Huisvesting van arbeidsmigranten: waar mogen zij komen?

Op veel plekken in Nederland wordt de laatste tijd huisvesting van arbeidsmigranten (en statushouders) geregeld. Maar, veel burgers willen dit liever niet bij hen in de buurt. Wat kun je hier tegen doen?

Landelijk beleid

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders gemeenten een plaats moeten geven om te wonen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) koppelt vergunninghouders aan gemeenten. De gemeenten moeten dan passende woonruimte aanbieden. De gemeenten beslissen zelf wat voor soort woningen ze aanbieden. De gemeente is dus verplicht om huisvesting voor deze arbeidsmigranten te regelen. De Rijksoverheid bepaalt hoeveel arbeidsmigranten er per gemeente gevestigd worden. Waar en op welke manier zij gevestigd worden, is aan de gemeente zelf.

Bevoegdheid van de gemeente

In elke gemeente zijn een of meerdere bestemmingsplannen van toepassing. In een bestemmingsplan worden alle gebruiks- en bouwregels opgenomen voor een bepaald gebied.

Indien niet in het bestemmingsplan is opgenomen dat huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk is, dan kunnen deze in beginsel niet op deze plek worden gevestigd. Op grond van artikel 2.1, eerste lid, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) is het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan verboden.

Echter, voor de gemeente is het mogelijk om van dit bestemmingsplan af te wijken. Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, van de Wabo, zijn er drie mogelijkheden om strijdigheid met het bestemmingsplan te voorkomen: (1) de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, (2) de kruimelgevallen en (3) de buitenplanse afwijkingsbevoegdheid.

De binnenplanse afwijkingsbevoegdheid kan worden toegepast indien in het bestemmingsplan is opgenomen dat er van het bestemmingsplan afgeweken kan worden middels een omgevingsvergunning. De kruimelgevallenregeling is een regeling voor uitputtend bepaalde categorieën van gevallen (waarvoor geen binnenplanse mogelijkheden zijn) waarin van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Deze categorieën zijn opgenomen in een zogenaamde Algemene maatregel van bestuur. Er kan zo bijvoorbeeld tijdelijk worden afgeweken van het bestemmingsplan. De buitenplanse afwijkingsbevoegdheid is de mogelijkheid om met een omgevingsvergunning die voorzien is van een ruimtelijke onderbouwing af te wijken van het bestemmingsplan.

Bij alle drie de mogelijkheden moet er getoetst worden aan een goede ruimtelijke ordening. Er mag dus alleen worden afgeweken van het bestemmingsplan om huisvesting voor arbeidsmigranten mogelijk te maken, als daarmee wordt voldaan aan de eis van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij moet getoetst worden aan verschillende omgevingsaspecten, zoals verkeer, bodem, water, geluid, lucht en externe veiligheid.

Naast deze mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan, is het ook mogelijk om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Dit kost echter meer tijd voor de gemeente.

Wat nu?

Tegen al deze mogelijkheden kun je bezwaar maken of beroep instellen. In zo’n procedure zal er dan aangevoerd en aangetoond moeten worden dat er geen sprake van een goede ruimtelijke ordening, en dat met de huisvesting jouw woon- en leefklimaat in het geding komt. Dit kan onder meer het geval zijn als er geluidsoverlast is, te weinig parkeerplekken zijn of de externe veiligheid in het geding komt. Maar ook indien je je bedrijfsactiviteiten door de komst van woningen niet meer kan voortzetten, doordat de woningen bijvoorbeeld direct tegen jouw perceel komen te liggen, waardoor je je gewassen niet meer kan spuiten.

Neem contact met ons op

Tegen huisvesting van arbeidsmigranten in jouw gemeente is in beginsel niets te doen. Maar, over de juiste plek binnen de gemeente is nog wel een discussie mogelijk. Mocht er huisvesting van arbeidsmigranten in jouw nabije omgeving worden geregeld, neem dan contact op met een van onze advocaten van team Omgeving & Milieu. We bekijken graag samen met je de mogelijkheden.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×