De positie van schuldeisers in een faillissement

Wanneer een schuldenaar failliet wordt verklaard, verliest deze het beheer over zijn vermogen en komt de boedel onder beheer van een curator. Een curator is een advocaat die wordt benoemd om het faillissement af te handelen. De curator behartigt de belangen van de schuldeisers. De gefailleerde moet de curator om toestemming vragen voor elke rechtshandeling die financiële gevolgen kan hebben. Zonder toestemming mag een gefailleerde dus geen aankopen doen, contracten afsluiten of vorderingen betalen.

Opheffing 

De meeste faillissementen worden beëindigd omdat er onvoldoende geld aanwezig is om de curatorkosten en faillissementskosten te betalen. De curator stelt dan aan de rechtbank voor om het faillissement op te heffen bij gebrek aan baten.

Verschillende schuldeisers

In een faillissement wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen schuldeisers. 

– separatisten
Dit zijn pandhouders en/of hypotheekhouders. Hieronder valt bijvoorbeeld de bank waar de gefailleerde een hypotheek heeft. Separatisten hebben een voorrangspositie bij de (executie)verkoop van pand(en) van de gefailleerde. Bij de verkoop wordt uit de opbrengst allereerst de bank betaald. Strikt genomen vallen separatisten buiten het faillissement.

– boedelschuldeisers
Na de separatisten zijn de boedelschuldeisers aan de beurt. Dit zijn schuldeisers wiens vordering is ontstaan na het uitspreken van het faillissement. Om een faillissement af te wikkelen, moeten vaak kosten worden gemaakt. Denk hierbij aan makelaarskosten voor het verkopen van een woning of accountantskosten voor het afwikkelen van een bedrijfsadministratie. Deze schuldeisers worden betaald uit de opbrengst van de boedel. Ook het salaris van de curator wordt hieruit betaald.

 preferente schuldeisers
Dit zijn schuldeisers die op grond van de wet een recht van voorrang hebben. De belastingdienst is bijvoorbeeld een preferente schuldeiser maar ook werknemers van een failliet bedrijf vallen binnen deze groep als zij een loonvordering hebben.

– concurrente schuldeisers
Concurrente schuldeisers zijn meestal bedrijven die een product of dienst hebben geleverd waarvoor niet is betaald. Concurrente schuldeisers hebben geen voorrangspositie bij vorderingen. Wanneer de andere schuldeisers zijn betaald, wordt een eventueel restbedrag verdeeld onder de concurrente schuldeisers evenredig aan de hoogte van hun vordering.

Duur van faillissement

Een faillissement duurt minimaal zes maanden. Deze periode is nodig om een goede inventaris op te stellen. Het faillissementstraject hangt af van allerlei omstandigheden en er bestaat geen wettelijke termijn waarbinnen een faillissement moet zijn afgewikkeld. Wanneer er bijvoorbeeld gerechtelijke procedures lopen kan een faillissement jaren duren. In de verslagen van de curator wordt vaak al een schatting gemaakt van de verwachte duur van het faillissement.

Schuldenvrij? 

De gefailleerde is niet automatisch schuldenvrij na beëindiging van het faillissement. Dit is alleen het geval wanneer de rechtbank bepaalt dat na beëindiging van het faillissement de schulden zijn kwijtgescholden. In andere gevallen blijven de schulden bestaan. Wel is er de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Deze regeling is ingesteld om te voorkomen dat mensen nooit van hun schulden afkomen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ad Coppens. (a.coppens@gca.nl)


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Faillissement

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×