Nieuws

Hieronder staan de meest recente ontwikkelingen over het recht op vrije advocaatkeuze.

7 april 2016: Rechtsbijstand verzekerd? Gratis advocaat!

Dat klinkt aantrekkelijk. En dat is het ook, helemaal sinds vandaag!

Heb je een rechtsbijstandverzekering en:

  • heb je een (dreigende) procedure bij de rechtbank?
  • ben je ontslagen en komt er een UWV-procedure?
  • wil je bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente, het CIZ, etc.?
  • heb je een klacht over de behandeling van je zaak door jouw rechtsbijstandverzekeraar?
  • behandelt jouw rechtsbijstandverzekeraar ook de zaak van de tegenpartij? 

dan ben je bij ons aan het goede adres. Je hebt als rechtsbijstandverzekerde het recht om je eigen advocaat te kiezen.

Vandaag heeft het Europees Hof van Justitie duidelijkheid gegeven over hoe het begrip ‘administratieve procedure’ moet worden uitgelegd. Er was discussie over of een procedure bij het UWV en de fase van bezwaar maken tegen een besluit, ook hieronder vallen.

En het antwoord is JA!

Het gevolg van deze uitspraken is, dat je in nog meer gevallen je eigen advocaat mag kiezen. Een advocaat die bij jou om de hoek zit, die jouw bedrijf kent en waar jij een goed gevoel bij hebt. De kosten van die advocaat worden vergoed door je rechtsbijstandverzekeraar.

Meer informatie vind je op deze website. Nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Hier vind je de uitspraken van het Europees Hof van Justitie:


19 januari 2015: Het recht op vrije advocaatkeuze: de huidige stand van zaken

De ontwikkelingen rondom het recht op vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandverzekerden staan sinds de belangwekkende uitspraak van het Hof van Justitie van 7 november 2013 niet stil.
Zoals inmiddels redelijk bekend is, heeft het Hof van Justitie van de EU bepaald dat de vrije advocaatkeuze niet afhankelijk mag zijn van een (eenzijdig) besluit van de verzekeraar. Ook geldt de vrije advocaatkeuze bij alle procedures (hetgeen inhoudt dat de vrije advocaatkeuze niet afhankelijk is van een verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat). Het recht geldt dus bij zowel gerechtelijke procedures waarbij vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is, als bij administratieve procedures waarbij geen verplichte vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven.

In oktober van 2014 werden er door de Hoge Raad al vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU over de bandbreedte van de vrije advocaatkeuze in een procedure bij het UWV.

Recentelijk heeft het Gerechtshof Amsterdam eveneens een vraag aan het Hof van Justitie voorgelegd. Het gaat in de onderliggende zaak om een bezwaarprocedure bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Wanneer het gaat om dergelijke zaken (het bestuursrecht), valt een onderscheid te maken tussen enerzijds het bestuurlijk voortraject ‘de bestuurlijke bezwaarfase’ en anderzijds de ‘gerechtelijke fase’, waarin besluiten van overheidsinstanties worden getoetst door een rechter.

De voor rechtsbijstand verzekerde stelt zich in deze zaak op het standpunt dat het recht op vrije advocaatkeuze - zoals door het Hof van Justitie van de EU geformuleerd - ook geldt voor Nederlandse bezwaarschriftprocedures. Volgens de verzekerde kan onder ‘administratieve procedure’ naar Nederlands recht zowel administratief bezwaar en beroep (de bestuurlijke bezwaarfase) als beroep bij een administratieve rechter (de gerechtelijke fase) worden verstaan. De verzekerde wijst op het belang bij vrije advocaatkeuze in de bezwaarfase, omdat zeker in indicatiezaken bij het CIZ geldt dat de bezwaarfase de meest cruciale fase is voor degene die het inhoudelijk niet eens is met de beslissing.

De rechtsbijstandverzekeraar Achmea heeft zich op het standpunt gesteld dat het recht op vrije advocaatkeuze alleen bestaat als sprake is van een procedure bij de rechter (de gerechtelijke fase) en een noodzaak bestaat tot het inschakelen van een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige. Pas in deze laatste fase zou sprake zijn van een administratieve procedure waarbij het recht op een vrije advocaatkeuze geldt, aldus Achmea.

