Bedrijfstoeslag: aanpassing van de oppervlakte gewaspercelen

Sinds 2006 kunnen landbouwbedrijven die over toeslagrechten beschikken in aanmerking komen voor inkomenssteun. Daarvoor moet jaarlijks een aanvraag worden gedaan. Die aanvraag maakt deel uit van de Gecombineerde Opgave. Bij het opmeten van gewaspercelen doen zich sinds enige tijd allerlei vervelende perikelen voor.

Kleinere percelen
Om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de inkomenssteunregelingen moeten lidstaten controles uitvoeren. De controles van de oppervlakte van percelen heeft nogal wat rumoer veroorzaakt. In behoorlijk wat gevallen bleken percelen kleiner dan opgegeven. Een dergelijke constatering kan gevolgen hebben voor de bedrijfstoeslag, maar ook voor de toepassing van andere wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Meststoffenwet. In een aantal gevallen heeft Dienst Regelingen forse bestuurlijke boetes opgelegd, omdat mestgebruiksnormen overschreden bleken na de verkleining van de gewaspercelen. Verkleining van de gewaspercelen kan dus ook buiten het bestek van de bedrijfstoeslagregeling gevolgen hebben. Wees daarom kritisch op besluitvorming van Dienst Regelingen.

Besluit
Dienst Regelingen voert controles van de oppervlakte van gewaspercelen veelal uit via opmeting door teledetectie (interpretatie van satellietbeelden of luchtfoto’s). Als een perceelsdeel dat daadwerkelijk wordt beteeld, kleiner is dan opgegeven door het landbouwbedrijf, dan brengt Dienst Regelingen een correctie aan door de perceelsgrenzen aan te passen. De aanwezigheid van bomen, sloten, een toegangspad of grillige perceelsgrenzen willen nogal eens aanleiding geven tot correctie. Dat gebeurt dan in de zogeheten ‘beslissing vaststelling bedrijfstoeslag’. Tegen zo’n besluit kun je gedurende 6 weken bezwaar aantekenen. Als van die mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt wordt het besluit van Dienst Regelingen onherroepelijk en is het niet meer aanvechtbaar. De juistheid van de beslissing staat dan vast.

Teledetectieonderzoek
In de praktijk wordt de grootte van percelen vaak via foto-interpretatie gecontroleerd. Niet altijd, maar vaak geeft een satellietbeeld of luchtfoto geen helder beeld van de subsidiabele oppervlakte van gronden. Bovendien worden de gehanteerde gegevens niet kenbaar gemaakt en zijn ze dus niet te controleren. Kadastrale maten zijn niet doorslaggevend. Dienst Regelingen moet uitgaan van de werkelijk beteelde oppervlakte. Dienst Regelingen mag daarbij echter niet alleen afgaan op teledetectieonderzoek. De Verordening (EG) 1122/2009 bepaalt dat een fysieke veldinspectie moet worden uitgevoerd als uit de foto-interpretatie niet kan worden afgeleid dat de opgave juist is. Twee zaken waarin zo’n veldinspectie niet was uitgevoerd zijn door het College van Beroep voor het bedrijfsleven beoordeeld. Beide beroepen werden gegrond verklaard. Dat had tot gevolg dat Dienst Regelingen een veldinspectie moest uitvoeren en vervolgens een nieuwe beslissing moest nemen. Van de veldinspectie hangt dan af hoe groot de betrokken (beteelde) percelen daadwerkelijk zijn. Dan pas zal blijken of het instellen van bezwaar succesvol was. Ook aan een veldinspectie worden eisen gesteld. Er dient een controleverslag te worden opgesteld dat informatie geeft over de gecontroleerde percelen, de opgemeten percelen, de vermelding van het meetresultaat en de gebruikte meettechniek.

Wees alert!
Verkleining van gewaspercelen door Dienst Regelingen kan vergaande gevolgen hebben. Daarom is het van groot belang een verkregen beslissing kritisch te bekijken en bezwaar aan te (laten) tekenen als de aanpassingen niet kloppen. Voor het indienen van een bezwaarschrift staat 6 weken. Neem tijdig actie.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Irene van Geel, vakgroepleider Overheid & Omgeving. Je kunt haar bereiken via il.van.geel@gca.nl of 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×