Is het stikstofslot weer geopend voor de bouw- en infrasector?

Eind november 2019 organiseerde ons kantoor voor de bouw- en infrasector een stikstofbijeenkomst. Sinds onze stikstofbijeenkomst is het niet stil gebleven in politiek Den Haag. Ondanks dat een bekend gezegde luidt ‘haastige spoed is zelden goed’, was een spoedwet om de ‘stikstofcrisis’ te lijf te gaan hard nodig.

Het hing er nog even om, maar de ‘Spoedwet stikstof’ haalde de finish vlak voor de jaarwisseling. Op 17 december 2019 stemde de Eerste Kamer voor. Per 1 januari 2020 is de spoedwet in werking getreden. Inmiddels krijgt de spoedwet handen en voeten vanuit Den Haag. Deze biedt namelijk de mogelijkheid om verdere maatregelen te nemen. Nadere regelgeving, de zogeheten spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur, ligt nu ter consultatie voor tot en met 9 januari 2019. Is het stikstof-slot dan eindelijk weer geopend? Wij informeren u graag verder over de spoedaanpak die nu in procedure is.

Spoedwet

Kort samengevat voorziet de spoedwet in noodzakelijke aanpassing van de natuurregelgeving. Dit is belangrijk om de vergunningverlening weer op gang te helpen. Het zal u niet ontgaan zijn dat de vergunningverlening zo goed als stil is komen te liggen. Zo daalde in de periode augustus tot en met oktober het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwe woningen met bijna 30% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit zal zorgen voor de nodige vertraging van projecten. Om de vergunningverlening voor de bouw- en infrasector op gang te helpen zijn twee belangrijke opties opgenomen in de spoedwet. Weer terug van weggeweest is de optie op het invoeren van een drempelwaarde. Het gaat dan om een zogeheten regionale drempelwaarde. Projecten onder deze zogeheten drempelwaarde hebben geen natuurvergunning nodig. Indien een drempelwaarde wordt ingevoerd dan Nieuw is de mogelijkheid om een stikstofregistratiesysteem in te stellen.

Spoedaanpak stikstof bouw- en infrastructuur

Algemeen
De spoedaanpak geeft handen en voeten aan een stikstofregistratiesysteem. Hoe gaat dit beoogde systeem in zijn werk? De beschikbare ruimte die vrijkomt door een maatregel wordt voor elk Natura 2000-gebied geregistreerd. Het gaat daarbij om ruimte die vrijkomt door maatregelen die uniek en direct gekoppeld zijn aan het registratiesysteem. Omdat natuurherstel ook nodig is kan ten hoogste 70% van de vrijgekomen ruimte worden ingezet voor de ontwikkeling van bouwprojecten.
Over welke maatregelen hebben we het specifiek? Er zal gerekend worden met de ruimte die vrij gaat komen door het maatregelenpakket van de minister, welke is aangekondigd in december 2019. Vooralsnog zal slechts gerekend worden met de ruimte die vrijkomt door de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen tot 100 km per uur. In later stadium zal ook gerekend worden met de ruimte die vrijkomt door de reeds bekende gemaakte andere maatregelen: verandering van de samenstelling van veevoer en verhoging van het subsidieplafond van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. De spoedaanpak biedt hiervoor al de mogelijkheid, maar eist enkele waarborgen alvorens gebruik mag worden gemaakt van de ruimte. Als aan de wettelijke waarborgen wordt voldaan, kan de ruimte worden ingezet. Hetzelfde geldt voor de maatregelen die worden genomen door provincies en gemeenten na 1 januari 2020.
De toelichting bij de spoedaanpak oppert verder de mogelijkheid om te gaan rekenen met ruimte die beschikbaarheid komt door andere maatregelen dan de tot nu toe genomen maatregelen. Voor dit laatste, andere maatregelen op nationaal niveau, zal wijziging van de regelgeving noodzakelijk zijn.