Eenvoudig gezegd wil het Gerechtshof Amsterdam nu van het Hof van Justitie van de EU weten, hoe dat begrip ‘administratieve procedure’ uitgelegd dient te worden: is de fase van bezwaar bij het CIZ daaronder begrepen, of niet?

Als een bezwaarschriftprocedure bij het CIZ een ‘administratieve procedure’ is, is het gevolg daarvan dat de rechtsbijstandverzekerde zelf een advocaat mag kiezen én de kosten van die advocaat door de rechtsbijstandverzekeraar vergoed dienen te worden.


8 oktober 2014: Recht op vrije advocaatkeuze, ook in een ontslagprocedure bij het UWV?

Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest over het recht op vrije advocaatkeuze. Dit recht houdt in dat een rechtsbijstandsverzekerde zelf een advocaat mag inschakelen om hem bij te staan in een (gerechtelijke of administratieve) procedure. De verzekeraar betaalt de kosten van de advocaat.

Kantonrechter
Al eerder werd de vraag gesteld of een verzekerde ook op kosten van de verzekeraar een eigen advocaat mag kiezen als er in een procedure geen advocaat nodig is. Bijvoorbeeld in een kantonzaak. Eind 2013 heeft het Europese Hof van Justitie gezegd dat het recht op vrije advocaatkeuze ook geldt voor een gerechtelijke procedure waarin een advocaat niet verplicht is.

Administratieve procedure?
Nog niet duidelijk is of je ook bij een ‘administratieve procedure’ recht op vrije advocaatkeuze hebt. Vraag is dan, wat valt onder een administratieve procedure?

Hierover wordt momenteel een procedure gevoerd. Op 3 oktober 2014 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in deze kwestie. Het gaat in dit geval om een werkgever, die een bij DAS verzekerde werknemer wil ontslaan. Voor dit ontslag moet de werkgever toestemming vragen aan het UWV. De werknemer wil in deze ontslagprocedure worden bijgestaan door een zelfgekozen advocaat. Maar DAS weigert de externe advocaatkosten te vergoeden, omdat het niet zou gaan om een administratieve procedure, zoals in de Europese Richtlijn is opgenomen.

Hoge Raad
De Hoge Raad heeft vorige week gezegd dat zij ernaar neigt dat een ontslagprocedure bij het UWV een administratieve procedure is, waarmee een verzekerde dus recht op vrije advocaatkeuze heeft. Reden voor dit oordeel is dat het doel van de Europese richtlijn is om de belangen van verzekerden in ruime zin te beschermen, en dus ook bij een ontslagprocedure als hier het geval is.

Toch twijfelt de Hoge Raad of hij het begrip administratieve procedure wel goed interpreteert. Ook kan een beslissing in deze zaak grote financiële gevolgen hebben voor rechtsbijstandsverzekeraars. De twijfel en mogelijk grote gevolgen, hebben de Hoge Raad ertoe gebracht om de vraag door te sturen aan het Europese Hof van Justitie. De Hoge Raad vraagt: ‘Is een ontslagprocedure bij het UWV aan te merken als administratieve procedure volgens de EU-richtlijn? Welke feiten, kenmerken en omstandigheden bepalen of een procedure is aan te merken als administratieve procedure?’

De voorlopige beslissing van de Hoge Raad is positief voor verzekerden. Ook nu weer oordeelt de Hoge Raad dat verzekerden recht hebben om een eigen advocaat te kiezen op kosten van hun verzekeraar.  Het is nog even afwachten of het Hof van Justitie er hetzelfde over denkt. Totdat hier duidelijkheid over is wordt een definitief oordeel van de Hoge Raad uitgesteld. Wordt dus vervolgd.


24 april 2014: Vrije advocaatkeuze in een procedure bij het UWV?

Nadat de Hoge Raad in september 2012 het Europees Hof van Justitie prejudiciële vragen heeft gesteld over het recht op vrije advocaatkeuze, is het ditmaal de Amsterdamse voorzieningenrechter die aan de Hoge Raad zelf een prejudiciële vraag stelt. De voorziening rechter vraagt zich af wat precies wordt verstaan onder een ‘gerechtelijke of administratieve procedure.’

