Verdeling bezittingen en schulden

Als je uit elkaar gaat moeten de gemeenschappelijke bezittingen en schulden verdeeld worden. Wat daar precies onder valt is afhankelijk van de vraag of je in getrouwd bent in gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt of hebt samengewoond met (of zonder) een samenlevingscontract.
In alle gevallen is het mogelijk dat er 3 vermogens naast elkaar zijn gaan bestaan: het privévermogen van jezelf (bijvoorbeeld een verkregen erfenis), het privévermogen van je ex-partner en het gezamenlijke vermogen. Het is niet altijd duidelijk wat privévermogen is en wat gemeenschappelijk vermogen is. Vaak zijn deze vermogens niet perfect van elkaar gescheiden gebleven en zijn vermogens samengevloeid.
Om je goed te kunnen informeren welke rechten en verplichtingen in jouw situatie aan de orde zijn, is het van belang zo volledig mogelijk te zijn in het verstrekken van informatie. Onderstaande checklist is een goede leidraad voor het verzamelen van de benodigde informatie zodat je deze kunt meenemen naar het gesprek met je advocaat.

Checklist Bezittingen en Schulden

De onderstaande Checklist  | benodigde stukken i.v.m. bezittingen en schulden is ook als pdf-bestand te downloaden, klik hier.


Voor een goede scheiding is het nodig dat u van al uw bezittingen en schulden een overzicht maakt. Ook verzamelt u zoveel mogelijk bewijsstukken van uw bezittingen en schulden en van de waarden. De lijst hieronder is een hulpmiddel bij het verzamelen van de stukken die u bij uw vFAS‐advocaat kunt inleveren in verband met het verdelen  / verrekenen van uw bezittingen en schulden. De advocaat kan u dan goed adviseren. Deze lijst heeft hoofdzakelijk betrekking op de gemeenschap van goederen.

