Nieuws

Hieronder staan de meest recente ontwikkelingen over het recht op vrije advocaatkeuze.

7 april 2016: Rechtsbijstand verzekerd? Gratis advocaat!

Dat klinkt aantrekkelijk. En dat is het ook, helemaal sinds vandaag!

Heb je een rechtsbijstandverzekering en:

  • heb je een (dreigende) procedure bij de rechtbank?
  • ben je ontslagen en komt er een UWV-procedure?
  • wil je bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente, het CIZ, etc.?
  • heb je een klacht over de behandeling van je zaak door jouw rechtsbijstandverzekeraar?
  • behandelt jouw rechtsbijstandverzekeraar ook de zaak van de tegenpartij? 

dan ben je bij ons aan het goede adres. Je hebt als rechtsbijstandverzekerde het recht om je eigen advocaat te kiezen.

Vandaag heeft het Europees Hof van Justitie duidelijkheid gegeven over hoe het begrip ‘administratieve procedure’ moet worden uitgelegd. Er was discussie over of een procedure bij het UWV en de fase van bezwaar maken tegen een besluit, ook hieronder vallen.

En het antwoord is JA!

Het gevolg van deze uitspraken is, dat je in nog meer gevallen je eigen advocaat mag kiezen. Een advocaat die bij jou om de hoek zit, die jouw bedrijf kent en waar jij een goed gevoel bij hebt. De kosten van die advocaat worden vergoed door je rechtsbijstandverzekeraar.

Meer informatie vind je op deze website. Nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Hier vind je de uitspraken van het Europees Hof van Justitie:


19 januari 2015: Het recht op vrije advocaatkeuze: de huidige stand van zaken

De ontwikkelingen rondom het recht op vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandverzekerden staan sinds de belangwekkende uitspraak van het Hof van Justitie van 7 november 2013 niet stil.
Zoals inmiddels redelijk bekend is, heeft het Hof van Justitie van de EU bepaald dat de vrije advocaatkeuze niet afhankelijk mag zijn van een (eenzijdig) besluit van de verzekeraar. Ook geldt de vrije advocaatkeuze bij alle procedures (hetgeen inhoudt dat de vrije advocaatkeuze niet afhankelijk is van een verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat). Het recht geldt dus bij zowel gerechtelijke procedures waarbij vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is, als bij administratieve procedures waarbij geen verplichte vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven.

In oktober van 2014 werden er door de Hoge Raad al vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU over de bandbreedte van de vrije advocaatkeuze in een procedure bij het UWV.

Recentelijk heeft het Gerechtshof Amsterdam eveneens een vraag aan het Hof van Justitie voorgelegd. Het gaat in de onderliggende zaak om een bezwaarprocedure bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Wanneer het gaat om dergelijke zaken (het bestuursrecht), valt een onderscheid te maken tussen enerzijds het bestuurlijk voortraject ‘de bestuurlijke bezwaarfase’ en anderzijds de ‘gerechtelijke fase’, waarin besluiten van overheidsinstanties worden getoetst door een rechter.

De voor rechtsbijstand verzekerde stelt zich in deze zaak op het standpunt dat het recht op vrije advocaatkeuze - zoals door het Hof van Justitie van de EU geformuleerd - ook geldt voor Nederlandse bezwaarschriftprocedures. Volgens de verzekerde kan onder ‘administratieve procedure’ naar Nederlands recht zowel administratief bezwaar en beroep (de bestuurlijke bezwaarfase) als beroep bij een administratieve rechter (de gerechtelijke fase) worden verstaan. De verzekerde wijst op het belang bij vrije advocaatkeuze in de bezwaarfase, omdat zeker in indicatiezaken bij het CIZ geldt dat de bezwaarfase de meest cruciale fase is voor degene die het inhoudelijk niet eens is met de beslissing.

De rechtsbijstandverzekeraar Achmea heeft zich op het standpunt gesteld dat het recht op vrije advocaatkeuze alleen bestaat als sprake is van een procedure bij de rechter (de gerechtelijke fase) en een noodzaak bestaat tot het inschakelen van een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige. Pas in deze laatste fase zou sprake zijn van een administratieve procedure waarbij het recht op een vrije advocaatkeuze geldt, aldus Achmea.

Eenvoudig gezegd wil het Gerechtshof Amsterdam nu van het Hof van Justitie van de EU weten, hoe dat begrip ‘administratieve procedure’ uitgelegd dient te worden: is de fase van bezwaar bij het CIZ daaronder begrepen, of niet?