Waarom is dit nu van belang? Daarvoor gaan we terug naar wat het Europees Hof van Justitie inmiddels heeft uitgemaakt:

1) Europese richtlijn en de Nederlandse wet laten niet toe dat een verzekerde alleen maar recht heeft op vrije advocaatkeuze als de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed;

2) In de Europese richtlijn en de Nederlandse wet is opgenomen dat er recht op vrije advocaatkeuze is als de belangen van de verzekerde in een ‘gerechtelijke of administratieve procedure’ moeten worden behartigd. Het Europees Hof heeft bepaald dat het, gelet hierop, niet uitmaakt of er een verplichte procesvertegenwoordiging nodig is. Ook bij de kantonrechter of bestuursrechter is er dus recht op vrije advocaatkeuze.

Het Europees Hof heeft alleen niet duidelijk gemaakt wat er wordt verstaan onder een administratieve procedure. De voorzieningenrechter in Amsterdam kreeg de vraag voorgelegd of een procedure bij het UWV een administratieve procedure is. De voorzieningenrechter heeft deze vraag doorgespeeld aan de Hoge Raad en heeft hem verzocht een antwoord te geven op de vraag wat wordt verstaan onder ‘gerechtelijke of administratieve procedure’ en of een procedure bij het UWV hieronder valt.

De vraag ligt nu bij de Hoge Raad en het kan dus nog even duren voordat er uitsluitsel is over wat een gerechtelijke of administratieve procedure precies inhoudt. Als de Hoge Raad oordeelt dat er ook sprake is van een recht op vrije advocaatkeuze in een procedure bij het UWV zal dit de verzekerde nog meer openingen geven dan hij nu al heeft, om zijn eigen advocaat te kunnen kiezen.


17 december 2013: Rechtsbijstandverzekerden mogen zelf voortaan hun advocaat kiezen

Duidelijkheid over  vrije advocaatkeuze

Het Europees Hof heeft op 7 november 2013 uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze. Het Europees Hof heeft zich achter de verzekerde geschaard. Deze uitspraak is van grote invloed op de rechtsbijstandverzekeringen zoals we die nu kennen. Tot nu toe was het zo dat een verzekerde maar een erg beperkt recht op de keuze van een eigen advocaat had. Met deze uitspraak komt daar verandering in.

Wat ging vooraf?
De discussie over vrije advocaatkeuze speelt al enkele jaren. Het recht op vrije advocaatkeuze houdt in dat de verzekerde zelf, op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar, een advocaat naar zijn of haar keuze kan inschakelen. De rechtsbijstandverzekeraar kan in dat geval dus niet bepalen door welke advocaat de zaak wordt behartigd.

De meeste polisvoorwaarden geven maar een beperkt recht op een vrije keuze. Guido Goorts, Goorts + Coppens advocaten | adviseurs: “Het is onze ervaring, dat een rechtsbijstandverzekeraar niet snel geneigd is om mee te werken aan de overdracht van een zaak aan een advocaat. Als een procedure wordt gestart, bepaalde tot nu toe de verzekeraar welke advocaat uit hun vaste netwerk de zaak zou behandelen. Daarnaast wordt geen advocaat ingeschakeld als het gaat om een procedure waarvoor geen procesmonopolie geldt, een jurist in dienst van de verzekeraar behandelt de zaak dan. Daar komt nu verandering in”.

Op 28 september 2012 heeft de Hoge Raad een tussenuitspraak gedaan, waarin ze de mening van de verzekerde deelt. De verzekerde heeft in alle procedures recht op een vrije advocaatkeuze. Voordat de Hoge Raad een definitieve uitspraak wilde doen, heeft De Hoge Raad het Europees Hof geraadpleegd.

Europees Hof
Op 7 november 2013 heeft het Europees Hof zich achter de verzekerden geschaard. De verzekerde heeft het recht om zijn eigen advocaat te kiezen, op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar. Hiervoor is de mening van de verzekeraar, of zij vindt dat de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed, niet van belang. Ook maakt het niet uit of er voor de kwestie een procesmonopolie geldt, of dat de zaak bij bijvoorbeeld de bestuursrechter of de kantonrechter wordt behandeld.

