Update: uitzenden en/of detacheren? Wat is het verschil?

Op 6 februari 2014 werd dit artikel op onze website geplaatst. De CAO voor Uitzendkrachten (ABU CAO) is voor een gedeelte gewijzigd waardoor de informatie van voorgaand artikel niet meer actueel is. De huidige ABU cao geldt nu van 5 november 2017 t/m 31 mei 2019. De verwijzing naar de ABU CAO wordt in dit kader weer gemaakt, omdat deze cao de uitzend- en detacheringsovereenkomst nader definieert.
Detacheren uitzenden
Uitzendovereenkomst

Een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarbij een werknemer door een werkgever ter beschikking wordt gesteld aan een derde om onder toezicht en leiding van die derde arbeid te verrichten. In deze uitzendovereenkomst kan een uitzendbeding worden opgenomen. Een uitzendbeding is een bepaling waarin wordt bepaald dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt bij het einde van de opdracht. Een detacheringsovereenkomst is een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, die voor bepaalde of onbepaalde tijd overeengekomen kan worden.

Kort gezegd heeft het uitzendbeding de volgende gevolgen voor de uitzendwerknemer:

  • Het einde van de opdracht betekent het einde van de uitzendovereenkomst;
  • Ziekte heeft tot gevolg dat de opdracht en daarmee ook de uitzendovereenkomst, met onmiddellijke ingang na de ziekmelding, eindigt;
  • Een uitzendkracht kan ieder moment beslissen te stoppen met werken;
  • De uitzendwerkgever  moet bij het tussentijds beëindigen van de uitzendovereenkomst rekening houden met de opzegtermijn.

Detacheringsovereenkomst

Een uitzendbeding kan niet eindeloos in een uitzendovereenkomst opgenomen worden. Het uitzendbeding geldt enkel voor de eerste 78 gewerkte weken van uitzenden. Dit wordt in de ABU cao fase A genoemd. Aansluitend begint fase B te lopen, waarin maximaal 6 contracten gesloten worden en welke 4 jaar duurt. In deze fase kan geen uitzendbeding meer worden overeengekomen, waardoor er per definitie sprake is van een detacheringsovereenkomst. Tot slot ontstaat in Fase C een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Kort gezegd heeft een detacheringsovereenkomst de volgende gevolgen voor een gedetacheerde:

  • De detacheringsovereenkomst eindigt niet automatisch bij het einde van een opdracht (partijen dienen een einddatum op te nemen);
  • Hij heeft recht op doorbetaling van (een gedeelte van) zijn loon indien er tijdelijk geen werk is (in fase B);
  • Hij heeft recht op loondoorbetaling tijdens ziekte;
  • De uitzendwerkgever  moet bij het tussentijds beëindigen van de detacheringsovereenkomst rekening houden met de opzegtermijn.

Vragen? 

Contact opnemen

 

 


Gepubliceerd op 

21 december 2018