Als een bezwaarschriftprocedure bij het CIZ een ‘administratieve procedure’ is, is het gevolg daarvan dat de rechtsbijstandverzekerde zelf een advocaat mag kiezen én de kosten van die advocaat door de rechtsbijstandverzekeraar vergoed dienen te worden.


8 oktober 2014: Recht op vrije advocaatkeuze, ook in een ontslagprocedure bij het UWV?

Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest over het recht op vrije advocaatkeuze. Dit recht houdt in dat een rechtsbijstandsverzekerde zelf een advocaat mag inschakelen om hem bij te staan in een (gerechtelijke of administratieve) procedure. De verzekeraar betaalt de kosten van de advocaat.

Kantonrechter
Al eerder werd de vraag gesteld of een verzekerde ook op kosten van de verzekeraar een eigen advocaat mag kiezen als er in een procedure geen advocaat nodig is. Bijvoorbeeld in een kantonzaak. Eind 2013 heeft het Europese Hof van Justitie gezegd dat het recht op vrije advocaatkeuze ook geldt voor een gerechtelijke procedure waarin een advocaat niet verplicht is.

Administratieve procedure?
Nog niet duidelijk is of je ook bij een ‘administratieve procedure’ recht op vrije advocaatkeuze hebt. Vraag is dan, wat valt onder een administratieve procedure?

Hierover wordt momenteel een procedure gevoerd. Op 3 oktober 2014 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in deze kwestie. Het gaat in dit geval om een werkgever, die een bij DAS verzekerde werknemer wil ontslaan. Voor dit ontslag moet de werkgever toestemming vragen aan het UWV. De werknemer wil in deze ontslagprocedure worden bijgestaan door een zelfgekozen advocaat. Maar DAS weigert de externe advocaatkosten te vergoeden, omdat het niet zou gaan om een administratieve procedure, zoals in de Europese Richtlijn is opgenomen.

Hoge Raad
De Hoge Raad heeft vorige week gezegd dat zij ernaar neigt dat een ontslagprocedure bij het UWV een administratieve procedure is, waarmee een verzekerde dus recht op vrije advocaatkeuze heeft. Reden voor dit oordeel is dat het doel van de Europese richtlijn is om de belangen van verzekerden in ruime zin te beschermen, en dus ook bij een ontslagprocedure als hier het geval is.

Toch twijfelt de Hoge Raad of hij het begrip administratieve procedure wel goed interpreteert. Ook kan een beslissing in deze zaak grote financiële gevolgen hebben voor rechtsbijstandsverzekeraars. De twijfel en mogelijk grote gevolgen, hebben de Hoge Raad ertoe gebracht om de vraag door te sturen aan het Europese Hof van Justitie. De Hoge Raad vraagt: ‘Is een ontslagprocedure bij het UWV aan te merken als administratieve procedure volgens de EU-richtlijn? Welke feiten, kenmerken en omstandigheden bepalen of een procedure is aan te merken als administratieve procedure?’

De voorlopige beslissing van de Hoge Raad is positief voor verzekerden. Ook nu weer oordeelt de Hoge Raad dat verzekerden recht hebben om een eigen advocaat te kiezen op kosten van hun verzekeraar.  Het is nog even afwachten of het Hof van Justitie er hetzelfde over denkt. Totdat hier duidelijkheid over is wordt een definitief oordeel van de Hoge Raad uitgesteld. Wordt dus vervolgd.


24 april 2014: Vrije advocaatkeuze in een procedure bij het UWV?

Nadat de Hoge Raad in september 2012 het Europees Hof van Justitie prejudiciële vragen heeft gesteld over het recht op vrije advocaatkeuze, is het ditmaal de Amsterdamse voorzieningenrechter die aan de Hoge Raad zelf een prejudiciële vraag stelt. De voorziening rechter vraagt zich af wat precies wordt verstaan onder een ‘gerechtelijke of administratieve procedure.’

Waarom is dit nu van belang? Daarvoor gaan we terug naar wat het Europees Hof van Justitie inmiddels heeft uitgemaakt:

1) Europese richtlijn en de Nederlandse wet laten niet toe dat een verzekerde alleen maar recht heeft op vrije advocaatkeuze als de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed;

2) In de Europese richtlijn en de Nederlandse wet is opgenomen dat er recht op vrije advocaatkeuze is als de belangen van de verzekerde in een ‘gerechtelijke of administratieve procedure’ moeten worden behartigd. Het Europees Hof heeft bepaald dat het, gelet hierop, niet uitmaakt of er een verplichte procesvertegenwoordiging nodig is. Ook bij de kantonrechter of bestuursrechter is er dus recht op vrije advocaatkeuze.