Verandering
Met de uitspraak van het Europees Hof komt er voor verzekerden een einde aan de onzekerheid en discussies met verzekeraars over het al dan niet uitbesteden van een zaak. Zodra een procedure moet worden gestart in een bepaalde zaak, heeft de verzekerde het recht om zijn/haar eigen advocaat te kiezen. Dit heeft voor de verzekerde als voordeel dat hij/zij een advocaat kan kiezen die hij/zij kent, die ervaren is, bij de verzekerde om de hoek zit en zorgt voor persoonlijk contact en snelle dienstverlening.


Nieuws De nieuwe omgevingswet: in 2021 staan wij voor u klaar! 17/02/2020

Het jaar 2020 is nog niet zo lang begonnen. Toch hebben wij het al over 2021. Dat klinkt misschien gek, maar dat is het zeker niet. Er staat veel te gebeuren op het gebied van de fysieke leefomgeving.

N 20200217
Nieuws AVG: Wanneer heb je een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken? 14/02/2020

Op het moment dat je persoonsgegevens verwerkt, maak je inbreuk op de privacy van betrokkenen. Je mag dan ook alleen gegevens verwerken als dit niet anders kan; je moet een ‘grondslag’ hebben. De Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, hierna ‘AP’, heeft recent meer duidelijkheid gegeven over één van deze grondslagen: het gerechtvaardigd belang.

N 20200214
Nieuws Schade door Ciara? Meld het aan je verzekeraar! 10/02/2020

Gisteren stond de gehele dag in het teken van de storm die over ons land raasde. Geadviseerd werd om binnen te blijven, de dienstregeling was flink ontregeld, op verschillende plekken werden bomen ontworteld en vlogen er pannen van het dak.

Is er daarom schade ontstaan door de storm? Kom dan direct in actie!

N 20200210
Nieuws Stikstofeffect in de woningbouw 10/02/2020

De ‘Spoedwet stikstof’ is reeds in werking. De gedachtegang van deze wet is om de woningbouw weer op gang te helpen.

N 20200210
Blog Niels versus Loes Loes Ewals 10/02/2020

Sinds ik mijn studie afgerond heb en fulltime aan het werk ben, denkt mijn omgeving dat ik de hele dag achter mijn bureau zit. Vaak is dit het ook wel het geval, maar niet altijd. Door een – lichtelijk uit de hand gelopen – weddenschap, was ik laatst op de vrijdagmiddag met mijn collega Niels rondjes aan het rennen door het centrum van Deurne. Hoe kwam dit zo?

N 20200210
Nieuws Update stikstofmaatregelen landbouw 07/02/2020

Er is weer nieuws over de aanpak van de stikstofproblematiek. De minister heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de volgende stap die wordt gezet om de stikstofproblematiek aan te pakken. 

N 20200207
Nieuws Verplicht om de ontslagreden te vermelden in de loonaangifte 04/02/2020

Sinds 1 januari 2020 ben je als werkgever verplicht om de ontslagreden van een werknemer zo nauwkeurig mogelijk te vermelden in de loonaangifte.

N 20200204
Nieuws Werkgever moet schadevergoeding betalen voor het weigeren van een beëindigingsvoorstel van een langdurig zieke werknemer 20/01/2020

Onlangs oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat een werkgever een schadevergoeding ter hoogte van de transitievergoeding moet betalen aan een zieke werknemer, ondanks dat de arbeidsovereenkomst van deze werknemer van rechtswege is geëindigd vanwege het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd.

N 20200120
Nieuws Een overzicht van de belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving 15/01/2020

Twee weken geleden is het nieuwe jaar van start gegaan. Een nieuw jaar betekent vaak ook nieuwe wet- en regelgeving. In dit artikel zetten we een aantal belangrijke veranderingen vanaf 1 januari 2020 op een rij. 

N 20200115
Nieuws Verbreding A58 uitgesteld 14/01/2020

Eerder berichtten we op onze website over de uitbreidingsplannen van de A58 en de gevolgen hiervan. Hoewel de (juridische) voorbereidingen van de plannen onverminderd door blijven lopen, heeft het project vertraging opgelopen door de stikstof-perikelen.

N 20200114
Nieuws Is het stikstofslot weer geopend voor de bouw- en infrasector? 09/01/2020

Eind november 2019 organiseerde ons kantoor voor de bouw- en infrasector een stikstofbijeenkomst. Sinds onze stikstofbijeenkomst is het niet stil gebleven in politiek Den Haag. Ondanks dat een bekend gezegde luidt ‘haastige spoed is zelden goed’, was een spoedwet om de ‘stikstofcrisis’ te lijf te gaan hard nodig.

