Eerste stap voor de legalisering van PAS-melders

Op 10 november 2021 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een ontwerp van het legalisatieprogramma PAS-meldingen gepubliceerd. Dit legalisatieprogramma is voor de minister een eerste stap om te voldoen aan de verplichting tot het legaliseren van de PAS-melders, zoals per 1 juli 2021 in de Wet Natuurbescherming is opgenomen.
Het huidige legalisatieprogramma is een ontwerpversie. Dit houdt in dat er een mogelijkheid bestaat tot het indienen van zienswijze tegen dit programma.

Naar verwachting wordt het definitieve programma begin 2022 vastgesteld. Binnen drie jaar na de vaststelling van het programma moeten de maatregelen getroffen zijn waarmee legalisatie van alle PAS-meldingen mogelijk is.

 

Ontwerp legalisatieprogramma PAS-meldingen

Het legalisatieprogramma bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gericht op de legalisatie van PAS-meldingen. Deel twee is de uitbreiding van het programma met meldingsvrije activiteiten.

In het eerste deel van het programma staat vermeld dat er wordt beoogd om de PAS-meldingen te legaliseren door middel van bronmaatregelen. Voor het legaliseren van PAS-melders zal totaal 11 mol/ha/jr nodig zijn. Dit wordt beoogd met behulp van stikstofruimte uit het Stikstof Registratie Systeem (SSRS).

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Maatregel gerichte opkoop (MGO) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) zijn maatregelen die onder andere voor het legaliseren van de meldingen worden ingezet. De stikstofruimte die ontstaat als gevolg van het doorvoeren van deze bronmaatregelen wordt 30 procent afgeroomd, waarna de overige 70 procent wordt toegevoegd aan het SSRS.

Op weg naar legalisatie

Om in aanmerking te komen voor legalisatie moeten PAS-melders (wederom) gegevens aanleveren bij de RVO. Deze termijn loopt tot 1 december 2022. Daarna zal de provincie de aanvraag nogmaals beoordelen en aan de hand van wet- en regelgeving controleren of legalisatie mogelijk is, of dat een vergunning verlenen niet nodig is.

De provincie zal kijken of intern salderen een mogelijkheid kan bieden. In het kader van rechtszekerheid bestaat er een mogelijkheid om een vergunningaanvraag in te dienen voor intern salderen. Intern salderen is niet meer vergunningsplichtig en met deze positieve afwijzing ontstaat er formele rechtskracht. Voor de aanvraag van een positieve afwijzing moeten wel leges worden betaald. Indien intern salderen geen mogelijkheid biedt zal er worden gekeken naar extern salderen.

Extern salderen zal gebeuren aan de hand van bronmaatregelen. Met de eerdergenoemde bronmaatregelen worden bedrijven opgekocht of beëindigd middels een subsidie waardoor er op die plek ruimte ontstaat voor legalisatie. De depositiereductie die dat oplevert kan dan op eenzelfde plek ingezet worden, bijvoorbeeld voor het legaliseren van een PAS-melder.

Het verlenen van een vergunning zal via de gebruikelijke procedure verlopen. Dat houdt in dat er een ontwerpvergunning wordt verleend en dat er zes weken de tijd staat om een zienswijze in te dienen tegen deze vergunning. Vervolgens kan er beroep en eventueel hoger beroep worden aangetekend tegen de vergunning. De verwachting is dat het proces van vergunningverlening van de PAS-melders vanaf medio 2022 op gang zal gaan komen.

Uiteindelijke zulle alle positief geverifieerde meldingen die een vergunning nodig hebben worden gelegaliseerd. De vergunningen zullen gelegaliseerd worden op volgorde van binnenkomst bij het bevoegd gezag. In de praktijk kan het echter zo zijn dat er in een bepaalde regio meer vergunningsmogelijkheden zijn dan in andere regio’s.

Vergoeden kosten

Initiatiefnemers hebben een melding gekregen om benodigde gegevens aan te leveren als zij hun PAS-meldingen willen legaliseren. Om de kosten van het legaliseren van de melding voor initiatiefnemers te beperken, bestaat er sinds kort een subsidiemogelijkheid tot het vergoeden van deze kosten. Denk hierbij ook aan kosten die door externe bureaus worden gemaakt om gegevens aan te leveren. Op basis van gemiddelde kosten heeft de minister bepaald om voor €1600,- tegemoet te komen in de kosten. Een aanvraag kan worden ingediend in de periode van 15 november 2021 tot en met 30 november 2022.

Neem contact op, de koffie staat klaar
Wil je naar aanleiding van het ontwerp legalisatieplan zienswijze indienen? Of is er misschien juridische ondersteuning gewenst bij het aanvragen van tegemoetkoming van de kosten? Neem dan gerust vrijblijvend met ons contact op. We bekijken jouw situatie kritisch en bepalen samen welke stappen te nemen zijn. Contact met ons opnemen kan via info@gca.nl of telefonisch op ons algemene nummer (088 0034 300), maar rechtstreeks contact zoeken met een van de advocaten kan natuurlijk ook. We ontvangen je graag op ons kantoor, waar de koffie uiteraard klaar staat. We kunnen ook ons voorstellen dat in de vreemde Corona-tijden je liever thuis wilt blijven. Ook dit is voor ons geen probleem. Een digitaal gesprek met één van onze specialisten is ook mogelijk.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×