Het Europees Hof heeft alleen niet duidelijk gemaakt wat er wordt verstaan onder een administratieve procedure. De voorzieningenrechter in Amsterdam kreeg de vraag voorgelegd of een procedure bij het UWV een administratieve procedure is. De voorzieningenrechter heeft deze vraag doorgespeeld aan de Hoge Raad en heeft hem verzocht een antwoord te geven op de vraag wat wordt verstaan onder ‘gerechtelijke of administratieve procedure’ en of een procedure bij het UWV hieronder valt.

De vraag ligt nu bij de Hoge Raad en het kan dus nog even duren voordat er uitsluitsel is over wat een gerechtelijke of administratieve procedure precies inhoudt. Als de Hoge Raad oordeelt dat er ook sprake is van een recht op vrije advocaatkeuze in een procedure bij het UWV zal dit de verzekerde nog meer openingen geven dan hij nu al heeft, om zijn eigen advocaat te kunnen kiezen.


17 december 2013: Rechtsbijstandverzekerden mogen zelf voortaan hun advocaat kiezen

Duidelijkheid over  vrije advocaatkeuze

Het Europees Hof heeft op 7 november 2013 uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze. Het Europees Hof heeft zich achter de verzekerde geschaard. Deze uitspraak is van grote invloed op de rechtsbijstandverzekeringen zoals we die nu kennen. Tot nu toe was het zo dat een verzekerde maar een erg beperkt recht op de keuze van een eigen advocaat had. Met deze uitspraak komt daar verandering in.

Wat ging vooraf?
De discussie over vrije advocaatkeuze speelt al enkele jaren. Het recht op vrije advocaatkeuze houdt in dat de verzekerde zelf, op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar, een advocaat naar zijn of haar keuze kan inschakelen. De rechtsbijstandverzekeraar kan in dat geval dus niet bepalen door welke advocaat de zaak wordt behartigd.

De meeste polisvoorwaarden geven maar een beperkt recht op een vrije keuze. Guido Goorts, Goorts + Coppens advocaten | adviseurs: “Het is onze ervaring, dat een rechtsbijstandverzekeraar niet snel geneigd is om mee te werken aan de overdracht van een zaak aan een advocaat. Als een procedure wordt gestart, bepaalde tot nu toe de verzekeraar welke advocaat uit hun vaste netwerk de zaak zou behandelen. Daarnaast wordt geen advocaat ingeschakeld als het gaat om een procedure waarvoor geen procesmonopolie geldt, een jurist in dienst van de verzekeraar behandelt de zaak dan. Daar komt nu verandering in”.

Op 28 september 2012 heeft de Hoge Raad een tussenuitspraak gedaan, waarin ze de mening van de verzekerde deelt. De verzekerde heeft in alle procedures recht op een vrije advocaatkeuze. Voordat de Hoge Raad een definitieve uitspraak wilde doen, heeft De Hoge Raad het Europees Hof geraadpleegd.

Europees Hof
Op 7 november 2013 heeft het Europees Hof zich achter de verzekerden geschaard. De verzekerde heeft het recht om zijn eigen advocaat te kiezen, op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar. Hiervoor is de mening van de verzekeraar, of zij vindt dat de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed, niet van belang. Ook maakt het niet uit of er voor de kwestie een procesmonopolie geldt, of dat de zaak bij bijvoorbeeld de bestuursrechter of de kantonrechter wordt behandeld.

Verandering
Met de uitspraak van het Europees Hof komt er voor verzekerden een einde aan de onzekerheid en discussies met verzekeraars over het al dan niet uitbesteden van een zaak. Zodra een procedure moet worden gestart in een bepaalde zaak, heeft de verzekerde het recht om zijn/haar eigen advocaat te kiezen. Dit heeft voor de verzekerde als voordeel dat hij/zij een advocaat kan kiezen die hij/zij kent, die ervaren is, bij de verzekerde om de hoek zit en zorgt voor persoonlijk contact en snelle dienstverlening.


Nieuws WAB | de belangrijkste veranderingen op een rijtje 27/08/2019

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB)  in werking. Met de inwerkingtreding van de WAB gaat een aantal belangrijke regels voor zowel werkgevers, als werknemers veranderen. De komende tijd zullen wij in meerdere artikelen de belangrijkste veranderingen bespreken. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

ketenregeling, transitievergoeding, oproep-
overeenkomst, payroll, nieuwe ontslaggrond en de cumulatiegrond.