N 20200109
Nieuws Werknemer die opzegtermijn niet in acht nam moet schadevergoeding betalen 08/01/2020

Recent oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een werknemer die de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn beëindigde, aan de werkgever een schadevergoeding moest betalen, omdat er geen dringende reden was voor ontslagname op staande voet.

N 20200108
Nieuws Wijziging compensatieregeling transitievergoeding en oproep tot beëindiging slapende dienstverbanden! 20/12/2019

Vanaf 1 april 2020 kan compensatie worden aangevraagd voor een betaalde transitievergoeding aan een langdurig zieke werknemer. Bedoeling is dat werkgevers hierdoor het dienstverband met een langdurig zieke werknemer (na twee jaar) beëindigen.

N 20191220
Nieuws Wat doen als je in de financiële problemen komt door het voorfinancieren van de transitievergoeding? 16/12/2019

In november dit jaar heeft de Hoge Raad bepaald dat een werkgever in beginsel gehouden is in te gaan op het voorstel van een langdurig zieke werknemer tot het beëindigen van het slapend dienstverband, onder betaling van de transitievergoeding. Maar wat als je als werkgever in de financiële problemen komt, wanneer je het dienstverband moet beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding?

N 20191216
Nieuws Update PFAS: handreiking voor PFAS-normen Brabant 11/12/2019

Op 29 november 2019 heeft minister Van Veldhoven op advies van het RIVM een brief aan de Tweede Kamer aangeboden over de aanpassing van het tijdelijk handelingskader PFAS. Hiermee is er landelijk een nieuwe (tijdelijke) achtergrondwaarde voor PFAS voor de land- en waterbodem. Dit betekent dat de (onhandelbare) norm van 0,1 tijdelijk verhoogd is naar een nieuwe norm die per direct van kracht is:  0,8 μg/kg.

N 20191211
Nieuws Heeft de levering van uw Kia Niro vertraging opgelopen? 05/12/2019

Een boot met elektrische Kia Niro’s is vertraagd en komt naar verwachting pas in 2020 aan in Europa. Erg vervelend als u aan het wachten bent op uw auto. De langere wachttijd is echter niet de enige consequentie: door verandering in fiscale regelgeving, gaat u waarschijnlijk meer bijtelling betalen.

N 20191205
Nieuws AVG-besluit over gegevensbeschermingseffectbeoordeling gepubliceerd 05/12/2019

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft recent een besluit gepubliceerd dat ziet op de vraag wanneer een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (data protection impact assessment, hierna: DPIA) verplicht is. Wat is een DPIA? En voor welke verwerkingen is deze verplicht?

N 20191205
Nieuws You snooze, you lose? Aansprakelijkheid van de overheid bij te laat beslissen 02/12/2019

Het is in Nederland verboden om zonder vergunning te bouwen. Bedrijven en burgers met uitbreidingsplannen krijgen vroeg of laat dus te maken met vergunningen.

N 20191202
Nieuws Nieuwe bijeenkomst over de Wet arbeidsmarkt in balans! 26/11/2019

Wegens succes herhalen we onze bijeenkomst over de Wet arbeidsmarkt in balans.

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 9 december om 16.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur) op ons kantoor in Helmond.

N 20191126
Nieuws Vanaf 25 November inschrijving subsidieregeling sanering varkenshouderijen geopend 25/11/2019

Varkenshouders in veedichte gebieden kunnen zich vanaf vandaag (maandag 25 november 2019) aanmelden bij de RVO voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Door deel te nemen aan de regeling kunnen zij een vergoeding ontvangen voor het laten doorhalen van hun varkensrecht en daarmee hun bedrijf beëindigen. Ook ontvangen boeren een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen.

N 20191125
Nieuws Misbruik van bevoegdheid!? 22/11/2019

Je leest er regelmatig over. Sluiting van panden na vondst van drugs. Burgemeesters hebben op grond van artikel 13b Opiumwet, ook wel de Wet Damocles genoemd, de bevoegdheid om panden na de vondst van drugshandel tijdelijk te sluiten. Uit een onderzoek onder 224 gemeenten van NU.nl is gebleken dat burgemeesters in 2018 meer panden op grond van drugsvondst hebben gesloten dan in 2017. Ongeveer driekwart van de in 2018 gesloten panden zijn woningen, de overige panden zijn bedrijfspanden.

