Corona | Overmacht

Overeenkomsten moeten worden nagekomen. Kan een partij niet nakomen? Dan is in principe sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming. De overeenkomst kan dan ontbonden worden of er kan schadevergoeding worden geëist. Maar wat als een partij niet na kan komen? In dat geval kan mogelijk een beroep gedaan worden op overmacht.

Wanneer is sprake van overmacht?

Er is sprake van overmacht als een partij afspraken niet nakomt en het niet nakomen van zijn verplichtingen niet aan hem kan worden toegerekend. De inbreuk op het contract is dan niet te wijten aan zijn schuld en komt niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening.

Als je contracten sluit na de uitbraak van het coronavirus, en de problemen daarmee voorzienbaar waren, zal een beroep op overmacht niet slagen. Ook moet de prestatie zelf niet tijdig kunnen worden verricht om een beroep te kunnen doen op het wettelijke overmachtsartikel. Het moet dus absoluut onmogelijk zijn om de prestatie na te komen. Het gaat hierbij dus niet om de situatie dat de prestatie geleverd kan worden maar het contractuele evenwicht wordt verstoord, bijvoorbeeld door prijsdalingen.

Gevolgen van een beroep op overmacht

De belangrijkste gevolgen zijn:

  1. een vordering tot nakoming wordt (tijdelijk) afgewezen;
  2. de wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding;
  3. de wederpartij kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten én in bepaalde gevallen mag de wederpartij de overeenkomst die gesloten is ontbinden. De ontbinding zorgt ervoor dat de wederpartij ook niet meer aan zijn verplichtingen moet voldoen of recht heeft op ongedaan making hiervan (bijvoorbeeld: terugbetaling).

Schuldeisersovermacht

Naast de reguliere overmachtsbepaling, is er ook een wettelijke bepaling over schuldeisersovermacht. Stel, een leverancier moet een vracht leveren, maar mag de grens niet meer over. In dat geval moet gekeken worden wat redelijk is. De leverancier kan dan bijvoorbeeld wijziging of ontbinding van de overeenkomst vorderen.

Neem ook maatregelen als je verwacht dat je leverancier niet aan zijn verplichtingen kan doen. Pas op met het doen van vooruitbetalingen en stuur de leverancier een aanmaning waarin gevraagd wordt of hij binnen redelijke termijn verklaart dat hij bereid is zijn verplichtingen na te komen.

Let op: afwijking in contract of algemene voorwaarden mogelijk!

Hierboven is het wettelijke kader geschetst. Ook op dit punt komt de contractsvrijheid om de hoek kijken. Partijen mogen van deze bepalingen afwijken en dit wordt in de praktijk dan ook regelmatig gedaan. Of het beroep op een overmachtsclausule slaagt is afhankelijk van de uitleg van de bepaling en wat daarin staat. De rechtsgevolgen van een beroep op overmacht kunnen ook contractueel worden geregeld.

Slaagt een beroep op een overmachtsclausule of op de wettelijke overmachtsbepaling niet, dan kan mogelijk een beroep worden gedaan op onvoorziene omstandigheden.

Hulp nodig? Bel gerust.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Corona

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×