In dit artikel gaan we in op de ketenregeling.

Ketenregeling Goorts Coppens

N 20190827
Nieuws Fosfaatrechten: grens tussen ondernemersrisico en inbreuk op eigendomsrecht 20/08/2019

Als kantoor staan wij een grote groep melkveehouders bij in hun kwestie over de vaststelling van het aantal fosfaatrechten door de minister. Bestuursrechtelijk hebben de meeste zaken het eindstation bereikt: het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). In een aantal zaken wachten we op een zittingsdatum. In een aantal gevallen wachten we op uitspraak, dan wel hebben we de uitspraak pas geleden gekregen. Het zal u niet verbazen dat wij de ontwikkelingen in de rechtspraak rondom de fosfaatrechten op de voet volgen.

Fosfaatrechten ondernemersrisico eigendomsrecht goorts coppens

N 20190820
Nieuws Windturbines, een veelbesproken onderwerp... 16/08/2019

De plannen voor windturbines zijn nooit zonder discussie. Op veel plaatsen in het land worden plannen ontwikkeld voor het plaatsen van windturbines. Aangezien deze turbines steeds hoger worden, tot hoogten van 240 meter, is dat ook niet verwonderlijk. De impact op de omgeving is daarmee immers ook groter.

Windturbines goorts coppens

 

N 20190816
Nieuws Invloed van het PAS op woningbouw en infra 15/08/2019

Er is de laatste weken veel geschreven over stikstof en de gevolgen hiervoor voor natuur en milieu. Vaak wordt stikstof geassocieerd met de agrarische sector. Recente ontwikkelingen hebben echter ook grote gevolgen voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen en ontwikkeling van woningbouw.

Wat verandert er voor projectontwikkelaars en aannemers?

Invloed PAS op woningbouw en infra

N 20190815
Nieuws Detailhandel: toegang geweigerd! 12/08/2019

Stel je bent ondernemer in de detailhandel-branche. Je hebt de perfecte locatie gevonden voor een vestiging van je winkel. Na wat research blijkt dat de gemeente niet alle typen detailhandel toelaat, waaronder jouw beoogde detailhandel-winkel. Het bestemmingsplan is de zogeheten ‘boosdoener’. Het overkwam een ondernemer in gemeente Appingedam. In het betreffende bestemmingsplan stond dat alleen volumineuze detailhandel is toegestaan. Kortom: wel ruimte voor een meubelzaak, keukenzaak of een bouwmarkt, maar geen ruimte voor bijvoorbeeld een kledingzaak, schoenenzaak, health & beautyzaak of bakker.

Een bestemmingsplan kan dus flink je ondernemersplannen door de war schoppen. Maar kan je hier dan niets tegen doen? Natuurlijk wel!

Detailhandel bestemmingsplan

N 20190812
Nieuws Fipronil-crisis: is de Nederlandse Staat aansprakelijk? 16/07/2019

In de zomer van 2017 was er groot alarm in de Nederlandse pluimveesector. Er bleken pluimveebedrijven te zijn die hun stallen hadden laten reinigen door twee reinigingsbedrijven die werkten met het verboden middel fipronil (vaak zonder dat de pluimveebedrijven dit wisten). Fipronil is een bestrijdingsmiddel dat wordt gebruikt tegen bloedluis. Hogere gehaltes fipronil kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Fipronil crisis eiercrisis goorts + coppens

N 20190716
Nieuws Verbetertraject disfunctionerende werknemer | Hoe ga je daar als werkgever mee om? 09/07/2019

 Als een werkgever de rechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens disfunctioneren, zal de rechter toetsen of aan deze grond is voldaan. Over het algemeen oordelen rechters dat er een verbetertraject moet zijn doorlopen. Hoe zo’n verbetertraject er uit moet zien, blijft vaag. De Hoge Raad heeft recent aanknopingspunten gegeven waarmee een werkgever rekening kan houden.

Verbetertraject disfunctionerende werknemer

N 20190709
Nieuws Imke Gerrits in het Advocatenblad - Familierecht 08/07/2019

Advocaat Imke Gerrits, specialist op het gebied van familierecht en erfrecht, heeft een uitgebreid artikel geschreven in het Advocatenblad. In dit artikel worden uitspraken behandeld op het gebied van personen- en familierecht en erfrecht die gedaan zijn tussen mei 2018 en mei 2019. De Hoge Raad bepaalde onder meer dat bij vergoedingsrechten ‘op niet altijd op is’. Ook op het gebied van erfrecht heeft de Hoge Raad een aantal interessante uitspraken gedaan, onder andere over de sommenverzekering. 

