welke omstandigheden, een werkgever als ‘goed werkgever’ akkoord moet gaan met het voorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van het ‘slapende dienstverband’, onderbetaling van een transitievergoeding

N 20191108
Nieuws STIKSTOF-bijeenkomst voor de Bouw- en Infra-sector: kan er weer gebouwd worden? 05/11/2019

Op donderdag 28 november 2019 organiseert Goorts + Coppens voor relaties en geïnteresseerden een geheel kosteloze informatieve bijeenkomst specifiek gericht op de bouw. Door de PAS-uitspraak van de Raad van State liggen vele nieuwbouwwijken, wegen en zelfs Lelystad Airport stil. Ondertussen heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek haar eerste advies uitgebracht, hebben vakbonden een noodwet geëist en zijn sommige provincies zelfs verder gegaan in hun beleid dan het kabinet voorstelde.  

N 20191105
Nieuws STIKSTOF-bijeenkomst voor de AGRO-sector: hoe moeten we verder? 05/11/2019

Op woensdag 27 november 2019 organiseert Goorts + Coppens speciaal voor relaties en geïnteresseerden een geheel kosteloze informatieve bijeenkomst over stikstof. Sinds het Programma Aanpak Stikstof is gesneuveld, liggen veel vergunningstrajecten stil. Ondertussen heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek haar eerste advies uitgebracht, demonstreerden boeren op het Malieveld, stelden een aantal provincies hun beleid vast, en worden langzaam aan de eerst ideeën voor de toekomst geventileerd door het ministerie.

N 20191105
Nieuws Dag van de Erfenis 01/11/2019

Neem op vrijdag 8 november 2019 tijdens de ‘Dag van de Erfenis' vrijblijvend contact met ons op, voor al uw vragen over erven, mediation en nalatenschap.

N 20191101
Nieuws WAB | Payroll 30/10/2019

Wijzigingen payroll na invoering van de WAB

Bij payroll neemt een payrollbedrijf het formele werkgeverschap over. Het personeel komt in dienst van het payrollbedrijf en als inlener heb je de zeggenschap over de werkzaamheden van de werknemer.

N 20191030
Nieuws Stikstofregels voor Limburgse boeren 28/10/2019

Limburgse boeren nu daadwerkelijk tegemoet gekomen. Het was al aangekondigd door het provinciebestuur van Limburg, maar ze zijn er. De versoepelde beleidsregels voor de Limburgse boeren. 

 

N 20191028
Nieuws WAB | Nieuwe ontslaggrond; de cumulatiegrond 24/10/2019

Wanneer je als werkgever een werknemer wil ontslaan, moet je daar een redelijke grond voor hebben. De wet kent acht ontslaggronden. De ontslaggrond die gekozen wordt bepaalt uiteindelijk welke procedure gevolgd moet worden.   

 

N 20191024
Nieuws WAB | Verschil in WW-premie tussen flexibele en vaste arbeidskrachten 16/10/2019

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB) in werking. Met de inwerkingtreding van de WAB gaat een aantal belangrijke regels voor zowel werkgevers, als werknemers veranderen. Zo ook bij WW-premie en het verschil tussen flexibele en vaste arbeidskrachten.

N 20191016
Nieuws Bestemmingsplan Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, herziening oktober 2019 14/10/2019

De afgelopen maanden zijn in het stededelijk gebied van de gemeente Gemert-Bakel een aantal ruimtelijke ontwikkelingen opgestart en gebundeld in het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, herziening oktober 2019”. Het gaat hier om een aantal ingrijpende veranderingen op verschillende locaties.

N 20191014
Nieuws Gratis informatiebijeenkomst WAB 10/10/2019

Wilt u graag horen wat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) betekent voor uw onderneming? En ontvangt u graag praktische tips, hoe u met deze wetswijziging om kunt gaan? Goorts + Coppens én Recht Direct praten u graag in een uurtje helemaal bij.

 

N 20191010
Nieuws Goed nieuws voor de bouw- en infrasector 10/10/2019

Zonder extra stikstof is er vanaf vrijdag weer een vergunning mogelijk. De 12 provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen verleend worden.

Er wordt weer toestemming gegeven voor stikstofgerelateerde activiteiten, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging en in veel gevallen feitelijk tot een daling van stikstofbelasting. Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen.

N 20191010
Nieuws WAB | Oproepovereenkomst 09/10/2019

De WAB maakt oproepkrachten een stuk minder flexibel!

In sommige branches is het heel gebruikelijk dat met oproepkrachten gewerkt wordt. Voordeel is natuurlijk de flexibiliteit van deze werknemers. Met de WAB wordt dit oproepen echter een stuk minder flexibel dan voorheen.