Wie gaat mijn vergunning afgeven en hoe gaat dat in zijn werk?
Gedeputeerde Staten van de provincie zijn het bevoegd gezag voor de vergunningverlening voor een activiteit die van invloed is op de natuur en waarvoor een vergunning nodig is (uitzonderingen daargelaten). De spoedaanpak verandert hieraan niets. In geval van een vergunningsaanvraag voor een woningbouwproject controleren Gedeputeerde Staten of het project gebruik mag maken van de depositieruimte uit het stikstofregistratiesysteem. Ruimte kan worden toegedeeld of gereserveerd. Dit wordt afhankelijk gesteld van de vraag of u een losse aanvraag doet voor een natuurvergunning of een omgevingsvergunning aanvraagt waarin toestemming nodig is voor de activiteit natuur.

De toedeling of reservering vindt steeds plaats per tijdvak van zes weken. Indien noodzakelijk mogen Gedeputeerde Staten een voorkeursvolgorde hanteren. De bepaling van de voorkeursvolgorde moet wel voldoen aan bepaalde criteria.

Wanneer kan je gebruikmaken van de mogelijkheden die de spoedaanpak biedt?

Op basis van onderstaand vraag-stappenplan kunt u checken of uw project onder de nu beoogde spoedaanpak gaat vallen en voldoet aan de specifiek gestelde eisen voor een aanvraag.
1. Kan uw project afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen hebben voor een Natura 2000-gebied?
2. Betreft uw project een woningbouwproject?
3. Is het project noodzakelijk voor de realisatie van 75.000 woningen in 2020 (in verband met het halen van de doestelling van 700.000 woningen in 2025)?
Kunt u bovenstaande vragen alle beantwoorden met ‘ja’ dan valt uw project binnen de reikwijdte van de spoedaanpak. Het project komt dan in aanmerking voor het gebruik van ruimte die is opgenomen in het stikstofregistratiesysteem. Bij uw aanvraag moet u verder rekening houden met specifieke vereisten aan de aanvraag. Ga daarom na of u ook de volgende vragen met ‘ja’ kan beantwoorden.
4. Is het woningbouwproject nauwkeurig omschreven in de aanvraag? Verplicht is in ieder geval om het volgende aan te geven:
• Type te realiseren woningen
• Aantal te realiseren woningen
• De aan te leggen wegen, waterhuishoudkundige maatregelen en nutsvoorzieningen
• Overzicht van de stikstofemissiebronnen die zijn gehanteerd als uitgangspunt voor de depositieberekening in Aerius Calculator
5. Is er een emissiereductieplan toegevoegd bij de aanvraag?

Waar moet u verder mee rekening houden?

Het Adviescollege Remkes heeft in september al aangegeven dat er in de bouw winst is te behalen door modulair, energieneutraal, circulair en natuurinclusief te bouwen en door beter gebruik te maken van innovatieve technieken en materialen.
Hier wordt in de spoedregelgeving al rekening mee gehouden. Als u een vergunning krijgt waarbij gebruik is gemaakt van het stikstofregistratiesysteem moet u rekening houden met bepaalde voorschriften die aan de vergunning worden verbonden. Aan de verlening van een vergunning op basis van het stikstofregistratiesysteem worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:
a) binnen het project of de locatie van het project worden de mogelijkheden tot intern salderen ten volste benut;
b) de woningen worden niet aangesloten op een distributienet voor aardgas;
c) het project wordt uitgevoerd overeenkomstig het emissiereductieplan en tijdens de bouw worden alle overige maatregelen getroffen die redelijkerwijs van de vergunninghouder kunnen worden gevergd om stikstofdepositie te beperken;
d) het project wordt binnen drie jaar vanaf de datum waarop de vergunning onherroepelijk is geworden, gerealiseerd.

Vragen?
Er wordt dus hard gewerkt aan spoedregelgeving. Uiteraard volgen wij deze ontwikkelingen op de voet. Heeft u vragen of wilt u anderszins gebruikmaken van onze expertise? Neem gerust contact op met onze stikstofdesk. De stikstofdesk is te bereiken via: stikstof@gca.nl, 0493 35 20 70.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Irene van Geel

Irene van Geel

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×