Advocatenblad Goorts Coppens

N 20190708
Nieuws Bijeenkomst over de Wet Arbeidsmarkt in Balans 03/07/2019

Zoals verwacht heeft de Eerste Kamer gisteren ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet treedt in werking per 1 januari 2020. Dit heeft natuurlijk consequenties voor jou als werkgever. Recht Direct en Goorts + Coppens praten je graag bij over de wijzigingen die gaan plaatsvinden middels een GRATIS bijeenkomst.

Bijeenkomst wab

N 20190703
Nieuws Voorontwerp bestemminsplan De Neerlanden II te Maarheeze ter inzage gelegd 02/07/2019

Om aan de woningbehoefte in Maarheeze tegemoet te komen, wil de gemeente Cranendonck de kern van Maarheeze aan de noordzijde uitbreiden met de woonwijk ‘De Neerlanden II, bestaande uit een honderdtal woningen.

Nieuwe Woonwijk te Maarheeze 'De Neerlanden'

N 20190702
Nieuws Werkgever aansprakelijk voor val tijdens doen van privéboodschappen na sluitingstijd 01/07/2019

Een werkneemster van de Aldi heeft letsel opgelopen doordat zij is gevallen in de winkel. Het ongeval vond plaats na werktijd en na sluitingstijd, tijdens het doen van privéboodschappen. De werkneemster heeft Aldi aansprakelijk gesteld voor het ongeval. De verzekeraar van Aldi heeft een toedrachtonderzoek laten uitvoeren. Aldi heeft aansprakelijkheid afgewezen.

Werkgever aansprakelijk bij val

N 20190701
Nieuws LET OP | NIEUWSFLITS STORMSCHADE 23 JUNI 2016 21/06/2019

De superstorm die op 23 juni 2016 Zuidoost-Brabant trok, ligt alweer bijna drie jaar achter ons. In afwachting van lopende procedures hebben velen een afwachtende houding aangenomen. Pas op het moment dat een positieve einduitspraak is gedaan door de rechter willen gedupeerden alsnog aankloppen bij hun verzekeraar. Maar dan kan het wel eens te laat zijn! In het verzekeringsrecht geldt namelijk een verjaringstermijn van drie jaar.

Kom dus op tijd in actie! 

Stormschade 23 juni 2016

N 20190621
Nieuws N65 Vught | Bestemmingsplan ter inzage gelegd 17/06/2019

Men kan van donderdag 13 juni 2019 tot en met woensdag 24 juli 2019 het bestemmingsplan met bijbehorende stukken bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer N L.IMRO.0865.vghBPN65-ON01.

N65 Vught aanpassingen goorts + coppens

N 20190617
Nieuws Wet ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’ is aangenomen! 07/06/2019

Op 14 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet "kwaliteitsborging voor het bouwen". De bouwer van een nieuwbouwwerk krijgt hiermee meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het werk.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen - Goorts coppens advocatenkantoor

N 20190607
Nieuws Jacht van de Minister op fosfaatrechten vleesvee is onterecht! 03/06/2019

Uitgifte fosfaatrechten voor vleesvee, onrechtmatige staatssteun, aangepaste besluiten en onrechtmatig handelen van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Begin 2018 vielen bij veehouders de besluiten voor de toekenning van fosfaatrechten op de deurmat. Een behoorlijk aantal veehouders had te maken met herziene beslissingen in verband met de toekenning van fosfaatrechten. Deze herziene beslissing had tot gevolg dat het eerder toegekende aantal fosfaatrechten naar beneden werd bijgesteld. De reden: volgens de minister was aan vleesvee ten onrechte fosfaatrechten toegekend. 

Jacht op fosfaatrechten onterecht

N 20190603
Nieuws Doorbetaling tijdens ziekte | 100% loon of toch 70%? 03/06/2019

Het feit dat een werknemer in 2014 100% van het loon doorbetaald kreeg tijdens ziekte, betekent niet dat een werkgever verplicht is om dat bij een latere ziekmelding, in 2016, weer te doen. Dit oordeelde het Hof recent. In dit artikel zullen we hier verder op ingaan. 

