Min-urensaldo van werknemer verrekenen: wanneer kan dat?

Hoe zit het als jouw werknemers minder werkuren werken dan in de arbeidsovereenkomst is afgesproken en kan je deze op een of andere manier verrekenen?

Deze vraag was aan de orde in een procedure bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in haar arrest van 12 januari 2021, dat een verrekening bij het einde van het dienstverband is toegezonden, mits werkgever maandelijks de werknemers deugdelijk informeert over het min- of meer-urensaldo. De periode waarover een werkgever zich niet aan deze verplichting heeft gehouden, kan niet worden verrekend bij de eindafrekening.

Feiten

Aan het oordeel van het Gerechtshof, lagen de volgende feiten ten grondslag. Werkneemster heeft gedurende haar dienstverband min-uren opgebouwd, doordat ze minder uren werkte dan zij kreeg uitbetaald. Partijen waren een arbeidsuur per week maar werknemer werkte deze uren niet. Dit terwijl in het Huishoudelijk Reglement een ‘inhaalverplichting’ voor min-uren was opgenomen:  “Als je een maand minder werkt dan afgesproken moeten deze uren worden ingehaald.” Dit zag de werkgever bij het einde van het dienstverband als grond om deze min-uren in mindering te brengen op de eindafrekening.

Oordeel hof: Wel of niet voor rekening van werkgever?

De kantonrechter verwijst als uitgangspunt naar artikel 7:628 lid 1 BW, dat bepaalt dat de werknemer het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon behoudt indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Volgens werkgever behoren deze minuren niet voor haar rekening te komen omdat de werkneemster zelf voor moest zorgen dat zij haar contractueel afgesproken aantal uren maakte, verdeeld over alle resterende dagen van de week en zij kennelijk zelf binnen die bandbreedte moest inspringen op werkverzoeken. Het hof gaat er in dat licht vanuit dat de arbeidsovereenkomst inhield dat werkneemster ervoor moest zorgen dat zij een x-aantal uren per week maakte, verdeeld over alle dagen van de week. Dat betekent dat indien zij per week minder uren maakte, werkneemster geen recht had op betaling van die min-uren, zodat werkgever deze min-uren in beginsel mag verrekenen.

Van werkgever mocht wel worden verwacht dat zij, gelet op de regeling in het Huishoudelijk Reglement over minuren, tenminste maandelijks (bijvoorbeeld op de loonstrook) werknemer inzicht gaf in de stand van het gewerkte uren waarvan werkgever uitging.

Het hof heeft geoordeeld dat overlegde e-mails van werkgever niet genoeg bewijs leverden om aan te tonen dat de werkneemster (maandelijks) kennis kon nemen van de staatjes. Daarnaast stelt werkneemster op geen enkele wijze melding te hebben ontvangen van haar min-urensaldo.

Doordat werkgever niet kon bewijzen dat hij werkneemster maandelijks op deugdelijke wijze heeft geïnformeerd over haar min-urensaldo, heeft hij niet voldaan aan zijn verplichting. De min-uren waarover werkgever zijn verplichting niet heeft nageleefd, kunnen dan niet in mindering worden gebracht bij de eindafrekening.

Relevantie voor de praktijk

Zeker nu zijn er veel tekorten aan werkmogelijkheden binnen bedrijven. Werknemers werken in deze tijd minder en bouwen een min-urensaldo op. Kijk goed of je hierover afspraken hebt gemaakt in een personeelshandboek, huishoudelijk reglement of dat hierover afspraken zijn gemaakt in de cao.

Voor werkgevers is het in ieder geval van belang zich te houden aan de verplichting om de werknemers maandelijks op deugdelijke wijze te informeren over hun min-uren saldo. Er kunnen immers alleen min-uren worden verrekend waarover deze verplichting is nageleefd. Een aanrader is dan ook om het min-urensaldo te vermelden op de loonstroken, zeker gezien het feit dat dit door het hof is erkend als een duidelijk bewijsmiddel. Ook kan de coronapandemie een verwachting laten ontstaan waarin de kans bestaat dat er een langere tijd minder werk zal zijn.

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de specialisten van Team Arbeid.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×