 • Eigen woning / ander onroerend goed
  Eigendomsbewijs (notariële eigendomsakte) Recente aanslag Gemeentelijke Belastingen met vermelding WOZ waarde. Taxatierapport of alvast een (eigen) waarde inschatting.
 • Hypotheek
  Alle notariële hypotheekakten, zowel van de eigen woning als van ander onroerend goed. Jaaroverzichten hypotheekstanden afgelopen 2 jaar.
 • Kapitaalverzekeringen i.v.m. de eigen woning
  Een kapitaalverzekering is een levensverzekering die uitkeert wanneer de verzekerde in leven is. Een kapitaaluitkering kan ook zowel een uitkering bij leven als een even hoge uitkering bij overlijden bevatten. Deze vorm van kapitaalverzekering wordt een gemengde verzekering genoemd. Bij een kapitaalverzekering kan de verzekerde kiezen uit een spaar‐ of beleggingsverzekering. Verzamel de volgende papieren: Polissen, polisvoorwaarden van alle kapitaal verzekeringen i.v.m. de eigen woning Waardeoverzichten afgelopen 2 jaar Evt. meest recente stand opvragen / uitdraaien internetbankieren Vraag ook de afkoopwaarde op.
 • Overige kapitaalverzekeringen
  Polissen, polisvoorwaarden van alle overige kapitaal verzekeringen Waardeoverzichten afgelopen 2 jaar De meest recente stand opvragen / uitdraaien internetbankieren Afkoopwaarde opvragen.
 • Lijfrente polissen
  Polissen, polisvoorwaarden Waardeoverzichten afgelopen 2 jaar De meest recente stand opvragen / uitdraaien. Afkoopwaarde opvragen.
 • Auto, caravan, motor, boot etc.
  Merk, type, kenteken, kilometerstand noteren en evt. bijzonderheden (schade) Laten taxeren bij dealer  en / of ANWB koerswaarde opvragen (www.anwb.nl) Of draai waardes van vergelijkbare auto’s uit via internet (autotrader.nl, autotrack.nl, autoweek.nl/occasions).
 • Bankrekeningen en spaarrekeningen
  Bankafschriften van het afgelopen jaar en van het lopende jaar, van alle betaal‐ en spaarrekeningen: zowel de rekeningen op naam van één van u beiden, als en / of rekeningen.
 • Beleggingen
  Afschriften en recente overzichten van alle beleggingsproducten (aandelen, fondsen etc).
 • Spaarloonrekeningen / ‐ regelingen, Levensloop producten
  Afschriften van alle spaarloonrekeningen, ‐ verzekeringen / Levensloop producten.
 • Aanspraak vakantiegeld
  Als u bijvoorbeeld in februari gaat scheiden, is er al een fors deel van het vakantiegeld opgebouwd. De aanspraak op vakantiegeld kan in de verdeling worden betrokken.
 • Nalatenschap / vordering uit nalatenschap / onverdeelde nalatenschap / uitsluitingsclausule
  Is een naaste overleden in de afgelopen jaren, dan kan het zijn dat u een vordering heeft op de langstlevende echtgenoot van de overledene, die meestal pas opeisbaar is bij overlijden van de langslevende echtgenoot van de overledene. Die vordering moet gewaardeerd worden en in het kader van de verdeling mogelijk worden meegenomen. Ook kan het zijn dat iemand in uw familie (bijvoorbeeld een ouder) recent is overleden, terwijl de nalatenschap nog moet worden verdeeld. Ook hiervan moet u uw advocaat in kennis stellen. Soms ook heeft de erflater in een testament bepaald, dat alles wat wordt nagelaten, niet in enige gemeenschap van goederen etc. valt. We noemen dat een uitsluitingsclausule. Het kan dan zijn, dat een nalatenschap die u in het verleden heeft ontvangen, niet hoeft te worden verdeeld. Of misschien heeft u nog recht op verrekening ten opzichte van uw ex partner. Verzamel alles wat betrekking heeft op nalatenschappen. Testament, evt. verdelingsakte, aanslag successierecht, alle stukken.
 • Schenkingen tijdens het huwelijk gekregen?
  Ook schenkingen die u tijdens het huwelijk mogelijk heeft gekregen, kunnen net als nalatenschappen buiten een gemeenschap van goederen vallen, namelijk als dit bij de schenking is bepaald. Verzamel alle stukken van deze schenking.
 • Aanspraken op een ontslagvergoeding / smartengeld / overig privé vermogen
  Geef uw advocaat bewijsstukken van een door u / uw partner ontvangen ontslagvergoeding / smartengelduitkering / schadeuitkering / overig privé vermogen Een ontslagvergoeding die tijdens het huwelijk is uitbetaald in een stamrechtverzekering / lijfrente verzekering hoeft niet altijd geheel te worden verdeeld. Verzamel de ontslag stukken en bespreek dit met de advocaat. Voor een smartengeld‐ of schadeuitkering (bijvoorbeeld na een ongeluk) geldt, dat deze niet geheel in de verdeling hoeft te worden betrokken. Lever alle bewijs in bij uw advocaat, zodat deze u kan adviseren.
 • Inboedel
  Maak een zo compleet mogelijke lijst met alle te verdelen inboedelgoederen, bij voorbeeld onderverdeeld per kamer. Geef ook aan wie welk goed toegedeeld kan krijgen of doe hiervoor een voorstel.
 • Onderneming
  Heeft u een onderneming (eenmanszaak, VOF, maatschap, BV) of aandelen in een bedrijf? Voeg bewijsstukken bij: Uittreksel KvK van de onderneming(en) Statuten van de BV’s ‐ Holding(en) en werkmaatschappij(en) ‐  VOF contract, etc. Aandeelhoudersregister BV’s Jaarstukken onderneming van de afgelopen 3 jaar, incl. toelichting. Concept jaarrekening (update) Een waardering / eerste waarde indicatie van de onderneming / aandelen / rek‐courant positie.
 • Schulden
  Verzamel bewijsstukken van alle schulden en lever de meest recente overzichten / afschriften in. Het gaat om alle schulden, incl. debetstanden op betaalrekening, leningen bij de banken, schulden aan postorderbedrijven, studieschulden IBG etc. etc. Geef een omschrijving van de besteding van de gelden / de redenen van ontstaan van de schuld.
 • Heeft u privé geld geïnvesteerd in een gemeenschappelijke bezitting?
  Stel: u heeft 5 jaar geleden een erfenis / schenking ontvangen met een uitsluitingsclausule en u heeft die erfenis gebruikt als onderdeel van de financiering van een nieuwe woning. Dan heeft u bij echtscheiding ongetwijfeld nog iets te verrekenen met uw aanstaande ex‐echtgenoot. Verzamel hiervan zoveel mogelijk stukken (van de erfenis, maar ook van de investering in het gemeenschappelijk bezit. Stel de advocaat in ieder geval op de hoogte hiervan.

 

Deze lijst is niet uitputtend bedoeld. Ga altijd zelf na of u alle bezittingen en schulden heeft vermeld.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×