De (nieuwe) Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (WIRA)

Sinds 19 februari 2010 is de Wira van kracht. Deze wet geeft ondernemers een betere rechtspositie bij bepaalde onrechtmatigheden bij aanbestedingen.

Motivering
Vaak maar lang niet altijd stellen gemeenten alle betrokken partijen in de gunningsbeslissing op de hoogte van de relevante redenen van de beslissing. Tot voor kort was men hiertoe ook niet verplicht. De WIRA introduceert deze verplichting. Voor een afgewezen partij bestaat de mogelijkheid om de rechter te verzoeken de overeenkomst te vernietigen als de opdracht ten onrechte niet is aanbesteed. De rechter zal de opdracht in principe moeten vernietigen wanneer blijkt dat de opdracht is gegund zonder een verplichte voorafgaande aankondiging.

Opschortende termijn
Verder heeft als uitgangspunt te gelden dat tussen de gunningsbeslissing en het sluiten van de overeenkomst een opschortende termijn van minimaal 15 dagen in acht wordt genomen. Indien de gunningsbeslissing onvoldoende wordt gemotiveerd, dan begint de opschortende termijn niet te lopen zodat een ondernemer ook na een termijn van 15 dagen bij de rechter kan opkomen tegen de overeenkomst.

Een belangrijke wijziging die de WIRA met zich meebrengt is dat deze wet expliciet de vernietigingsgronden noemt waarop de rechter een overeenkomst kan vernietigen. Een vordering tot vernietiging van de overeenkomst moet overigens binnen 6 maanden worden ingesteld.

Schadevergoeding
Na vernietiging van de overeenkomst zullen over en weer uitgevoerde verplichtingen ongedaan gemaakt moeten worden. Indien dat niet mogelijk is, dan bestaat er een plicht tot waardevergoeding van het reeds uitgevoerde. Of en in hoeverre de wederpartij recht heeft op schadevergoeding (bijvoorbeeld vanwege gemaakte kosten of gederfde winst) indien de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld, hangt af van de omstandigheden van het geval. In ieder geval zal daarbij in aanmerking worden genomen of de wederpartij wist of behoorde te weten dat de overeenkomst met de gemeente in strijd met het aanbestedingsrecht was gesloten.

Dwingende reden van algemeen belang
De mogelijkheid bestaat dat de gemeente een beroep doet op dwingende redenen van algemeen belang. Rekening houdende met de omstandigheden van het geval, kan de rechter besluiten om de overeenkomst (deels) in stand te laten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de openbare  – orde, veiligheid en volksgezondheid en voorkoming van oneerlijke concurrentie. Economische belangen kunnen alleen als een dwingende reden gelden, indien vernietiging van de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden onevenredig grote gevolgen zou hebben. De WIRA bepaald dat economische belangen die rechtstreeks verband houden met de betrokken overeenkomst, geen dwingende reden van algemeen belang zijn en daarom geen grond opleveren om de overeenkomst niet te vernietigen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Guido Goorts, vakgroepleider Vastgoed op 0493 – 352070 of viag.goorts@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×