De aannemingsovereenkomst beëindigen?

 

Het komt regelmatig voor dat een opdrachtgever en een aannemer een geschil hebben over de uitvoering van afgesproken werkzaamheden. Denk hierbij aan geschillen over het wel of niet in rekening brengen van meerwerk, de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden en de planning. Soms lopen de emoties hoog op. Het is daarom voorstelbaar dat partijen niet meer met elkaar verder willen. Een van de partijen kan ervoor kiezen de aannemingsovereenkomst te beëindigen. Wanneer je als opdrachtgever de aannemingsovereenkomst beëindigt kan dit grote financiële gevolgen hebben. Belangrijk voor een opdrachtgever is daarom om nooit zomaar een aannemingsovereenkomst op te zeggen. Bovendien is een aannemingsovereenkomst sneller opgezegd dan je denkt…

Ontbinden of opzeggen?

Er leiden meerdere wegen naar Rome. Een aannemingsovereenkomst kan voortijdig beëindigd worden door ontbinding of door opzegging. Er is echter een groot verschil tussen het ontbinden en het opzeggen van een aannemingsovereenkomst.

Ontbinding van de aannemingsovereenkomst

Zowel de opdrachtgever als de aannemer mag op grond van de wet een aannemingsovereenkomst ontbinden. Zo kan de aannemer bijvoorbeeld de overeenkomst ontbinden als de opdrachtgever niet betaalt en de opdrachtgever kan de overeenkomst ontbinden als de aannemer geen deugdelijk werk levert. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • De wederpartij moet toerekenbaar tekort zijn geschoten. Met andere woorden, er moet sprake zijn van wanprestatie.
  • Het ‘tekort schieten’ moet voldoende ernstig zijn om ontbinding te rechtvaardigen.
  • De tekort schietende partij moet ‘in gebreke’ zijn gesteld, oftewel een uiterste termijn zijn gegeven waarbinnen alsnog goed gepresteerd kan worden. Mocht de tekortkoming vervolgens niet zijn hersteld pas dan is sprake van verzuim.

Mocht sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming en de wederpartij is in verzuim dan staat ook de weg open om via de rechter een schadevergoeding te vorderen voor de geleden schade die hieruit voortvloeit.

Als opdrachtgever dien je overtuigd te zijn dat jouw specifieke situatie aan bovengenoemde ontbindingsvoorwaarden voldoet. Is er geen sprake van ontbinding door tekortkoming? Zijn de redenen van de opdrachtgever niet gegrond? Of is geen gelegenheid gegeven om eventuele wanprestaties recht te zetten? Dan is geen sprake van een rechtsgeldige ontbinding van de aannemingsovereenkomst en geldt dat sprake is van een opzegging van de aannemingsovereenkomst met alle gevolgen van dien.

Opzegging van de aannemingsovereenkomst

Een opdrachtgever kan en mag te allen tijde een aannemingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk (mondeling of schriftelijk) opzeggen. De wetgever acht het mogelijke belang van jou als opdrachtgever bij niet-voortzetting van het werk groter dan het belang van de aannemer bij de voltooiing ervan, zolang de aannemer er niet financieel op achteruit gaat. Het opzeggen van de aannemingsovereenkomst door opdrachtgever heeft vaak aanzienlijke financiële gevolgen voor de opdrachtgever. De opdrachtgever moet de aanneemsom en het eventuele meerwerk aan de aannemer voldoen. Daarop mag hij dan wel de ‘besparingen’ van de aannemer in mindering brengen. Die besparingen zijn gelijk aan de kosten die de aannemer niet meer hoeft te maken omdat hij het restant van het werk niet hoeft te voltooien.

Aannemingsovereenkomst sneller opgezegd dan je denkt

Zoals gezegd kan het opzeggen van een aannemingsovereenkomst grote financiële consequenties hebben voor de opdrachtgever. Het is dus opletten dat je niet te snel een aannemingsovereenkomst opzegt. In een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag blijkt dat ook zonder dat opzegging in de letterlijke zin van het woord wordt gebruikt een mededeling van de opdrachtgever als opzegging kan worden beschouwd.

Wat was er aan de hand?

Opdrachtgever en aannemer zijn een overeenkomst van aanneming overeengekomen met betrekking tot de verbouwing van een woning. Op een gegeven moment ontstaat een discussie tussen beide partijen over meerwerkfacturen en over de uitvoering van de werkzaamheden. Deze discussie resulteert in een emotioneel telefoongesprek tussen beide. De aannemer stelt vervolgens in een e-mail dat hij voornemens is om de samenwerking per direct tot een goed einde te brengen, maar dat de aannemer eerst overleg wil voeren over de ontstane situatie. De aannemer stelt voor om op redelijke wijze uit elkaar te gaan, waarbij de niet uitgevoerde posten in mindering worden gebracht op de nog openstaande facturen. Daarnaast stelt hij voor een aantal bouwtechnische onderdelen van het huis af te maken, zodat de opdrachtgever de esthetische punten met een eigen partij verder kan oppakken. Dit op voorwaarde dat wel 50% van de reeds gefactureerde meerwerkkosten wordt voldaan. De opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord en geeft per e-mail aan dat het de aannemer niet meer toegestaan is om zijn huis te betreden en dat hij zijn gereedschap mag komen ophalen. De opdrachtgever start vervolgens een procedure waarin hij een schadevergoeding vordert voor het feit dat de aannemer de werkzaamheden ondeugdelijk zou hebben uitgevoerd.

Oordeel rechtbank

De rechtbank was van mening dat uit het handelen van de aannemer niet kan worden afgeleid dat hij zou tekortschieten in zijn verplichtingen. De aannemer geeft immers aan dat hij tot een redelijke oplossing wilde komen. Uit de mededelingen van de aannemer kan niet worden afgeleid dat hij niet voornemens was om de werkzaamheden uit te voeren. Wil je recht hebben op een schadevergoeding dan moet sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, er is verzuim vereist. Aangezien de opdrachtgever de aannemer geen ingebrekestelling heeft verstuurd is de aannemer niet in verzuim geraakt. Er is dan ook geen mogelijkheid voor de opdrachtgever een schadevergoeding te eisen op grond van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

Oordeel gerechtshof

Het hof oordeelt juist dat de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst heeft opgezegd. Dat de aannemer niet meer de woning mag betreden, de sleutels moet inleveren en haar gereedschap kan ophalen kan volgens het hof worden afgeleid dat de aannemer niet meer welkom was. De e-mail kan volgens het hof niet anders gekwalificeerd worden als een opzegging als bedoeld in Art. 7:764 BW.

Conclusie

Let als opdrachtgever op je woorden! Ook al gebruik je het woord ‘opzegging’ niet letterlijk, onder omstandigheden kan toch sprake zijn van een opzegging van de aannemingsovereenkomst. Het is als opdrachtgever verstandig om juridisch advies in te winnen voordat je een aannemingsovereenkomst ontbindt of opzegt. De (financiële) gevolgen van een – onbedoelde – opzegging kunnen groot zijn.

Hulp nodig?

Heb je advies nodig over het ontbinden of opzeggen van een aannemingsovereenkomst? Of wil je juist voorkomen dat een ontbinding of opzegging volgt? Wij helpen je graag verder. Neem contact op met  Sharon Janssen of één van haar collega’s van team Vastgoed & Onderneming.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×