 

N 20191122
Nieuws SLIM-Regeling 20/11/2019

Vanaf maart 2020 kunnen mkb-bedrijven subsidie aanvragen om loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen, de vaardigheden van de werknemers up-to-date te houden of om een bedrijfsschool op te richten. Deze nieuwe regeling wordt ook wel de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM) genoemd. Het kabinet zal voor deze regeling structureel € 48 miljoen per jaar uittrekken.

N 20191120
Nieuws Alsnog onze Wab-informatiebijeenkomst bijwonen? 19/11/2019

De afgelopen weken hebben wij een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd over de Wet arbeidsmarkt in balans. Wij blikken terug op een drietal geslaagde bijeenkomsten.

Gebleken is dat er animo bestaat voor een nieuwe kennisbijeenkomst. Bij voldoende aanmeldingen organiseren wij daarom nóg een bijeenkomst op ons kantoor in Helmond.

N 20191119
Nieuws Aanzegging bij voorbaat in de arbeidsovereenkomst 19/11/2019

Als werkgever ben je verplicht om een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst uiterlijk één maand voor het einde schriftelijk te laten weten of het contract wordt verlengd of niet en onder welke voorwaarden. Deze verplichting geldt bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer. Op het moment dat de werkgever deze verplichting niet nakomt of de werknemer hierover te laat informeert, kan de werknemer aanspraak maken op een aanzegvergoeding. De aanzegvergoeding is gelijk aan een bruto maandsalaris als de werkgever niet heeft aangezegd. Als de werkgever te laat heeft aangezegd heeft de werknemer recht op een vergoeding naar rato.

N 20191119
Nieuws Wijst u uw werknemer op zijn recht op transitievergoeding? 18/11/2019

 

Wanneer een werkgever het dienstverband met een werknemer beëindigt of niet voortzet, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf dag één recht op deze vergoeding. Een werkgever dient deze vergoeding binnen één maand na het einde van het dienstverband uit te betalen. Betaalt een werkgever de transitievergoeding niet, dan kan de werknemer deze afdwingen bij de werkgever door binnen drie maanden na het einde van het dienstverband hiervoor een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter.

N 20191118
Nieuws Het UWV geeft nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag! 12/11/2019

Vanaf 1 oktober 2019 zijn de uitvoeringsregels met betrekking tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (BE) en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (LAO) gewijzigd.

N 20191112
Nieuws Hoge Raad: verplicht einde aan 'slapend dienstverband' 08/11/2019

De Hoge Raad heeft zich op 8 november 2019 uitgesproken over de vraag of, en zo ja onder welke omstandigheden, een werkgever als ‘goed werkgever’ akkoord moet gaan met het voorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van het ‘slapende dienstverband’, onderbetaling van een transitievergoeding

N 20191108
Nieuws STIKSTOF-bijeenkomst voor de AGRO-sector: hoe moeten we verder? 05/11/2019

Op woensdag 27 november 2019 organiseert Goorts + Coppens speciaal voor relaties en geïnteresseerden een geheel kosteloze informatieve bijeenkomst over stikstof. Sinds het Programma Aanpak Stikstof is gesneuveld, liggen veel vergunningstrajecten stil. Ondertussen heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek haar eerste advies uitgebracht, demonstreerden boeren op het Malieveld, stelden een aantal provincies hun beleid vast, en worden langzaam aan de eerst ideeën voor de toekomst geventileerd door het ministerie.

N 20191105
Nieuws STIKSTOF-bijeenkomst voor de Bouw- en Infra-sector: kan er weer gebouwd worden? 05/11/2019

Op donderdag 28 november 2019 organiseert Goorts + Coppens voor relaties en geïnteresseerden een geheel kosteloze informatieve bijeenkomst specifiek gericht op de bouw. Door de PAS-uitspraak van de Raad van State liggen vele nieuwbouwwijken, wegen en zelfs Lelystad Airport stil. Ondertussen heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek haar eerste advies uitgebracht, hebben vakbonden een noodwet geëist en zijn sommige provincies zelfs verder gegaan in hun beleid dan het kabinet voorstelde.  

