Indienen van een schadevergoeding door gewijzigde regelgeving zoals gewijzigde eisen omtrent luchtwassers

In een uitspraak van 21 juli 2021 verweesde staatssecretaris naar een schadevergoedingsregeling als een belanghebbende wordt benadeeld door gewijzigde regelgeving. Het ging in dit geval om veehouders die te maken krijgen met gewijzigde wetgeving nadat zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingediend. In gevallen waarbij wetgeving wordt gewijzigd nadat er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd is het mogelijk om een schadevergoeding in te dienen. Wij leggen uit hoe, en op welke manier een schadevergoeding kan worden ingediend.

Wat was er aan de hand?
De veehouder uit de gemeente Rucphen diende een aanvraag voor een omgevingsvergunning in voor het uitbreiden van zijn varkenshouderij. De veehouder wil zijn varkenshouderij uitbreiden door twee nieuwe stallen te bouwen waar 1200 varkens in gehouden kunnen worden. De gemeente weigerde een vergunning te verlenen omdat de aanvraag niet voldeed aan de eisen uit de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv).

Op het moment dat de varkenshouder de aanvraag indiende en het moment dat de gemeente de aanvraag in behandelding had, werden de geuremissiefactoren gewijzigd. De gewijzigde factoren leidden ertoe dat de vergunning niet voldeed aan de eisen die op dat moment van toepassing waren.

Wijzigen van de emissiefactoren
Tot 20 juli 2018 ging de Rgv ervan uit dat een biologisch gecombineerd luchtwassysteem in een stalsysteem van het type BWL 2009.12 een geurreductie van 85% kon behalen. Vanaf 20 juli 2018 is bijlage 1 van de Rgv aangepast in die zin dat de geuremissiefactoren van dieren die worden gehouden in een stalsysteem van het type BWL 2009.12 met een gecombineerd luchtwassysteem zijn gebaseerd op een geurreductie van 45%. Voor een chemisch gecombineerd luchtwassysteem in een stalsysteem van het type BWL 2006.14 gold tot 20 juli 2018 dat werd uitgegaan van een geurreductie van 70%. Vanaf 20 juli 2018 geldt voor dit typeluchtwasser een geurreductie van 30%. De aanleiding voor de verhoging van de geuremissiefactoren is gelegen in de resultaten van twee onderzoeken.

De veehouder voerde aan dat deze eisen niet zomaar mochten worden aangepast. De rechter oordeelde echter dat de staatssecretaris in redelijkheid uit voorzorg de geuremissiefactoren uit de Rgv mocht wijzigen.

De staatssecretaris wees op de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019. Op basis van deze beleidsregel is het mogelijk om schadevergoeding te krijgen wanneer iemand schade lijdt of zal lijden als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een door of namens de minister aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid of taak. In dit geval gaat het om de rechtmatige aanpassing van de geuremissiefactoren die er toe leiden dat op het ene moment nog wel een vergunning verleend kan worden en het andere moment niet.

Het is dus mogelijk om op basis van die Beleidsregel een verzoek om nadeelcompensatie in te dienen wanneer er tussen het moment van de aanvraag en het moment dat het bestuursorgaan beslist op de aanvraag een wijziging in normstelling plaatsvindt die tot schade leidt.

Eisen aanvraag nadeelcompensatie
Bij het indienen van het verzoek om schadevergoeding moet er aan een aantal eisen worden voldaan. Zo moet het verzoek zijn ondertekend en van een datum zijn voorzien. Daarnaast moet de naam en adres van de verzoeker worden bijgevoegd.

Het verzoek moet ook een reden bevatten waarom er schade is ontstaan, de aard en de omvang van de schade met daarbij een specificatie van het bedrag van de schade. Tevens moet er een omschrijving van de wijze waarop de schade dient te worden vergoed worden bijgevoegd. Wanneer het gaat om inkomensschade moeten de jaarrekeningen en de maandcijfers van de afgelopen drie jaar met een handtekening van de bestuurder van de onderneming worden meegestuurd. Wanneer het verzoek tot schadevergoeding niet compleet is, wordt een termijn gesteld om alsnog de stukken aan te leveren.

Wat kunnen wij doen voor jou?
We kunnen ons goed voorstellen dat er vragen zijn over de regels rondom de vergoeding. Neem gerust vrijblijvend met ons contact op. Dat kan via info@gca.nl of telefonisch op ons algemene nummer (088 0034 300), maar rechtstreeks contact zoeken met een van de advocaten die thuis zijn in deze materie (Ruud Verkoijen, Lars Pronk, Niels Crooijmans, Annelies Plooij of Irene van Geel) kan natuurlijk ook. We ontvangen je graag op ons kantoor, waar de koffie uiteraard klaar staat.* Waar nodig verwijzen we je door binnen ons uitgebreid netwerk aan adviseurs die met jou de aanvraag in orde kunnen maken. Wij staan in ieder geval klaar voor al de juridische vragen die er zijn rondom deze regeling en helpen je juridisch waar nodig.

Zoals gezegd, kunt u ons op ons algemene nummer bereiken maar rechtstreeks kan natuurlijk ook. Onze telefoonnummers vindt u op onze website www.gca.nl

*We kunnen ook ons voorstellen dat in de vreemde corona-tijden je liever thuis wilt blijven. Ook dit is voor ons geen probleem. Een digitaal gesprek met één van onze advocaten is ook mogelijk.

 

 

 

 

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×