Een brief van de overheid niet ontvangen?

De overheid neemt besluiten schriftelijk. Tegen besluiten kan bezwaar en beroep worden aangetekend. De termijn daarvoor bedraagt 6 weken en gaat lopen op de dag na verzending van het besluit door de overheid. Het gebruik maken van een rechtsmiddel moet altijd op tijd gebeuren. 

Indien te laat bezwaar wordt gemaakt, wordt de bezwaarmaker niet- ontvankelijk verklaard. Het bezwaarschrift wordt niet behandeld en het aangevallen besluit treedt in werking. Dit is echter anders indien het de bezwaarmaker niet verweten kan worden dat niet tijdig bezwaar is aangetekend.

Een voorbeeld
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde over zo’n kwestie op 1 mei 2013. De bezwaarmaker had niet tijdig actie ondernomen, simpelweg omdat hij het besluit van de gemeente niet had ontvangen. Hij voerde ter onderbouwing van zijn standpunt aan dat zich rond de datum van verzending van het besluit problemen met de postbezorging hadden voorgedaan.

De Raad van State stelde vast dat het besluit door de gemeente niet aangetekend was verzonden. In zo’n situatie, is het in beginsel aan het bestuursorgaan om aannemelijk te maken dat het besluit wel is ontvangen.

Verzending aannemelijk maken
Volgens de Raad van State was het op de brief vermelde adres correct. Dan kan worden volstaan met het aannemelijk maken dat de brief ook is verstuurd. De Raad van State verlangt, dat het besluit is voorzien van een  juiste adressering, een verzenddatum en er een deugdelijke verzendadministratie bestaat.

Als het bestuursorgaan dit aantoont, ligt het op de weg van de geadresseerde om het vermoeden dat de brief is verstuurd en ontvangen te ontzenuwen.  Het is voldoende dat door de argumenten die worden aangevoerd de ontvangst van het besluit redelijkerwijs kan worden betwijfeld.

Uitspraak Raad van State
In deze concrete situatie toonde de gemeente aan dat de brief aan het juiste adres was gericht en uit het postregistratiesysteem bleek dat het besluit was verzonden. De Raad van State nam vervolgens aan dat het college aannemelijk gemaakt had dat het besluit was verzonden. Het verweer van de geadresseerde, dat er rond de tijd van de verzending problemen waren met de post, werd door de Raad van State verworpen. Volgens de Raad van State had de geadresseerde geen aanknopingspunten aangevoerd waardoor aan de ontvangst van het besluit getwijfeld moest worden.

Conclusie
Bezwaar moet dus binnen de wettelijke bezwaartermijn worden aangetekend. Dat lukt natuurlijk niet als het besluit niet is ontvangen. In beginsel dient het bestuursorgaan dan aannemelijk te maken dat het besluit is verzonden. Als dat lukt, moet u goede argumenten hebben om hard te maken dat het besluit toch niet bij u is aangekomen. Dat valt vaak niet mee.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Peter Goumans, advocaat Overheid en Omgeving. U kunt hem bereiken via p.goumans@gca.nl of 0492-780193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×