Ziekte werknemer goorts coppens

N 20190603
Nieuws Exonoratiebeding: ”De directie stelt zich niet aansprakelijk,…” 27/05/2019

Iedereen krijgt er wel eens mee te maken, de één wat vaker dan de ander: partijen die hun aansprakelijkheid uitsluiten. Is het niet bij het ophangen van een jas in de garderobe, dan wel in algemene voorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst. Een beding dat aansprakelijkheid uitsluit in algemene voorwaarden heet een exonoratiebeding. Een beroep op een exoneratieclausule slaagt echter niet altijd.

exonoratiebeding

N 20190527
Nieuws Knoop is doorgehakt | alimentatieduur van 12 naar 5 jaar 23/05/2019

Medio maart 2019 hebben wij bericht over het wetsvoorstel tot verkorting van de duur van de partneralimentatie (artikel: verkorting alimentatieduur) en de gevolgen daarvan op het moment dat dit wetsvoorstel daadwerkelijk wet zou worden. Op dat moment moest de Eerste Kamer zich nog over het betreffende wetsvoorstel buigen. Deze week heeft de Eerste Kamer met het betreffende wetsvoorstel ingestemd. Dit betekent concreet dat met ingang van 1 januari 2020 de verplichting tot het betalen van partneralimentatie in veel gevallen wordt verkort van 12 jaar naar 5 jaar.

Alimentatieduur verkort goorts coppens

N 20190523
Nieuws Boetebeding in een overeenkomst 21/05/2019

Regelmatig wordt in een overeenkomst een boetebeding opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een boetebeding in een arbeidsovereenkomst, in de algemene voorwaarden of in een koopovereenkomst. Een boetebeding is een bepaling in de overeenkomst waarin staat dat als een van de partijen één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, deze partij aan de ander een boete moet betalen.

Boetebeding arbeidsovereenkomst algemene voorwaarden koopovereenkomst

N 20190521
Nieuws Van mijn erf af! 16/05/2019

Het zal je maar gebeuren, acties van dierenactivisten op je erf. Gelukkig niet allemaal van het kaliber Boxtel, maar dat maakt het niet minder intimiderend. Denk naast invallen bijvoorbeeld ook aan het maken van illegale filmopnames. Wij krijgen regelmatig de vraag wat je kan doen tegen dierenactivisten. Reden voor deze blog.

Dierenactivisten

N 20190516
Nieuws Duidelijkheid over betalen van transitievergoeding 10/05/2019

De Hoge Raad schept duidelijkheid over het betalen van transitievergoeding als in de cao ook een vergoedingsregeling is opgenomen.

Inmiddels is het aardig ingeburgerd bij werkgevers dat zij vanaf juli 2015 aan de werknemer een transitievergoeding dienen te betalen indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en, kort gezegd, de werkgever het initiatief heeft genomen tot het beëindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor de gevolgen van het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken.

transitievergoeding, goorts coppens duidelijkheid hoge raad

N 20190510
Nieuws Veranderingen voor payrollmedewerkers/werkgever: Wet Arbeidsmarkt in Balans 07/05/2019

Zoals aangegeven, gaat het arbeidsrecht op bepaalde punten veranderen. Deze veranderingen komen voort uit het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), dat op 5 februari 2019 is aangenomen door de Tweede Kamer. Het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2020. Voordat de wet in werking kan treden, dient deze nog goedgekeurd te worden door de Eerste Kamer. In dit artikel zal worden ingezoomd op de veranderingen voor payrollmedewerkers/werkgevers.

Verandering Payrolling

N 20190507
Nieuws Nieuw windpark Reusel in 2020: “Windpark Agro Wind Reusel” 29/04/2019

In de gemeente Reusel-De Mierden heeft Windpark Agro-Wind Reusel B.V. voornemens om een Windpark te realiseren. Het windpark zal bestaan uit 11 windturbines met een tiphoogte van maar liefst 246 meter. De gevolgen voor de omgeving zullen dus aanzienlijk zijn. In dit artikel zullen we het een en ander op een rij zetten.

N 20190429
Nieuws Overgangsrecht, wat moet ik ermee? 29/04/2019

Je hebt vast weleens gehoord van een ‘bestemmingsplan’. Een juridisch document dat inzicht biedt in de regels die gelden voor bouwen en gebruiken van een bepaald gebied. Zo heb je bestemmingsplannen specifiek voor een bepaald adres, maar vaak is een bestemmingsplan van toepassing op een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan het buitengebied van een gemeente of juist de binnenstad.

