Begrotingsafspraken – de arbeidsmarkt gerelateerde maatregelen

Op 10 september hebben wij u geïnformeerd over de belangrijkste uitgangspunten in het sociaal akkoord (tussen werkgevers en werknemers) met betrekking tot het ontslagrecht.

Op 11 oktober 2013 is het kabinet met D66, Christenunie, SGP en de coalitiepartijen tot nadere afspraken gekomen omtrent de (versnelde) uitvoering van en een aanvulling op het sociaal akkoord. Het doel van het kabinet is om ruim 50.000 meer banen te creëren. Hiermee zouden de werkgelegenheidseffecten van het Regeerakkoord zelfs worden overtroffen.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste arbeidsmarkt gerelateerde maatregelen die op korte termijn de vraag naar arbeid moeten vergroten en op (middel)lange termijn de werkgelegenheid moeten bevorderen.

Lastenverlichting
Substantiële lastenverlichting in 2014. Door werkgeverspremies te verlagen (awf/aof) wordt arbeid goedkoper gemaakt. Ook gaat de ZZP-boete van tafel en het kabinet maakt vaart met een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Daarnaast gaat de inkomstenbelasting in 2013 met 1,5 miljard euro omlaag, zodat werken meer loont. Daartegenover staat een vergroening van de belastingen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. De afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf wordt teruggedraaid. Deze en andere vormen van aanvullende lastenverlichting hebben ook een positief effect op de werkgelegenheid.

Wet Werk en Zekerheid
De maatregelen met betrekking tot Flexibel werk en Ontslag worden een half jaar eerder ingevoerd (respectievelijk 1-7-2014 en 1-7-2015). Hierdoor komen flexwerkers eerder in aanmerking voor een vast contract, kunnen werknemers bij baanverlies sneller beschikken over het transitiebudget en wordt het ontslagrecht eerder gestroomlijnd

Passende arbeid
Al na 6 maanden (nu 12 maanden) wordt voor WW’ers alle arbeid als ‘passend’ aangemerkt. Dit vergroot voor WW-gerechtigden het belang om snel werk op niveau te vinden. De invoering van dit onderdeel wordt met één jaar vervroegd naar 1-1-2015. Ook wordt de handhaving versterkt, zodat ook echt meer WW’ers eerder aan het werk gaan. Bovendien wordt de inkomstenverrekening vervroegd naar 1-1-2015, zodat arbeid altijd loont.

Jeugdwerkloosheid
In 2014 en 2015 zal 1/3e van het beschikbare budget voor de sectorplannen worden ingezet voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. Met extra middelen voor lastenverlichting wordt de premiekortingsregeling voor uitkeringsgerechtigden aangepast en meer gericht op het ondersteunen van de arbeidsmarktpositie van jongeren.

Werknemers op leeftijd
Vervroegde uittreding past niet binnen een steeds ouder en steeds vitaler oud wordende samenleving. De middelen voor nieuwe sectorplannen zullen niet worden ingezet voor het financieren van vervroegde uittreding. Daarnaast wordt de werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. Voor bestaande gevallen blijft de werkbonus op het huidige niveau. Vanaf 2018 is de werkbonus volledig afgeschaft. Dit levert structureel een besparing op van 210 mln.
Langer doorwerken wordt bevorderd, ook na het bereiken van de pensioenleeftijd. Door het wegnemen van belemmeringen ontstaat er een lichter arbeidsrechtelijk regime voor AOW-gerechtigden, waardoor het eenvoudiger en aantrekkelijker wordt om oudere werknemers in dienst te nemen (of te houden). Tegelijkertijd wordt mogelijke verdringing van jongere werknemers door AOW-gerechtigden tegengegaan. Het kabinet stuurt de voorstellen uiterlijk eind november naar de Tweede Kamer.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Er komt een onderzoek naar knelpunten van loondoorbetaling bij ziekte en het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico voor werkgevers en naar mogelijkheden om de solidariteit te bevorderen onder MKB-werkgevers, bijvoorbeeld het verhogen van de verzekeringsgraad door middel van private herverzekering of collectieve fondsen voor MKB-werkgevers.

De vakbonden CNV en FNV hebben zich kritisch uitgelaten over de begrotingsafspraken. Zij hebben echter wel aangegeven het sociaal akkoord te blijven steunen. Uiteraard houden we u op de hoogte van het verdere verloop en de uitwerking van deze maatregelen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×