Het CMR-verdrag bij vervoer over de weg

Vanuit Nederland worden grote hoeveelheden goederen over de weg naar het buitenland vervoerd. Omgekeerd worden ook veel goederen via de weg Nederland in getransporteerd. Op de vervoerovereenkomsten die aan deze transporten ten grondslag liggen, is in het grootste deel van de gevallen het CMR-verdrag van toepassing. De afkorting CMR staat voor: Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route.
 
Toepasselijkheid 
Het CMR-verdrag is van toepassing indien de plaats van inontvangstneming van de goederen in een ander land is gelegen dan de plaats waarvoor de goederen zijn bestemd en indien tenminste één van beide landen is aangesloten bij het verdrag. De vervoerovereenkomst wordt vastgelegd in een vrachtbrief die een groot aantal gegevens bevat over het transport en de goederen die worden vervoerd. De vrachtbrief levert een volledig bewijs van de voorwaarden waaronder de vervoerovereenkomst is gesloten en van de ontvangst van de goederen door de vervoerder.

Aansprakelijkheid vervoerder
Een in de praktijk zeer belangrijk onderdeel van het CMR-verdrag is de regeling van de aansprakelijkheid van de vervoerder. De vervoerder is namelijk in beginsel aansprakelijk voor het gehele of gedeeltelijke verlies van goederen en voor beschadiging die ontstaat tussen de ontvangst en de aflevering van de goederen. Het verdrag kent echter een bepaling die de aansprakelijkheid van de vervoerder in vergaande mate beperkt.

Schadevergoeding 
Indien blijkt dat de vervoerder de schade van de opdrachtgever moet vergoeden, is de schadevergoeding beperkt tot 8,33 rekeneenheden voor elk ontbrekend kilogram bruto-gewicht. Met de term rekeneenheid wordt aansluiting gezocht bij het bijzondere trekkingsrecht zoals dit door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is vastgesteld. Dit klinkt erg ingewikkeld, maar in de praktijk komt het erop neer dat voor elke ontbrekende kilogram bruto-gewicht € 8,97 wordt vergoed. In het geval van computers en mobiele telefoons leidt dit ertoe dat slechts een fractie van de daadwerkelijke waarde wordt vergoed. Immers is het gewicht van dergelijke goederen laag en de waarde ervan is hoog.

Verjaring 
Daarnaast kent het CMR-verdrag een relatief korte verjaringstermijn. De verjaringstermijn bedraagt in beginsel één jaar en in gevallen van opzet of schuld drie jaar. Het moment van aanvang van de verjaringstermijn wordt ook door het verdrag geregeld. De verjaring kan worden geschorst door een schriftelijke vordering tot schadevergoeding in te stellen. De termijn wordt hervat op het moment van (gedeeltelijke) afwijzing van de vordering. Gezien de korte termijnen is het van groot belang om tijdig een procedure te starten om verjaring van een vordering te voorkomen.

Het CMR-verdrag bevat een groot aantal regels met betrekking tot wegvervoer tussen bijna alle Europese landen. Veel van de regels uit het verdrag wijken af van het gewone wettelijke systeem. Het is dus van groot belang om je goed te laten voorlichten omtrent de inhoud en de gevolgen van het verdrag.

Voor meer informatie omtrent vervoerovereenkomsten kun je contact opnemen met Luc Tacx, vakgroepleider Onderneming op 0475-420033 of via l.tacx@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×