Overgangsrecht, Goorts Coppens

N 20190429
Nieuws Gevolgen verbreding A58 23/04/2019

Rijkswaterstaat is van plan om de A58 tussen Eindhoven en Tilburg te verbreden met 1 extra rijstrook in beide richtingen en wil daarnaast een aantal knooppunten op de schop nemen. Het ontwerp-tracé zal naar alle waarschijnlijkheid binnen enkele weken ter inzage worden gelegd. Wat zijn de gevolgen hiervan?

Gevolgen verbreding A58

N 20190423
Nieuws AVG: verwerken van de personeelsgegevens 16/04/2019

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Europese wetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation), in het Nederlands de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De AVG bevat veel specifieke regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en hoe je hier als bedrijf mee om hoort te gaan. Daarnaast staan heeft de toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, de bevoegdheid gekregen om  hoge sancties op te leggen indien de regels voor het verwerken van persoonsgegevens niet worden nageleefd.

Verwerken van de personeelsgegevens

N 20190416
Nieuws Asbesthoudende golfplaten DEEL II: Achmea (Interpolis) opnieuw veroordeeld tot vergoeding van de volledige schade! 11/04/2019

Verzekeraar Interpolis keert slechts 25 procent van de opgenomen schade uit in het geval er sprake is van het vervangen en herstel van asbesthoudende golfplaten die door het noodweer van 23 juni 2016 zijn beschadigd (Interpolis heeft ervoor gekozen de schades uniform te regelen op basis van een afschrijving van 75 procent). Deze vergoeding is gebaseerd op een door Interpolis gehanteerde interne richtlijn. De interne richtlijn waarop het afschrijvingsbeleid wordt gebaseerd wordt afgeleid van een TNO-rapport.

Asbesthoudende golfplaten stormschade goorts coppens thomas berkhout

N 20190411
Nieuws Belangrijke update: 'Is de werkgever verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen?' 04/04/2019

Sinds 1 juli 2015 is het als werkgever verplicht om de transitievergoeding te betalen aan een medewerker als deze op initiatief van de werkgever uit dienst gaat, wanneer deze werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest. 

Compensatieregeling transitievergoeding goorts coppens deurne

N 20190404
Nieuws Compensatieregeling transitievergoeding I is de werkgever verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen? 29/03/2019

Lees hier de update van dit artikel.

Sinds 1 juli 2015 is het als werkgever verplicht om de transitievergoeding te betalen aan een medewerker als deze op initiatief van de werkgever uit dienst gaat, wanneer deze werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest. 

Compensatieregeling transitievergoeding goorts coppens deurne

N 20190329
Nieuws Touwtrekken om fosfaatrechten: verpachter vs. pachter 29/03/2019

Vanaf de inwerkingtreding van het stelsel van fosfaatrechten verschillen partijen van mening over de vraag van wie de fosfaatrechten zijn. Voorbeelden van deze partijen zijn in- of uitschaarders en melkveehouders of opfokkers. De vraag speelde ook tussen verpachters en pachters. Het gerechtshof heeft daar deze week een knoop in doorgehakt.

Fosfaatrechten; pachter vs. verpachter goorts coppens

N 20190329
Nieuws Kamerverhuur: toegestaan of niet? 19/03/2019

Stel dat je een kamer zou willen verhuren van je woning, of juist ergens een kamer zou willen huren, dan sta je misschien niet als eerste stil bij de vraag of dit wel is toegestaan. Toch kan het antwoord op de vraag of kamerverhuur mag, van belang zijn!

Kamerverhuur Goorts Coppens advocaten adviseurs

N 20190319
Blog Een dag in het leven van een advocaat: hoe ‘Suits’ ben ik? Rico Ligtvoet 19/03/2019

Als ik mensen vertel wat ik doe voor de kost, komen alle vooroordelen al snel op tafel. Vergelijkingen met de populaire (heel erg Amerikaanse) advocatenserie Suits en de (weliswaar minder Amerikaanse, maar nog steeds niet erg met de realiteit overeenstemmende Nederlandse) advocatenserie ‘Zuidas’ zijn al snel gemaakt. Advocaten rijden strak in pak in snelle auto’s naar de rechtbank, houden daar de hele dag briljante vurige betogen en krijgen de (in de series vrijwel altijd wat nukkige) rechter uiteindelijk overtuigd door gewiekst op allerlei mazen in de wet te wijzen, waarna de rechter met zijn hamertje slaat om te laten weten dat de zaak is afgedaan. Zelfs mijn vrienden denken dat ik de hele dag ‘OBJECTION!’ (of een soortgelijke Nederlandse term) in de rechtszaal sta te roepen.

