Update stikstofmaatregelen landbouw

Er is weer nieuws over de aanpak van de stikstofproblematiek. De minister heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de volgende stap die wordt gezet om de stikstofproblematiek aan te pakken. Wij lichten voor u de belangrijkste juridisch in het oog springende zaken er uit:

  1. In aanvulling op bestaande ammoniakreducerende technieken in de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV), wordt ingezet op technieken die bijdragen aan een brongerichte aanpak en uitgaande lucht kunnen zuiveren (end-of-pipe). Er komt een subsidieregeling die in tweeën wordt opgesplitst en die jaarlijks tweemaal wordt opengesteld. Er komt een subsidie voor innovatie en een subsidie voor investering. De subsidie voor innovatie ziet op brongerichte verduurzaming van stal- en management maatregelen. De opstelling is gepland medio april.
  2. De Regeling ammoniak en veehouderij wordt aangepast om het nabouwen van stalsystemen door andere fabrikanten tegen te gaan.
  3. De toelatingsregelgeving voor innovatieve technieken wordt aangepast. Dit zal gebeuren voor projecten die vallen onder de Crisis- en Herstelwet (denk aan: Installaties voor de verwerking van dierlijke mest & en de aanleg, wijziging of uitbreiding bij agrarische bedrijven van installaties voor co-vergisting van de biologische afbraakreacties van in hoofdzaak verpompbare vaste en vloeibare uitwerpselen van dieren en een of meer stoffen).
  4. Er komt een vrijwillige saneringsregeling voor andere sectoren.
  5. Er komt regelgeving die het mogelijk maakt dat productierechten worden ingenomen en doorgehaald als de overheid een stoppend veehouderijbedrijf opkoopt. Er komt geen beperkende regelgeving van productierechten als een private partij een veehouderij opkoopt. Productierechten zijn nu en blijven vrij verhandelbaar.
  6. Er komt regelgeving die het mogelijk maakt om latente ruimte tijdelijk te verleasen. Dit betekent kort samengevat dat een ondernemer, een deel van zijn niet benutte stikstofruimte in een vergunning op tijdelijke basis beschikbaar kan stellen aan een andere initiatiefnemer (privaat, publiek) voor tijdelijke activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.
  7. Bevestiging van de Minister dat wordt gestreefd naar geen vergunningsplicht voor het beweiden en bemesten.

Wij volgen de verdere ontwikkelingen uiteraard op de voet. Heeft u vragen? Wij denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact op met de stikstofdesk: stikstof@gca.nl, 0493 35 20 70. We houden u op de hoogte!


Gepubliceerd op 

07 februari 2020