N 20191105
Nieuws Dag van de Erfenis 01/11/2019

Neem op vrijdag 8 november 2019 tijdens de ‘Dag van de Erfenis' vrijblijvend contact met ons op, voor al uw vragen over erven, mediation en nalatenschap.

N 20191101
Nieuws WAB | Payroll 30/10/2019

Wijzigingen payroll na invoering van de WAB

Bij payroll neemt een payrollbedrijf het formele werkgeverschap over. Het personeel komt in dienst van het payrollbedrijf en als inlener heb je de zeggenschap over de werkzaamheden van de werknemer.

N 20191030
Nieuws Stikstofregels voor Limburgse boeren 28/10/2019

Limburgse boeren nu daadwerkelijk tegemoet gekomen. Het was al aangekondigd door het provinciebestuur van Limburg, maar ze zijn er. De versoepelde beleidsregels voor de Limburgse boeren. 

 

N 20191028
Nieuws WAB | Nieuwe ontslaggrond; de cumulatiegrond 24/10/2019

Wanneer je als werkgever een werknemer wil ontslaan, moet je daar een redelijke grond voor hebben. De wet kent acht ontslaggronden. De ontslaggrond die gekozen wordt bepaalt uiteindelijk welke procedure gevolgd moet worden.   

 

N 20191024
Nieuws WAB | Verschil in WW-premie tussen flexibele en vaste arbeidskrachten 16/10/2019

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB) in werking. Met de inwerkingtreding van de WAB gaat een aantal belangrijke regels voor zowel werkgevers, als werknemers veranderen. Zo ook bij WW-premie en het verschil tussen flexibele en vaste arbeidskrachten.

N 20191016
Nieuws Bestemmingsplan Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, herziening oktober 2019 14/10/2019

De afgelopen maanden zijn in het stededelijk gebied van de gemeente Gemert-Bakel een aantal ruimtelijke ontwikkelingen opgestart en gebundeld in het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, herziening oktober 2019”. Het gaat hier om een aantal ingrijpende veranderingen op verschillende locaties.

N 20191014
Nieuws Gratis informatiebijeenkomst WAB 10/10/2019

Wilt u graag horen wat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) betekent voor uw onderneming? En ontvangt u graag praktische tips, hoe u met deze wetswijziging om kunt gaan? Goorts + Coppens én Recht Direct praten u graag in een uurtje helemaal bij.

 

N 20191010
Nieuws Goed nieuws voor de bouw- en infrasector 10/10/2019

Zonder extra stikstof is er vanaf vrijdag weer een vergunning mogelijk. De 12 provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen verleend worden.

Er wordt weer toestemming gegeven voor stikstofgerelateerde activiteiten, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging en in veel gevallen feitelijk tot een daling van stikstofbelasting. Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen.

N 20191010
Nieuws WAB | Oproepovereenkomst 09/10/2019

De WAB maakt oproepkrachten een stuk minder flexibel!

In sommige branches is het heel gebruikelijk dat met oproepkrachten gewerkt wordt. Voordeel is natuurlijk de flexibiliteit van deze werknemers. Met de WAB wordt dit oproepen echter een stuk minder flexibel dan voorheen.

N 20191009
Nieuws Kabinet neemt advies Remkes over 09/10/2019

De eerste contouren van het maatregelenpakket zijn zichtbaar. Zoals verwacht schaart het kabinet zich achter het adviescollege Remkes. Die zekerheid is er sinds afgelopen vrijdag sinds de persconferentie van minister Schouten over de oplossing stikstofcrisis en de gepubliceerde brief van de Minister aan de kamer. Reden voor de stikstof-desk om in dit artikel de belangrijke zaken uit te lichten.

N 20191009
Nieuws Vrees voor openbaarmaking 08/10/2019

De Wob (staat voor Wet openbaarheid van bestuur) is een beruchte wet aan het worden. Werd hier enkele jaren nog veelvuldig misbruik van gemaakt om geld te verdienen ten laste van de overheid (door met name een aantal juridisch adviesbureaus ‘van het tweede stempel’), tegenwoordig liggen de zaken iets anders.

 

N 20191008