Tips om legeskosten zo laag mogelijk te houden!

Aan een aanvraag van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Deze verschillen per gemeente. Rechters oordelen regelmatig over wat een redelijk of onredelijk tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning. In de meeste gevallen is het tarief een percentage van de bouwsom. Met name bouwers van grotere objecten ervaren dat als onrechtvaardig. Hoge bouwleges zijn een doorn in het oog van de bouwsector. Er is in de praktijk maar ook in de wetenschap veel discussie over de hoogte van de leges. De hoogte van leges staat vaak niet in verhouding tot het aantal aan de aanvraag bestede uren en de verrichte inspanningen door de gemeente. De leges die een gemeente heft voor de aanvraag mogen, in het totale licht van de gemeentelijke verordening, niet meer dan kostendekkend zijn.

Hoe kun je de legeskosten zo laag mogelijk houden?

Gemeenten kunnen de hoogte van de leges vooralsnog zelf bepalen. De hoogte van de leges hoeft in principe ook geen verband te houden met de daadwerkelijk gemaakte kosten voor een vergunning. Hieronder een aantal punten waar je op kan letten om de legeskosten zo laag mogelijk te houden:

  • Het is belangrijk om bij de vergunningsaanvraag alleen bouwkosten op te geven voor onderdelen waarvoor een vergunning nodig is of om het bouwplan te toetsen aan het Bouwbesluit 2012. De kosten voor vergunningsvrije bouwwerken of renovatiewerkzaamheden die vergunningsvrij zijn hoeven niet te worden opgegeven. Deze activiteiten hoeven niet ingevuld te worden op het aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning, zodat er geen bouwleges verschuldigd zijn.
  • Gemeenten hanteren vaak eenheidsprijzen per m2 of m3 om de bouwkosten te toetsen aan een bepaalde ondergrens. Men doet er verstandig aan om bij de opgave van de bouwkosten deze eenheidsprijzen te hanteren. De eenheidsprijzen zijn vaak openbaar en zijn te vinden op de website van de gemeente.
  • Het is mogelijk dat de gemeentelijke eenheidsprijzen in een specifiek geval hoger uitvallen dan de daadwerkelijke kosten. Indien dit het geval is, moet tijdens het vergunningsproces al aangeven worden dat dit het geval is. Je dient dit te onderbouwen door een begroting van de bouwkosten te overleggen.
  • Door het toevoegen van een bouwkostenberekening aan de aanvraag kan het bedrag steeds naar beneden worden afgerond. Dit zet natuurlijk geen zoden aan de dijk, maar iedere besparing is mooi meegenomen.
  • Geef de bouwkosten op exclusief BTW.

Bezwaar hoogte bouwleges

Mocht je in bezwaar willen tegen de hoogte van de bouwleges, dan heb je zes weken de tijd voordat de aanslag onherroepelijk wordt. Je dient bij het bezwaarschrift een goede begroting te overleggen. Bij de beoordeling van het bezwaar wordt rekening gehouden met marktconforme bouwkosten en wordt gekeken naar de nieuwbouwprijzen.

Toekomst legeskosten

Toekomstige ontwikkelingen (zoals de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen) lijken er op te wijzen dat er sprake zal zijn dat meer toetsende en controlerende werkzaamheden van de gemeente naar de markt verschuiven. Dat houdt in dat bij de behandeling van een aanvraag minder uren en inspanningen verricht zullen worden door het gemeentelijk apparaat. Met als gevolg dat leges naar verwachting in de toekomst omlaag zullen gaan.

Neem gerust contact op

Voor informatie over leges of gemeentelijke belastingen, neem contact op met Irene van Geel, via de mail i.van.geel@gca.nl of via de telefoon 06 - 55 50 65 41.


Gepubliceerd op 

24 mei 2016