Wat is er waar van dit alles? 

N 20190319
Nieuws Wet arbeidsrecht in balans I De stand van zaken 18/03/2019

In 2015 is het arbeidsrecht flink gewijzigd met de Wet werk en zekerheid. Momenteel zitten er wederom diverse veranderingen aan te komen op het gebied van arbeidsrecht.  

Wet arbeidsrecht in balans

N 20190318
Nieuws Herinrichtingen en onteigeningen in beekdal Tongelreep en natuurgebied Leenderbos 15/03/2019

In het natuurgebied Leenderbos en rond de Tongelreep dreigen stukken bos, natte heide en vennen te verdrogen. Beschermde planten en dieren in het van oorsprong natte beekdal en moerassen- en vennengebied zijn (bijna) verdwenen. Om de natuur te herstellen en te behouden, gaat Waterschap De Dommel het beekdal van de Tongelreep herinrichten. 

Herinrichtingen en onteigeningen in beekdal Tongelreep en natuurgebied Leenderbos, Goorts Coppens

N 20190315
Nieuws Burgemeester in het ongelijk inzake hennepkwekerij Kerkstraat! 14/03/2019

Misschien heb je het al gelezen in de krant. Een bijzondere zaak van advocaat Irene van Geel die uiteindelijk goed is afgelopen voor haar cliënt. Op 22 augustus 2017 sloot de burgemeester met ingang van 31 augustus 2017 een pand aan de Kerkstraat in Helmond vanwege de vondst van een hennepkwekerij. Duur van de sluiting: zes maanden. Irene van Geel stond in deze zaak de pandeigenaar bij en die kreeg uiteindelijk het gelijk. 

Hennepzaak Kerkstraat, Goorts Coppens

N 20190314
Nieuws Wesley, wij nodigen je graag uit voor een kop koffie! 06/03/2019

Na een huwelijk van bijna acht jaar zijn Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau van Kasbergen uit elkaar. Wij willen daarom graag Wesley Sneijder uitnodigen om een kop koffie te komen drinken met Imke Gerrits, advocaat familierecht, en expert op het gebied van echtscheidingen.

Wesley Sneijder, Goorts + Coppens advocaten

N 20190306
Nieuws Algemene voorwaarden opstellen?! 05/03/2019

Bijna ieder bedrijf gebruikt ze wel: algemene voorwaarden, oftewel ‘de kleine lettertjes’. Algemene voorwaarden worden vaak over het hoofd gezien bij het sluiten van overeenkomsten. Dat kan voor problemen zorgen als de afspraken die je met een ander bedrijf maakt (bijvoorbeeld over de levering van een product of dienst) niet lopen zoals je had verwacht.

Algemene voorwaarden opstellen

N 20190305
Nieuws Goorts + Coppens Advocaten verduurzaamt met de BMW i3 19/02/2019

Deurne, Helmond, 19 februari 2019 – Al jarenlang staat duurzaamheid hoog in het vaandel bij Goorts + Coppens advocaten|adviseurs. Het advocatenkantoor streeft met #Going Green naar een duurzame organisatie. Met de keuze voor de elektrische BMW i3 is Goorts + Coppens alweer een stap dichterbij. Het is dan ook nooit de vraag geweest ‘of’ , maar ‘wanneer’ de elektrische auto’s  zouden worden aangeschaft. Nu is het moment daar.

Duurzaamheid, Goorts Coppens

N 20190219
Nieuws Fosfaatrechten: één jaar later 18/02/2019

Op 1 januari 2018 was het dan zover: de invoering van het stelsel van fosfaatrechten. Vanaf dat moment was het verboden om met bedrijfsmatig gehouden melkvee meer fosfaat te produceren dan het aantal toegekende fosfaatrechten. Daardoor kwamen veel melkveehouders in de knel. Hoe staat het één jaar later met de fosfaatrechten?

Fosfaatrechten, Goorts Coppens

N 20190218
Nieuws Het vechten tegen windturbines, heeft dat wel zin? Door Ruud Verkoijen 12/02/2019

Op dit moment heb ik drie dossiers in behandeling die gaan over windturbineprojectenAls het gaat over dit soort zaken krijg ik vaak te horen dat het toch geen zin heeft om daar tegenin te gaan en dat we als Nederland wel moeten zorgen voor het aanwenden van alternatieve energiebronnen. Zijn die opmerkingen terecht? Daar wil ik het in dit artikel even over hebben.

Windmolenturbineprojecten_Ruud Verkoijen

N 20190212