Inlener verantwoordelijk voor naleving Wet Arbeid Vreemdelingen

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Sinds 1 januari 2012 is de Inspectie SZW werkzaam. De Inspectie SZW houdt onder andere toezicht op de naleving van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs. Zijn er bedrijven die zich niet aan de wet houden, dan worden deze opgespoord en gesanctioneerd.

Wet Arbeid Vreemdelingen
Uit de WAV vloeit voort dat er door niet-Nederlanders in Nederland niet gewerkt mag worden zonder tewerkstellingsvergunning. Uitgezonderd van deze verplichting zijn personen met de nationaliteit van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (behalve Kroatië) en Zwitserland.

Een werkgever die een vreemdeling zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning voor zich laat werken, kan door de Inspectie SZW een boete opgelegd krijgen van € 12.000,00 per vreemdeling.

Uitspraak kantonrechter te Amsterdam
Op 4 maart 2014 heeft de kantonrechter te Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak betreffende een gecertificeerd uitzendbureau voor schoonmaakpersoneel, waarvan de inlener al jaren schoonmaakdiensten afneemt. Op enig moment stelt de Inspectie SZW een administratief onderzoek in bij het uitzendbureau. Uit dat onderzoek volgt dat het uitzendbureau de WAV heeft overtreden. Een schoonmaker beschikt namelijk niet over de vereiste tewerkstellingsvergunning. De betreffende schoonmaker was onder andere werkzaam bij inlener. Zowel het uitzendbureau als de inlener hebben vervolgens een boete opgelegd gekregen wegens het niet naleven van de voorschriften van de Wet arbeid vreemdelingen.

Beoordeling
De inlener vordert dat het uitzendbureau wordt veroordeeld tot betaling van de boete (€7.500,00) ten titel van schadevergoeding.  Het uitzendbureau is volgens de inlener toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen bestaande overeenkomst, doordat zij de schoonmaakwerkzaamheden heeft laten verrichten door een vreemdeling die niet beschikte over de vereiste tewerkstellingsvergunning.

Het uitzendbureau voert terecht aan dat het systeem van de WAV meebrengt dat iedere werkgever in de keten verantwoordelijk is voor de juiste naleving van de wet. Hoewel de inlener van het uitzendbureau mocht verwachten dat zij een persoon ter beschikking zou stellen die aan alle regels voldoet, is de inlener daarmee niet ontslagen van haar verplichtingen uit de WAV. De inlener heeft nimmer onderzocht of het voor de schoonmaker was toegestaan om in Nederland arbeid te verrichten. De boete kan dan ook niet verhaald worden op het uitzendbureau, aangezien de inlener ook een eigen uit de WAV voortvloeiende verantwoordelijkheid heeft.

Tip
Hou er rekening mee dat vanaf 1 januari 2014 een tewerkstellingsvergunning nog maar voor één jaar wordt toegekend. Pas als de werknemer vervolgens vijf jaar in Nederland heeft gewerkt, mag hij zonder tewerkstellingsvergunning werken (voorheen was dat na drie jaar).

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×