De Wabo komt eraan!

Het bestuursrecht staat bol  van nieuwe ontwikkelingen. Per 1 juli 2008 trad de Wet ruimtelijke ordening in werking. De Algemene wet bestuursrecht (bestuursprocesrecht) is aangevuld. Nog maar kort geleden is de Crisis en Herstelwet in werking getreden. Daarmee zijn ook diverse wetten, zoals de Onteigeningswet, de Woningwet en de Wet ruimtelijke ordening op onderdelen gewijzigd.

Al wat langer geleden is de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangekondigd, maar tot invoering daarvan kwam het steeds maar niet. De Minister van VROM heeft bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de Wabo op 1 oktober dit jaar echt kan worden verwacht.

Al deze veranderingen maken het milieurecht en het ruimtelijk bestuursrecht complex. Om die reden is door de regering een complete herziening van het omgevingsrecht aangekondigd. Dat wordt een uitdaging van formaat. De Wabo is een tussenstap naar een nieuw wetboek omgevingsrecht.

Omgevingsvergunning
De Wabo brengt ondertussen al wel een stevige verandering. In de kern komt die verandering er op neer dat met één vergunningaanvraag alle voor een project benodigde vergunningen in een keer kunnen worden geregeld. Voor de realisatie van een project is dus nog maar één vergunning (de omgevingsvergunning) nodig. Aparte aanvragen voor een milieuvergunning, bouwvergunning, kapvergunning, inritvergunning en dergelijke zijn niet langer nodig. Ook de rechtsbescherming wordt gekanaliseerd. Vooral voor de milieuvergunning betekent dat een forse verandering. De Raad van State oordeelt straks nog steeds in hoogste instantie, maar daarvóór staat beroep open op de rechtbank. Op dit moment hebben rechtbanken geen rol in beroepsprocedures tegen milieuvergunningen. Grote winst is dus dat niet langer een veelvoud van procedures nodig is.

Procedure
De nieuwe wet is echter vooral een procedurele wet: de beslisprocedure is gestroomlijnd. Door burgemeester en wethouders moet de aangevraagde vergunning echter nog steeds worden getoetst aan de regels die gelden voor de huidige afzonderlijke vergunningaanvragen. Inhoudelijk verandert er dus niets.
De Wabo levert de vergunningaanvrager een stuk gemak op. De gemeente daarentegen moet achter de schermen regelen dat een complete toetsing van de vergunningaanvraag plaatsvindt. Daartoe is een complexe automatiseringsoperatie op touw gezet. Tegelijkertijd is ook de afstemming geregeld met andere overheden zoals de provincie. Waar nu vergunningen nodig zijn van meerdere overheden (bijvoorbeeld gemeente én provincie) lost de Wabo dat straks op via de verklaring van geen bedenkingen.

Valkuil
De Wabo is een complexe tussenstap. Want als de aanvraag op één onderdeel niet kan worden ingewilligd moet de hele omgevingsvergunning worden geweigerd. Dan is al het voorwerk voor niets geweest. Daarom is het zaak een aanvraag goed voorbereid te doen om kostbare teleurstellingen te voorkomen. De specialisten van de Vakgroep Bestuursrecht van Goorts & Coppens Advocaten kunnen je met raad en daad bijstaan.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Irene van Geel, vakgroepleider Bestuursrecht op 0493-352070 of viai.van.geel@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×