N 20191009
Nieuws Kabinet neemt advies Remkes over 09/10/2019

De eerste contouren van het maatregelenpakket zijn zichtbaar. Zoals verwacht schaart het kabinet zich achter het adviescollege Remkes. Die zekerheid is er sinds afgelopen vrijdag sinds de persconferentie van minister Schouten over de oplossing stikstofcrisis en de gepubliceerde brief van de Minister aan de kamer. Reden voor de stikstof-desk om in dit artikel de belangrijke zaken uit te lichten.

N 20191009
Nieuws Vrees voor openbaarmaking 08/10/2019

De Wob (staat voor Wet openbaarheid van bestuur) is een beruchte wet aan het worden. Werd hier enkele jaren nog veelvuldig misbruik van gemaakt om geld te verdienen ten laste van de overheid (door met name een aantal juridisch adviesbureaus ‘van het tweede stempel’), tegenwoordig liggen de zaken iets anders.

 

N 20191008
Nieuws Sluiting van drugspanden: verhuurders wees alert! 03/10/2019

Verhuurders worden steeds vaker geconfronteerd met malafide huurders. Met alle gevolgen van dien. Drugsgerelateerde activiteiten in een bedrijfspand kunnen zomaar tot gevolg hebben dat het bedrijfspand voor lange periode wordt gesloten door de burgemeester. Deze maand publiceerde onze hoogste bestuursrechter (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) een overzichtsuitspraak over het sluiten van drugspanden. Uit deze uitspraak komt een aantal aandachtspunten naar voren voor burgemeesters én verhuurders van panden.  Tijd voor een korte update onder welke voorwaarden over mag worden gegaan tot sluiting van een pand, maar ook hoe voorkom je als verhuurder dat je pand wordt gesloten?

N 20191003
Nieuws Goorts + Coppens advocaten richt een stikstof-desk op! 27/09/2019

De commissie Remkes heeft een advies uitgebracht met de titel: “Niet alles kan.” Maar wij kunnen u wel adviseren in alles! De Raad van State verwees de PAS naar de prullenbak, waardoor een ware stikstof-impasse is ontstaan. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vroeg daarom het Adviescollege Stikstofproblematiek om advies. Het eerste advies ligt er. . Alhoewel het om een advies gaat, verwachten wij dat de Minister zich achter het advies schaart. Als het aan het adviescollege ligt dan kunnen de veehouderij, mobiliteit, industrie en de bouw op korte-termijn-maatregelen verwachten van de overheid. Deze maatregelen, m zullen hoe dan ook grote impact hebben op deze sectoren. Goorts + Coppens richt daarom een gratis stikstof-helpdesk op!

N 20190927
Nieuws Een PAS op de plaats, alle vergunningen in de wachtkamer. Of toch niet? 19/09/2019

De hoogste bestuursrechter verwees de PAS-regeling naar de prullenbak. De reden hiervoor was dat de PAS-regeling in strijd is met de Europese regelgeving. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter heeft geleid tot stilstand in diverse juridische procedures. Denk aan hierbij aan zowel bestemmingsplanprocedures, als vergunningsprocedures. In ons vorige artikel over het PAS noemden we al enkele voorbeelden van bestemmingsplannen die de eindstreep niet hebben gehaald bij de rechter (Boxtel, Roermond en Wageningen). 

 

 

N 20190919
Nieuws Update: werkgevers wel verplicht om slapende dienstverbanden te beëindigen 19/09/2019

Op 18 september 2019 is bekend geworden dat de Advocaat-Generaal (A-G) vindt dat een werkgever wel verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een slapend dienstverband te beëindigen, onder betaling van de wettelijke transitievergoeding.

N 20190919
Nieuws WAB | Transitievergoeding 13/09/2019

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding waar je sinds 1 juli 2015 recht op hebt als je ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer.

N 20190913
Nieuws WAB | Ketenregeling 27/08/2019

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB)  in werking. Met de inwerkingtreding van de WAB gaat een aantal belangrijke regels voor zowel werkgevers, als werknemers veranderen. De komende tijd zullen wij in meerdere artikelen de belangrijkste veranderingen bespreken. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

ketenregeling, transitievergoeding, oproep-
overeenkomst, payroll, nieuwe ontslaggrond; de cumulatiegrond en de WW-premie.

In dit artikel gaan we in op de ketenregeling.

Ketenregeling Goorts Coppens

N 20190827
Nieuws Fosfaatrechten: grens tussen ondernemersrisico en inbreuk op eigendomsrecht 20/08/2019

Als kantoor staan wij een grote groep melkveehouders bij in hun kwestie over de vaststelling van het aantal fosfaatrechten door de minister. Bestuursrechtelijk hebben de meeste zaken het eindstation bereikt: het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). In een aantal zaken wachten we op een zittingsdatum. In een aantal gevallen wachten we op uitspraak, dan wel hebben we de uitspraak pas geleden gekregen. Het zal u niet verbazen dat wij de ontwikkelingen in de rechtspraak rondom de fosfaatrechten op de voet volgen.

Fosfaatrechten ondernemersrisico eigendomsrecht goorts coppens

N 20190820